Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi monitorowania

Stawki podatku

W odpowiedzi na pismo Znak: L.dz. 128/04/03 z dnia 30.04.2003 r.(data wpływu do tut. Urzędu 05.05.03 r.) w sprawie zastosowania stawki podatku VAT do wykonywanych robót na obiekcie budowy Łącznika w Budynku Głównym WZiA Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach tut. Urząd informuje, iż przepis art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. N ...

Jaką stawką podatku VAT podlega opodatkowaniu usługa polegająca na wykonaniu instalacji i montażu systemu audiowizualnego w nowo budowanym obiekcie sklasyfikowanym w grupowaniu 1264 PKOB (tj. budynki szpitali i zakładów opieki medycznej)?

Z dołączonego do pisma załącznika (kserokopia opinii Urzędu Statystycznego w Krakowie z dnia 1 lipca 2002 r.) wynika, że obiekt budowlany – Centrum Rehabilitacyjno – Terapeutyczne jest klasyfikowany w grupowaniu - 1264 PKOB tj. budynki szpitali i zakładów opieki medycznej. Zgodnie z załącznikiem nr 4 poz. 86 pkt 8 (obowiązującym od dnia 1 stycznia 2004 r.) do rozporządzenia Ministra Finansów z dni ...

Kiedy powstaje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących świadczenie usług monitoringu systemów alarmowych?

Obniżenie kwoty podatku należnego o podatek naliczony zgodnie z art. 19 ust. 3 pkt. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 08.01.1993r. (Dz.U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) następuje nie wcześniej niż w rozliczeniu za miesiąc, w którym podatnik otrzymał fakturę, i nie później niż w rozliczeniu za miesiąc następny. Jednakże zgodnie z ust. 3a art. 19 w/w ustawy obniżenie to nie może nastąpić jed ...

Koszty uzyskania przychodów

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. z powyższego wynika, iż: aby wydatek mógł zostać zakwalifikowany do kosztów uzyskania ...

1. Czy świadczone na rzecz nie będących podatnikami nierezydentów usługi: monitorowania i raportowania projektu, szkolenia załogi, zbierania i przetwarzania danych finansowych i budżetowych, pomocy w przygotowaniu dokumentacji, należy opodatkować stawką podatku od towarów i usług w wysokości 0%? 2. Czy obciążenie kosztami poniesionymi w celu wykonania usługi, podlega opodatkowaniu stawką właściwą dla tej usługi?

Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto, w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 11.06.2003 r., działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.), uprzejmie informuje. W przepisie § 64 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku ...

Jak przedstawia się kwestia: opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy złomu pochodzącego z rozbiórki pawilonu handlowego; prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług związanych z dozorowaniem obiektu przez firmę ochroniarską; nabycia usług rozbiórki pawilonu?

W dniu 23 lutego 2005r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mysłowicach wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uzupełniony następnie w dniu 14 marca 2005r. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta ...

Dotyczy momentu uzyskania przychodów z działalności polegającej na świadczeniu usług monitoringowych , w aspekcie dwóch przepisów art. 12 ust. 3 i 3a oraz art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W opinii Spółki w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych ta sama czynność jest regulowana przez dwa przepisy.

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 06.06.2005r. Spółki z o.o. "S", wniesionego na postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 24.05.2005r. Nr 1472/ROP1/423-110/107/05/AF wydane w sprawie ...

W związku z powyższym Spółka wnosi o wskazanie właściwego momentu uzyskania przychodu i interpretację wzajemnego stosunku art. 12 ust. 1 i 3 do przepisu art. 12 ust. 4 updop. w przypadku świadczenia usług monitoringu.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dn. 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), w związku z wnioskiem spółki z dnia 05.04.2005 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 12.04.2005r.), w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieck ...

1) Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować usługi okresowych konserwacji instalacji i urządzeń sygnalizacji alarmu pożaru i oddymiania związane zbudownictwem mieszkaniowym?. 2) Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować uslugi calodobowego monitoringu pożarowego obiektów do Państwowej Straży Pożarnej drogą radiową i telefoniczną?. 3) Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować uslugi okresowej konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego ?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 11.05.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż ...

Podatnik zawarł ze spółką akcyjną umowę zlecenia na wykonywanie usług telewizyjnych polegających m. in. na obsłudze klientów spółki w zakresie monitorowania zgodności planów emisji reklam z cennikami i ofertami handlowymi oraz billboardów sponsorskich z umowami, sporządzaniu planów emisji materiałów reklamowych i kierowaniu ich do emisji, monitorowaniu wykonania zleceń reklamowych, prowadzeniu chronologicznej ewidencji zleceń i ewidencji innych dokumentów. Wnioskodawca jako zleceniobiorca zobowiązał się do wykonania powyższych czynności zgodnie z zawartą umową i procedurami określonymi przez zleceniodawcę. W związku z powyższym podatnik pyta czy w świetle przedstawionych okoliczności wykonywane przez niego czynności na podstawie umowy zlecenia będą opodatkowane podatkiem od towarów i usług.W ocenie wnioskodawcy czynności przez niego wykonywane nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż nie wykonuje wolnego zawodu i nie prowadzi działalności gospodarczej a charakter wykonywanej pracy wskazuje, iż odpowiedzialność wobec osób trzecich ponosi zlecający.

Na podstawie z art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności ? ust. 1. Działalność gospodarcza obejmuje w ...

Generowanie strony w 27 ms