Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: miejsce postojowe

Stawki podatku

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.04.2003 r., w sprawie stawki podatku od towarów i usług przy sprzedaży garaży i mieszkań usytuowanych we wznoszonym budynku mieszkalnym, Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, że zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podlega sprzedaż towarów i od ...

Stawki podatku

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach na podstawie art. 14a, art. 14b § 1, ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo P.B.H. s.c. Antoni P., Andrzej P., które wpłynęło do tutejszego Urzędu w dniu 21 lipca 2003 r., informuje, że zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U ...


W celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych w 2000 r. zawarliśmy ze spółdzielnią mieszkaniową umowę na wybudowanie i przydział mieszkania na zasadzie spółdzielczego-lokatorskiego prawa do lokalu. Wówczas wpłaciliśmy wymaganą kwotę na konto spółdzielni i skorzystaliśmy z odpisów podatkowych w zeznaniu rocznym. Niestety spółdzielnia nie wywiązała się z umowy i zostały wstrzymane prace na budowie. W listopadzie 2003 r. w/w spółdzielnia sprzedała Spółce budowlanej na podstawie umowy sprzedaży część inwestycji, do której m.in. należy budynek, w którym miało być wybudowane nasze mieszkanie. W związku z powyższym w ramach tej sprzedaży został zmieniony status ze spółdzielczego-lokatorskiego prawa do lokalu na własnościowe prawo do lokalu, a wpłacony w 2000 r. wkład mieszkaniowy oraz nie odliczone kwoty wpłat na miejsce postojowe i infrastrukturę wniesione aportem rzeczowym do spółki, zostały zaliczone jako wkład budowlany. Czy w powyższej sytuacji możemy dokonać korekty zeznania podatkowego za 2000 r. i 2001 r. i odliczyć od podatku 19% kwoty wydatkowanej na miejsce postojowe i infrastrukturę, czy mamy prawo do dalszych odliczeń od podatku w związku z ponoszonymi wydatkami na kontynuację tej inwestycji i czy obowiązują nas terminy związane z możliwością dokonywania odliczeń w ramach ulgi budowlanej?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że korzystali Państwo z odliczeń wydatków poniesionych w 2000 r. na wpłaty do spółdzielni mieszkaniowej z tytułu wkładu mieszkaniowego, który z kolei w całości został wniesiony aportem rzeczowym do spółki, na mocy aktu założycielskiego spółki i zgodnie z umową sprzedaży nieruchomości, tzn. w/w rozpoczętej inwestycji. Zgodnie z art. 27a ustawy z dnia 26 l ...

Na jakich zasadach podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychody uzyskane z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do miejsca postojowego?

Z przedstawionej w nadesłanym piśmie sytuacji faktycznej wynika, iż podatnik w 2003 r. obok spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, nabył także spółdzielcze własnościowe prawo do miejsca postojowego. Następnie w dniu 17.01.2004 r. podatnik sprzedał prawo do miejsca postojowego, przy czym zakwalifikował tę czynności do źródeł przychodów wymienionych w przepisie art. 10 ust. 1 pk ...

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą na budowaniu i sprzedaży mieszkań oraz miejsc parkingowych znajdujących się w obrębie jednej nieruchomości i sprzedawanych w jednym pakiecie. Wątpliwości podatnika dotyczą stawki podatku VAT na sprzedaż miejsc parkingowych.

Zgodnie z treścią art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U., Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jak stanowi artykuł 2 pkt 6 towarem są między innymi budynki i budowle lub ich części. Artykuł 146 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, że do 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę ...

Spółka jako firma developerska sprzedaje lokal mieszkalny wraz z miejscem postojowym usytuowanym w tym samym budynku co lokal. Podatnik ma wątpliwości, czy może zastosować stawkę obniżoną do 7%.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Trzebnicy po rozpatrzeniu zapytania informuje:Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podlega między innymi odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju, przez którą należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Towarami zaś, zgodnie z art. 2 pk ...

Czy sprzedaż miejsca postojowego w budynku mieszkalnym jest opodatkowana 7% czy 22%stawką podatku od towarów i usług?

Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego wynika, że w lipcu 2004r. Spółka dokonała sprzedaży ze stawką 7% miejsca postojowego w budynku mieszkalnym. Zgodnie z przepisem art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. b w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do obiektów budownictwa mieszkaniowego ...

Czy wkłady budowlane wniesione w całości przed dniem 1 maja 2004r. są opodatkowane, gdy akty notarialne na okoliczność ustawnowieni prawa odrębnej własności do miejsc postojowych sporządzono po 1 maja 2004r.?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997r Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z pismem Strony z dnia 02.02.2005r. (wpływ do tut. Urzędu 04.02.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej co do zakresu i sposobu ...

Dotyczący określenia prawidłowego wystawiania faktur za comiesięczne opłaty za eksploatację lokali spółdzielczych dla członków spółdzielni.

W w/w piśmie podatnik zwraca się z prośbą o stanowisko Urzędu czy: 1. użytkowanie miejsc postojowych usytuowanych w wielostanowiskowym garażu podlega zwolnieniu od podatku VAT? 2. opłaty za używanie przedmiotowych miejsc postojowych są objęte zwolnieniem z podatku VAT, tak jak opłaty za używanie lokali mieszkalnych, w przypadku gdyby spółdzielcze własnościowe prawo do tych miejsc zostało przyznane ...

Generowanie strony w 2 ms