Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: złożenie deklaracji

Deklaracje podatkowe

W odpowiedzi na pisma z dnia 20.05.2003 r. w sprawie obowiązku składania deklaracji podatkowych przez podatnika - osobę prawną w okresie zawieszenia działalności gospodarczej w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku od towarów i usług, Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia, co następuje: Obowiązek składania w ciągu roku podatkowego deklaracji o wysokości osią ...

Termin wpłaty podatku

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 10.09.2003 r. zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 08.01.1993 r. (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) podatnicy, którzy wybrali metodę kwartalnego składania d ...

Przedmiot opodatkowania

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.08.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podlegają czynności sprzedaży i importu towarów wymienionych w załączniku nr 6 do ustawy. Pod pozycją 21 powyższego załącznika ujęto gaz wy ...

Na podstawie postanowienia sądowego stwierdzono nabycie spadku, w skład którego wchodzi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego na terytorium RP. Spadkodawca i nabywca na dzień nabycia spadku nie byli obywatelami polskimi, nie mieli też miejsca stałego pobytu, ani siedziby na terytorium RP. Czy z tego tytułu należny jest podatek lub obowiązek złożenia deklaracji ?

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Bolesławcu w odpowiedzi na zapytanie z dnia 19.05.2003 roku informuje, że zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 1997 r. Nr 16, poz. 89 ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej “podatkiem”, po ...

Czy w związku z powstaniem od dnia 1 stycznia 2004 roku wyspecjalizowanych urzędów skarbowych do obsługi „dużych podmiotów”, Spółka winna składać do Łódzkiego Urzędu Skarbowego - deklaracje podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług począwszy od rozliczenia za grudzień 2003 roku i podatku dochodowego od osób prawnych począwszy od rozliczenia za styczeń 2004 roku ?

Odpowiadając na pismo z dnia 23.01.2004 roku złożone w Łódzkim Urzędzie Skarbowym w dniu 26.01.2004 roku - Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: właściwym organem dla Spółki od dnia 01.01.2004 roku jest Naczelnik Łódzkiego U ...

Czy doradca podatkowy składając deklaracje PIT-5, VAT-7 i PIT-4 upoważniony jest do ich podpisywania zamiast podatnika (płatnika)?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany odpowiedzi udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu pismem z dnia 2.12.2003 r. (znak: US. I-415/13/2003), w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług, ponieważ jest ona n ...

Czy w 2004 r. małżonkowie prowadząc wspólnie działalność gospodarczą mogą nadal rozliczać się na zasadach ogólnych i składać w ciągu roku na obydwojga małżonków deklaracje PIT-5 i VAT-7?

W odpowiedzi na pismo z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich działając w oparciu o art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z ...

Z dniem 01.01.2004r. siedziba naszej Spółki znalazła się w zasięgu terytorialnym Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego. Nasza Spółka posiada 6 Oddziałów mających swoje siedziby w różnych częściach Polski. Oddziały Spółki są wyodrębnionymi, nie posiadającymi osobowości prawnej jednostkami samobilansującymi oraz odrębnymi podatnikami VAT. Czy od 01.01.2004r. Spółka oraz jej Oddziały powinny rozliczać się z tytułu podatków VAT, PIT, PCC i CIT w Drugim Mazowieckim Urzędzie Skarbowym, a jeżeli tak, to jakich formalności należy dokonać w dotychczasowych Urzędach Skarbowych.

Przedsiębiorstwo ......., jako całość, spełniające kryterium podmiotowe wymienione w art. 5 ust. 9b pkt7 lit. „a” ustawy z dnia 21.06.1996r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 106, poz. 489 ze zm.) zostało objęte właściwością naczelnika tut. urzędu skarbowego. Tym samym, przedsiębiorstwo jako podatników podatków: od osób prawnych (CIT) oraz od czynności cywilnoprawnych (PCC) obowiązane jest ...

Od kiedy powstaje obowiązek składania deklaracji PIT-5?

W dniu 16.02.2004 r. złożyła pani do tut. organu podatkowego wniosek o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a ustawy - Ordynacja podatkowa. Złożone zapytanie dotyczy określenia momentu, w którym podatnik (osoba fizyczna) powinien składać deklarację PIT-5 na zaliczkę na podatek dochodowy. W uzasadnieniu podała pani, iż zgodnie z art. 44 us ...

Firma została zarejestrowana w Rejestrze Handlowym w dniu 07.06.2000r, zaś w KRS w dniu 21.07.2003r. Od kwietnia 2002r ponosiła koszty prowizji bankowych i najmu lokalu, lecz nie dokonała żadnej sprzedaży. 13.10.2003r Spółka zarejestrowała się jako podatnik VAT. W tym stanie faktycznych, czy firma musi zaewidencjonować zdarzenia chronologicznie począwszy od IV 2002r (poniesienie pierwszych kosztów) i złożyć deklaracje VAT – 7 za poszczególne miesiące, a tym samym skorygować złożone zgłoszenie w zakresie podatku od towarów i usług, czy też pierwsza deklaracja winna być złożona za październik 2003r?

Zgodnie z art.14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. z 1993r Nr 11 poz.50 z późn.zm.) zwalnia się od podatku podatników u których wartość sprzedaży towarów w rozumieniu art.2 ust.1 i 3, a także wartość eksportu towarów lub usług nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej kwocie ...

Generowanie strony w 5 ms