Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przedstawiciel

Stawki podatku

W nawiązaniu do pisma tut. Urzędu Nr OG-005/73/03/PP1/26/03 z dnia 23.05.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach prostuje jego treść w zakresie stawki podatku VAT dla usługi księgowej dla firmy duńskiej posiadającej przedstawicielstwo w Polsce w związku z nowym brzmieniem ustawy z dnia 27.07.2002. Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178 ze zm.). W powyższym piśmie stwierdzono, że świadczenie usłu ...

Jaką stawką podatku VAT opodatkowane są usługi księgowe świadczone na rzecz firmy zagranicznej nie będącej podatnikiem podatku od towarów i usług ?

Działając na podstawie art. 14 a § l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, póz. 926 ze zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żaganiu w odpowiedzi na pismo z dnia 04.03.2004 r. ( data wpływu 05.03.2004r.) w sprawie udzielenia informacji na temat wysokości stawki podatku VAT na usługi księgowe świadczone na rzecz firmy zagranicznej niebędącej podatnikiem podatku od tow ...

PYTANIE Nr 1: Czy podatnik jest przedmiotowo zwolniony z obowiązku naliczania i odprowadzania podatku VAT w Polsce, jeśli sprzedaje usługi tłumaczenia lub usługi elektroniczne nabywcy mającemu siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności na terytorium Wspólnoty, poza terytorium Polski? Czy ma obowiązek naliczania i odprowadzania podatku VAT w kraju UE, w którym sprzedaje usługi tłumaczenia lub usługi elektroniczne, jeśli sprzedaje je nabywcy mającemu siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności na terytorium Wspólnoty, poza terytorium Polski, w przypadku, gdy nabywca usługi jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE, oraz w przypadku, gdy nabywca usługi nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE? Czy ma obowiązek naliczania i odprowadzania podatku VAT w kraju poza Polska i Wspólnotą, jeśli sprzedaję usługi tłumaczenia lub usługi elektroniczne nabywcy mającemu siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności w takim kraju poza terytorium Polski i Wspólnoty? PYTANIE Nr 2: Czy podatnik ma obowiązek naliczania podatku VAT i odprowadzania go w Polsce w przypadku zakupu? - usług tłumaczeń - usług DTP (skład i łamanie tekstu) - usług elektronicznych - usług doradztwa - usług hotelowych - usług transportowych - praw autorskich do tłumaczeń i oprogramowaniaod usługodawcy mającego siedzibę na terenie UE? PYTANIE Nr 3: W sytuacji, gdy podatnik ma obowiązek uiszczania podatku za granicą to czy ma obowiązek ewidencjonować dowody zapłaty tego podatku oraz jakie dokumenty powinna ta ewidencja obejmować PYTANIE Nr 4: Czy można księgować faktury sprzedaży bez podpisu odbiorcy oraz wysyłać je drogą elektroniczną zarówno do klientów polskich, jak i zagranicznych?. PYTANIE Nr 5: Czy podatnik ma obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego w każdym kraju, w którym świadczy usługę, czy ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do urzędu skarbowego w Polsce? PYTANIE Nr 6: Czy i w jakim zakresie podatnik ma prawo do zwrotu/obniżenia kwoty podatku naliczonego?

ODPOWIEDŹ na pyt. 1: Aby stwierdzić, w jaki sposób opodatkowane są usługi, należy zidentyfikować miejsce świadczenia tych usług w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535) W zależności od rozstrzygnięcia tego zagadnienia obowiązywać będą świadczącego te usługi albo krajowe rozliczenia VAT, albo zasady obowiązujące w kraju, który zostanie ustalony ...

Pytanie Spółki dotyczy zasad sporządzania informacji CIT-ST – Informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpłatach z podatku dochodowego od osób prawnych, w szczególności Spółka prosi o wyjaśnienie sposobu uwzględniania w tej informacji przedstawicieli handlowych.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka posiada Zakład Produkcyjny na terenie innego województwa niż siedziba Spółki. Spółka sporządza informację podatkową CIT-ST do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. W informacji tej podaje liczbę zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wg stanu na os ...

Czy umowa zlecenia, której przedmiotem jest wykonywanie zadań w zakresie powierzonych obowiązków autoryzownego przedstawiciela, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Natomiast w ust. 2 w/w przepisu, przez działalność gospodarczą dla potrzeb ni ...

Jaka data decyduje o odbiorze dokumentu celnego w przypadku odbioru tego dokumentu przez reprezentującą podatnika agencję celną?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie z dnia 08.01.2004 r. wyjaśnia, co następuje: Przedmiotem zapytania Wnioskodawcy jest rozstrzygnięcie kwestii, czy przy imporcie towarów data otrzymania dokumentu celnego oraz towaru w rozumieni ...

Czy zapłata zryczałtowanego odszkodowania (zatrzymanie zadatku) nie stanowi czynności opodatkowaniej podatkiem VAT? Czy w przypadku odstąpienia przez Spółkę od umowy z winy kupującego, Spółka powinna: wystawić fakturę korygującą w stosunku do faktury dokumentującej przyjęcie zadatku na podstawie umowy sprzedaży,obniżyć kwotę podatku naleznego, wynikającego z faktury korygujęcej,wystawić notę księgową na kwotę otrzymanego zadatku.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: ...

Czy usługi świadczone przez osoby prawne mające siedzibę w Rosji i Estonii na podstawie zawartych umów przedstawicielskich nalezy traktować jako import usług?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (teksy jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki w zakresie opodatkowania nabytych usług jako import usług przedstawione w piśmie z dnia 17 lutego 2005r. jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE Pismem z dn ...

Spółka zwróciła się z zapytaniem: czy posiadane certyfikaty i informacje stanowią dostateczną przesłankę do zastosowania obniżonej stawki podatku VAT (7%) przy ich sprzedaży?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 27.04.2005r., który wpłynął do tut. Urzędu w dniu 28.04.2005r., uzupełnionym pismem z dnia 23.06.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywi ...

Jak ujmować dla potrzeb informacji CIT-ST osoby, które świadczą pracę na terenie kilku jednostek samorządu terytorialnego?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r., Nr 54, poz ...

Generowanie strony w 3 ms