Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: deklaracja podatkowa

Deklaracje podatkowe

W odpowiedzi na pisma z dnia 20.05.2003 r. w sprawie obowiązku składania deklaracji podatkowych przez podatnika - osobę prawną w okresie zawieszenia działalności gospodarczej w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku od towarów i usług, Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia, co następuje: Obowiązek składania w ciągu roku podatkowego deklaracji o wysokości osią ...

Termin wpłaty podatku

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 10.09.2003 r. zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 08.01.1993 r. (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) podatnicy, którzy wybrali metodę kwartalnego składania d ...

Przedmiot opodatkowania

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.08.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podlegają czynności sprzedaży i importu towarów wymienionych w załączniku nr 6 do ustawy. Pod pozycją 21 powyższego załącznika ujęto gaz wy ...

Powołując się na pismo Ministerstwa Finansów z dnia 23.12.2003 r. nr PP1-811/912/03/JW, Wspólnota zwraca się z zapytaniem czy w związku z wyjaśnieniami zawartymi w piśmie, Wspólnota winna od miesiąca stycznia 2004 r. zaprzestać rozliczania się z podatku VAT i składania deklaracji dla podatku od towarów i usług.

W związku z pismem Wspólnoty Mieszkaniowej z dnia 28.01.2004 (data wpływu do tut. organu podatkowego) w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje ...

Prawo do pomniejszenia podatku należnego w deklaracji VAT-7 za miesiąc listopad 2003r. o podatek naliczony wynikający z faktury, która została wystawiona w miesiącu poprzednim, a zapłata nastąpiła w miesiącu listopadzie 2003r. Przedmiotowa faktura dotyczyła zakupów finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, znajdujących się na specjalnie wyodrębnionym rachunku bankowym.

Termin, w którym podatnik realizuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (dotyczy to również zakupów finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej) został określony w art. 19 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Zgodnie z ustępem 3 pkt. 1 i 3a cytowanego artykułu, obniżenie kwoty p ...

Czy w związku z powstaniem od dnia 1 stycznia 2004 roku wyspecjalizowanych urzędów skarbowych do obsługi „dużych podmiotów”, Spółka winna składać do Łódzkiego Urzędu Skarbowego - deklaracje podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług począwszy od rozliczenia za grudzień 2003 roku i podatku dochodowego od osób prawnych począwszy od rozliczenia za styczeń 2004 roku ?

Odpowiadając na pismo z dnia 23.01.2004 roku złożone w Łódzkim Urzędzie Skarbowym w dniu 26.01.2004 roku - Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: właściwym organem dla Spółki od dnia 01.01.2004 roku jest Naczelnik Łódzkiego U ...

Dotyczy obowiązku składania oraz sposobu sporządzania przez przedstawicielstwa osób zagranicznych w Polsce deklaracji CIT-2 i zeznań CIT-8, o których mowa w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. Nr 54 z 2000 r., poz. 654 ze zm.)

W uzupełnieniu pisma Urzędu Skarbowego Kraków Śródmieście Nr PB2/ 423/1/03/MK z dnia 06.02.2003 r., stanowiącego pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wydaną w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacj a podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Izba Skarbowa w Krakowie, kierując się informacją Ministerstwa Finansów, otrzymaną w od ...

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów składki na rzecz organizacji JZP oraz SEP, jeśli nie mieszczą się one w zakresie określonym w przepisie art. 16 ust. 1 pkt 37 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? W którym momencie należy zaliczyć do przychodów zasądzone koszty procesu? Czy wśród osób zatrudnionych, wykazywanych w poz. 19 deklaracji CIT-ST, należy ujmować pracownice zatrudnione na urlopach wychowawczych? Czy można w świetle art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów naliczony podatek VAT, w przypadku uchybienia terminom, wynikającym z art. 19 ust. 3 ustawy o podatku o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym i braku możliwości złożenia korekty deklaracji dla podatku VAT? Czy zmiana stanu produktów ma wpływ na wysokość przychodów, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, branych pod uwa-gę przy obliczaniu limitu kosztów reklamy limitowanej? Czy przekazanie uchwałą zgromadzenia wspólników zysku spółki na pokrycie strat z lat ubiegłych lub kapitał zapasowy powoduje powstanie przychodów z tytułu nieodpłatnych świadczeń bądź obowiązek uiszczenia podatku zryczałtowanego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych?

1. Zgodnie z przepisem art. 16 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j. t. Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654, ze zm.) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa, za wyjątkiem składek wymienionych w tym punkcie pod lit. a) – organizacji spółdzielczych na rzecz związk ...

Czy doradca podatkowy składając deklaracje PIT-5, VAT-7 i PIT-4 upoważniony jest do ich podpisywania zamiast podatnika (płatnika)?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany odpowiedzi udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu pismem z dnia 2.12.2003 r. (znak: US. I-415/13/2003), w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług, ponieważ jest ona n ...

Czy w 2004 r. małżonkowie prowadząc wspólnie działalność gospodarczą mogą nadal rozliczać się na zasadach ogólnych i składać w ciągu roku na obydwojga małżonków deklaracje PIT-5 i VAT-7?

W odpowiedzi na pismo z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich działając w oparciu o art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z ...

Generowanie strony w 46 ms