Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zawieszenie działalności gospodarczej

Deklaracje podatkowe

W odpowiedzi na pisma z dnia 20.05.2003 r. w sprawie obowiązku składania deklaracji podatkowych przez podatnika - osobę prawną w okresie zawieszenia działalności gospodarczej w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku od towarów i usług, Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia, co następuje: Obowiązek składania w ciągu roku podatkowego deklaracji o wysokości osią ...

dotyczy kosztów uzyskania przychodów z poszczególnego źródła

Stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie odpowiadając na pismo z dnia 27.10.2003 r. uzupełnione – 05.11.2003 r. w wyjaśnia co następuje: Zgodnie z normą zawartą w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14 poz. 176 ze zm ...

Czy przychód uzyskany w trakcie tzw. „zawieszenia” działalności gospodarczej można wykazać w zeznaniu rocznym, uprzednio odprowadzając jedynie 19% zaliczkę na podatek dochodowy?

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 05.02.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Przepis art. 5 a pkt 6 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.) określa definicję pozarolniczej działalności g ...

Jaką formę opodatkowania należy przyjąć po wznowieniu (zawieszonej ) działalności gospodarczej w zakresie: działalności jednoosobowych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz jednego podmiotu – według P K W i U sklasyfikowaną w grupie 74.50.B.?

Z zapytania skierowanego do tut. organu podatkowego oraz akt podatkowych wynika, że od 19 marca 2001r. prowadzi Pan działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego, sklasyfikowaną jako: działalność jednoosobowych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz jednego podmiotu według P K W i U sklasyfikowaną w grupie 74.50.B Pismami z dnia 8 ...

Działalność gospodarcza (handel obwoźny artykułami spożywczymi i przemysłowymi) w 1997 roku opodatkowana była na zasadach ogólnych. W dniu 17 grudnia 1997 podatnik poinformował Urząd Skarbowy o zawieszeniu działalności gospodarczej. Podatnik zwraca się z pytaniem, czy kontynuacja prowadzenia działalności gospodarczej w roku 2004 pozwala na jej opodatkowanie na zasadach ogólnych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Cieszynie informuje, iż zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 14 grudnia 1995 r. w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych oraz od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 148, poz. 719 ze zm.) według stanu prawnego na dzień 01 stycznia 1998, podatnik mógł zrzec się opodatkowania w formie ryczałtu ...

Czy można skorzystać w 2004r. z opodatkowania 19% liniową stawką podatku dochodowego od dochodów uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej (apteka), jeżeli może w tym roku zaistnieć konieczność zawieszenia lub likwidacji tej działalności?

Zgodnie z przepisem art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) „Podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do 20 st ...

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy będę mógł rozliczać się wspólnie ze współmałżonką na druku PIT-37 za rok 2003, gdyż posiadam zawieszoną działalność gospodarczą (zarejestrowaną na ryczałcie), którą zawiesiłem w lutym 2000 roku.

Art.6 ust.8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2003 r. stanowi, że sposób opodatkowania, o którym mowa w ust.2 i 4 (możliwość wspólnego opodatkowania małżonków między którymi istnieje wspólność majątkowa oraz osób samotnie wychowujących dzieci), nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków, osoby samotnie wychowującej dzieci lu ...

dotyczy możliwości rozliczenia dochodów wspólnie z małżonką za 2003 rok, podczas gdy jako formę opodatkowania dochodów z działalności mąż wybrał zryczałtowany podatek dochodowy, a w lutym 2001 r. zgłosił zawieszenie działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2003 r., (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.), wspólne opodatkowanie nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przy ...

Posiadam zarejestrowaną działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Działalność ta od 2000r. jest zawieszona. Zawieszenie zgłosiłem w Urzędzie na druku NIP-1. W okresie zawieszenia działalności nie osiągnąłem przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem zryczałtowanym. Do dnia 20.01.2003r. nie złożyłem w Urzędzie Skarbowym oświadczenia o wyborze formy opodatkowania. Czy w zeznaniu rocznym za 2003r. przysługuje mi prawo łącznego opodatkowania dochodów moich i małżonki ?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 157, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 17 marca 2004r., uzupełnionym w dniu 30 marca 2004r. – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bełchatowie informuje. Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, że w 2000r. zgłosił Pan zawieszenie działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczał ...

Czy jest obowiązek zgłaszania przerwy w wykonywaniu działalności gospodarczej opodatkowanej w formie zryczałtowanego podatku dochodowego ?

Obowiązujące przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) nie nakładają na podatników obowiązku informowania urzędów skarbowych o przerwie w wykonywani ...

Generowanie strony w 9 ms