Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: umorzenie wierzytelności

Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

W odpowiedzi na pismo z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zaliczenia przez wierzyciela do kosztów uzyskania przychodów umorzonych wierzytelności w świetle ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia, co następuje: Zagadnienie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów umorzonych wierzytel ...


czy w przypadku umorzenia wymienionych w piśmie wierzytelności, Spółka będzie mogła jej kwotą obciążyć koszty uzyskania przychodów, w oparciu o art. 16 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany informacji udzielonej podatnikowi przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kętrzynie w piśmie z dnia 03.02.2004 r., znak: US.III.423/10/03. Z materiałów przedłożonych przez Spółkę wynika, że zgodnie z umową przelewu wierzytel ...

Dotyczy możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów umorzonych wierzytelności na postawie art. 16 ust. 1 pkt. 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz.654).

W odpowiedzi na zapytanie Spółki z dnia 22.04.2004r. (wpłynęło do tutejszego Urzędu Skarbowego w dniu 22.04.2004r.) złożone w trybie artykułu 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz.926 ze zm.), Naczelnik Drugiego mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie informuje co następuje: Z opisanego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, iż posiadała ona wierzyteln ...

Czy w przypadku zawarcia umowy o zwolnienie z długu kwota stanowiąca część umorzonej wierzytelności będzie dochodem podlegającym opodatkowaniu? Według jakich zasad?

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z zapytaniem pana które wpłynęło do tut. organu podatkowego w dniu 27.01.2004 r. dotyczącym opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje: W związku z wystąpieniem pana ze spółki jawnej z dniem 31.12.2002 r. przysługuje panu zw ...

Czy wierzytelności, które zgodnie z postanowieniem sądu uznane zostały za nieściągalne stanowią koszt uzyskania przychodu?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że sąd rejonowy po rozpoznaniu sprawy z wniosku dłużnika podatnika – Spółki X postanowił w dniu 19.11.2002 r. zatwierdzić układ przyjęty przez wierzycieli dłużnika na zgromadzeniu. Zgodnie z postanowieniem sądu wierzytelności podatnika zostały zredukowane o 65 % i w związku z tym prosi on o wyjaśnienie, czy wierzytelności te stanowią koszt uzyskania przy ...

Dotyczy momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wierzytelności umorzonej na podstawie zawartego układu, zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że wierzytelność kredytowa Banku objęta została układem sądowym na podstawie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 październik ...

1. Jakie podatkowe skutki dla spółdzielni mieszkaniowej wystąpią w przypadku jednorazowej wpłaty przez członków spółdzielni 30% różnicy między wymaganym wkładem budowlanym a zwaloryzowanym wkładem mieszkaniowym gdy pozostała część należności z tytułu uzupełnienia wkładu budowlanego podlega umorzeniu oraz 2. dotyczy zakupu gruntu.

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego odpowiadając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dn. 29.08.1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137 poz. 926 ze zm.) na zapytanie podatnika z dnia 25.05.2004r. informuje, że zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54 z 2000r. poz. 654 ze zm.) za koszty uzyskania przychodów uwa ...


W jakim momencie wierzytelność zredukowaną na podstawie układu z dłużnikiem należy uznać za koszt uzyskania przychodu?

Z przedstawionego przez wnioskodawcę zapytania wynika, iż w dniu 15.03.2004 r. Sąd Rejonowy - Wydział XV Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Naprawczych w Poznaniu wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu dotyczącego umorzenia 40 % wartości wierzytelności, który został przyjęty przez wierzycieli dłużnika na zgromadzeniu wierzycieli. W związku z powyższym wnioskodawca (wierzyciel) uważa, iż wa ...

Generowanie strony w 12 ms