Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: garaż

Stawki podatku

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.04.2003 r., w sprawie stawki podatku od towarów i usług przy sprzedaży garaży i mieszkań usytuowanych we wznoszonym budynku mieszkalnym, Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, że zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podlega sprzedaż towarów i od ...

Stawki podatku

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach na podstawie art. 14a, art. 14b § 1, ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo P.B.H. s.c. Antoni P., Andrzej P., które wpłynęło do tutejszego Urzędu w dniu 21 lipca 2003 r., informuje, że zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U ...

Jaką stawkę podatku VAT należy stosować do zakupu w roku 2001 garażu, jeżeli znajduje się on w budynku zakwalifikowanym do KOB-11 ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a § 1 w związku z art. 133 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w związku z pismem Strony z dnia 27 stycznia 2004 r. informuje, że zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn ...

- dotyczy sprzedaży garażu przed upływem 5 lat od dnia nabycia.

Pismem z dnia 06 lutego 2004 r. Podatnicy zwrócili się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Elblągu o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu dokonanej w 2002 r. sprzedaży garażu. Opisując stan faktyczny Podatnicy poinformowali, że w dniu 15 maja 2001 r. zakupili garaż o pow. 18m2 za kwotę 3.975,00 ...


Czy wynajem garaży osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.01.2004 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynajmu garaży, Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew działając na podstawie przepisu art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia, że stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku ...

Stawka podatku VAT dla sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z przynależącymi do tych liokali pomieszczeniami położonymi w podziemiu, które mogą być wykorzystywane jako piwnice, komórki lub garaże

W odpowiedzi na zapytanie Spółki zawarte w piśmie z dnia 17.09.2003 r. , Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze w oparciu o przepis art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr. 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje: Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, iż: Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu robót ogólno ...

Czy sprzedaż ekspektatywy tj. roszczenia o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do garażu jest opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym z tytułu zbycia nieruchomości i praw majątkowych?

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz.176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. źródłem przychodów jest m.in. odpłatne zbycie : nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółd ...

Czy odpłatne zbycie nieruchomości (wybudowanie lokali mieszkalnych) przez osoby fizyczne winno być opodatkowane podatkiem VAT według stawki 7% oraz czy sprzedaż garaży (lokale użytkowe) winno być opodatkowane stawką 22% ?

W odpowiedzi na pismo Państwa Iwony i Marka M. z dnia 14.08.2003 r. przesłane pismem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna Nr I-413/1007/2003 z dnia 20.08.2003 r. (data wpływu 22.08.2003 r.) w zakresie podatku od towarów i usług w sprawie czy odpłatne zbycie nieruchomości (wybudowane lokale mieszkalne) przez osoby fizyczne Iwonę i Marka Mirek winno być opodatkowane podatkiem VAT wedłu ...

czy sprzedaż garaży nabytych jako rozliczenie za wykonane usługi stanowić będzie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na Pana pismo z 12.01.2004 r. informuje: Stanowisko przedstawione przez Pana w wyżej wymienionym piśmie jest trafne. Art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) i c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. D ...

Generowanie strony w 8 ms