Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: księgowanie

Stawki podatku

W nawiązaniu do pisma tut. Urzędu Nr OG-005/73/03/PP1/26/03 z dnia 23.05.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach prostuje jego treść w zakresie stawki podatku VAT dla usługi księgowej dla firmy duńskiej posiadającej przedstawicielstwo w Polsce w związku z nowym brzmieniem ustawy z dnia 27.07.2002. Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178 ze zm.). W powyższym piśmie stwierdzono, że świadczenie usłu ...

Do jakiego okresu należy zaksięgować dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych notę księgową, dotyczacą uzyskania premii pieniężnej?

Na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.), po rozpatrzeniu złożonego przez Panów wniosku z dnia 22.02.2004r. (data wpływu 23.01.2004 r.), w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Wspólników dotyczącej zasad opodatkowania podatkiem dochodowym od osób ...

Kiedy powstaną warunki prawne do zaksięgowania faktur kosztowych w księdze handlowej?

Koszty uzyskania przychodów, stanowiące jedną z podstawowych instytucji podatkowych, decydującą o podstawie opodatkowania a tym samym o wysokości obciążenia podatkowego, mogą być potrącane tylko w określonym czasie wyraźnie wskazanym przepisami prawa. Ogólna zasada prawna w tym względzie, przyjęta w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi, iż koszty uzyskania przychodów są potrąca ...

W jaki sposób należy zaewidencjonować w księdze podatkowej wierzytelność nieściągalną i czy w związku z tym istnieje możliwość pomniejszenia o tę wierzytelność dochodu do opodatkowania, a także zmniejszenia należnego podatku VAT za XII. 2003 r.

Generalna zasada zapisana w art. 23 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zm.), zwanej dalej ustawą stanowi, że należności odpisane jako nieściągalne nie są kosztem uzyskania przychodów. Są jednak sytuacje, gdy przepisy podatkowe pozwalają na zaliczenie takich należności w poczet kosztów uzyskania przychodów. Stosown ...

Dotyczącym zmiany zasad prowadzenia rachunkowości w trakcie roku z Zakładowego Planu Kont na Zintegrowany System Informatyczny i zgodności z przepisami ustawy o rachunkowości oraz przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z zapytaniem z dnia 12 stycznia 2004 r. (wpływ do Urzędu 19 stycznia 2004 r.) dotyczącym zmiany zasad prowadzenia rachunkowości w trakcie roku z Zakładowego Planu Kont na Zintegrowany System Informatyczny i zgodności z przepisami ustawy o rachunkowości oraz przepisami ustaw ...

Jaką stawką podatku VAT opodatkowane są usługi księgowe świadczone na rzecz firmy zagranicznej nie będącej podatnikiem podatku od towarów i usług ?

Działając na podstawie art. 14 a § l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, póz. 926 ze zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żaganiu w odpowiedzi na pismo z dnia 04.03.2004 r. ( data wpływu 05.03.2004r.) w sprawie udzielenia informacji na temat wysokości stawki podatku VAT na usługi księgowe świadczone na rzecz firmy zagranicznej niebędącej podatnikiem podatku od tow ...

Czy podmiot zagraniczny mający siedzibę w Republice San Marino, a świadczący usługi na rzecz polskiej Spółki, podlega zryczałtowanemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z dnia 01.10.2003 r. (przesłany do tut. Urzędu przez Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście w dniu 26.01.2004 r.), uzupełniony w dniu 02.03.2004 r. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14 a. § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. ...

dot. sposobu księgowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów wydatków poniesionych m.in. na zakup papieru do drukarki i faxu, zakup literatury fachowej, wyposażenie biurowe.

Kwalifikacja ponoszonych przez podatnika wydatków jako kosztu uzyskania przychodów następuje z uwzględnieniem zasad określonych w art. 22 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Ogólna zasada wyrażona w art. 22 ust. 1 ustawy wskazuje na konieczność poniesienia wydatku w celu uzyskania przychod ...

Czy osoba wykonująca czynności na podstawie umów zleceń na zasadzie pełnej odpowiedzialności (usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych) jest podatnikiem VAT zwolnionym na mocy § 9 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r.?

Odpowiadając na zapytanie z dnia 18.06.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 26.06.2004 r.) uzupełnione pismem z dnia 22.07.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 26.07.2004 r.) w sprawie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia co następuje. Z przed ...

1. Czy wartość otrzymanego bonu Podatnik powinien wykazać jako przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?2. Jak w przedstawionym stanie faktycznym zależałoby zaewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów zakup towarów handlowych udokumentowany tą fakturą?

Stan faktyczny: Podatnik w 2003r. zakupił na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej towary handlowe. Część faktury za zakupiony towar została opłacona bonem otrzymanym przez Podatnika za uzbierane punkty premiujące zakupy dokonane w tym sklepie, a część gotówką. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z treścią art. 14 ust. 1 z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizyczn ...

Generowanie strony w 64 ms