Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: umorzenie wierzytelności

Czy powstają niedopłaty lub nadpłaty na koncie rozrachunków z kontrahentem w związku z przyjętym systemem rozliczeń faktur?

W dniu 12.06.2006r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uzupełniony pismami z dnia 25.07.2006r. (wpływ do tutejszego organu podatkowego w dniu 28.07.2006r.), z dnia 18.08.2006r. (wpływ do tutejszego organu podatkowego w dniu 23.08.2006r.) oraz z dnia 22.08.2006r. (wpływ do tutejszego org ...dot. wystąpienia przychodu z tytułu umorzenia skapitalizowanych odsetek

D e c y z j a Na podstawie art. 233 w związku z art. 239 i art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku Nr. 8, poz. 60 ze zm. ) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 21 września 2006 r. wniesionego przez Sp. z o. o. "C" na postanowienie z dnia 12.09.2006 r. znak 1472/ROP1/423-213/277/06/MC Naczelnika Drugiego Mazowieckieg ...

Czy spółka może zmniejszyć przychody o wartość przedawnionego zobowiązania zaliczonego do przychodów roku, w którym przedawnienie nastąpiło, w przypadku, gdy dłużnik zrzeknie się korzystania z zarzutu przedawnienia, o który mowa w art. 117 § 2 kodeksu cywilnego? Jeżeli spółka w 2006 r. zrzeknie się prawa do korzystania z zarzutu przedawnienia, wydatek na spłatę tego zobowiązania może być uznany za koszt uzyskania przychodów?

D E C Y Z J A Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu działając na podstawie art. 14 b § 2 i § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), po wszczęciu - postanowieniem z dnia 14 grudnia 2006 r. Nr PD-I- 423/29/06 - postępowania w sprawie zmiany z urzędu interpretacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu postanow ...

Czy umorzona przez Urząd Miasta kwota powstałych zaległości z tyt. opłat np. za najem, dzierżawę, wieczyste użytkowanie gruntu i wykup lokali mieszkalnych jest przysporzeniem majątkowym w postaci bezpłatnego korzystania z lokalu lub gruntu i czy w związku z tym podlega opodatkowaniu? Czy Urząd Miasta jest w tym przypadku płatnikiem?

W dniu 08.11.2006 r. do tut. Organu wpłynął wniosek Urzędu Miasta o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Według przedstawionego we wniosku stanu faktycznego w 2006 roku miały miejsce przypadki, kiedy sytuacja materialna podatnika nie pozwalała mu na uregulowanie w terminie opłat, np. za najem, dzierżawę, wieczyste użytkowanie gruntu i wykup lokali mieszkalnych. ...

Dotyczy kwestii uznania za przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od oób prawnych kar umownych naliczonych a następnie potrąconych przez Spółkę z jej zobowiązania wobec podmiotu, którego te kary dotyczą.

Pismem z dn. 10.11.2006r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 29.11.2006r.) ... zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając stan faktyczny, z którego wynikają następujące okoliczności: Spółka zawarła z innym podmiotem umowę dotyczącą wykonania przez ten podmiot na rzecz Spółki robót budowlanych. W związku z przekroc ...

Czy nie występuje konieczność rozpoznania przychodów należnych z tytułu opłat partycypacyjnych u Spółki zarządzającej strefą ekonomiczną, gdy nie pobiera ona tych opłat od Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie strefy? Zgodnie z regulaminem strefy, Przedsiębiorcy pokrywają koszty ponoszone przez Zarządzającego. Zgodnie z wielostronną umową Inwestorzy zwolnieni są z opłat strefowych, co stanowi pomoc publiczną, notyfikowaną przez Komisję Europejską.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawi ...

Czy umorzone należności można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.11.2006 r. (data wpływu do Urzędu 21.11.2006 r.), w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku doch ...

W jaki sposób sporządzić informację PIT - 8C w sytuacji umorzenia zobowiązań wobec małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa?

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zast ...

Generowanie strony w 12 ms