Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przychody z innych źródeł

Źródła przychodów

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.05.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu Skarbowego – 05.06.2003 r.) znak: ŚR.IV.3012/21/2003 Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje: Na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2003 r. wolne od podatku dochod ...

Wspólnicy spółki jawnej podjęli uchwałę o zakończeniu działalności spółki. Spółka chce zakończyć działalność poprzez wniesienie aportem przedsiębiorstwa spółki jawnej do istniejącej spółki z o.o. Następnie w ramach podziału majątku spółki jawnej zostałoby przydzielone wspólnikom spólki jawnej udziały w spółce z o.o. proporcjonalnoie do posiadanych udziałów : Czy u wspólników sółki jawnej powstanie przychód z tytułu objęcia udziałów w spółce z o.o. ? Czy kosztem nabycia wkładów do spółki osobowej jest suma wartości wkładów pieniężnych, rzeczowych wniesionych do słki przez wspólników, ustalona w umowie spółki powiększona o niewypłacalny zysk pozostawiony w spółce za lata poprzednie? Czy istnieje obowiązek powiadamiania organu podatkowego o likwidacji działalności i ustalania dochodu na dzień likwidacji? Czy przejęcie zobowiązań spółki jawnej przez spółkę z o.o. stanowi przychód do opodatkowania u tych wspólników? W jakim terminie spółka z o.o. , do której zostanie wniesiony aport w postaci przedsiębiorstwa ma rozpocząć amortyzację skłądników majątkowych

W związku ze złożonym przez Pana w dniu 13.11.2003 r. zapytaniem w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Ad.1. Na podstawie art.9 ust ...

Do jakiego okresu należy zaksięgować dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych notę księgową, dotyczacą uzyskania premii pieniężnej?

Na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.), po rozpatrzeniu złożonego przez Panów wniosku z dnia 22.02.2004r. (data wpływu 23.01.2004 r.), w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Wspólników dotyczącej zasad opodatkowania podatkiem dochodowym od osób ...

Czy świadczenia otrzymane od świadczeniodawcy w zwiazku z promocją i reklamą w przypadku przekroczenia jednorazowej kwoty 100,00 zł podlegają opodatkowaniu?

W odpowiedzi na pismo z dnia 2004-01-29 r. dot. udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowego od osób fizycznych w sprawie opodatkowania otrzymanych nieodpłatnych świadczeń, których wartość przekracza kwotę 100,00 PLN - Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 199 ...

Czy Wspólnota Mieszkaniowa winna naliczyć i odprowadzić podatek dochodowy z tytułu wypłaconych na rzecz członków zarządu kwot pieniężnych. Kwoty te stanowią zwrot kosztów związanych bezpośrednio z pełnieniem funkcji członków zarządu. Naszym zdaniem refundacja poniesionych wydatków przez Wspólnotę Mieszkaniową na rzecz członków zarządu nie stanowi dochodu, podlegającego opodatkowaniu.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 18.02.2004 r., złożone w dniu 19.02.2004 r. udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępow ...

Czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w związku z wypłacaniem z renty męża na podstawie wyroku sądowego alimentów na rzecz żony, ma obowiązek wystawiać informację na koniec roku podatkowego ?

Alimenty, z wyjątkiem alimentów na rzecz dzieci, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym zgodnie z art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Zgodnie z art. 42a ww. ustawy, osoby fizyczne będące przedsiębiorcami oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowośc ...

Czy otrzymane kwoty z tytułu premii prywatyzacyjnej nie opodatkowane przez firmę niemiecką należy opodatkować i w jaki sposób?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opocznie działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 3 marca 2004r. (data wpływu do tut. Organu Podatkowego), biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony w piśmie uprzejmie informuje: Z uwagi na fakt, iż wypłata premii prywatyzacyjnej dokonana została ze ...

Sposób opodatkowania zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki, wypłacanej osobom wezwanym do osobistego stawienia się przed własciwy organ w sprawach dotyczących powszechnego obowiazku obrony.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 27 lutego 2004 r. nr FN.WK.3145-1/04, w sprawie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych dotyczących sposobu opodatkowania zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki, wypłacan ...


W 2003r., w ramach ugody sądowej, otrzymałem odszkodowanie od spółdzielni budowlanej z powodu opóźnienia terminu oddania do użytku mieszkania. W jakiej wysokości mam odprowadzić podatek od otrzymanego odszkodowania, czy mogę odliczyć od kwoty opodatkowanej poniesione koszty np. wpis sądowy, zapłatę za obsługę prawną i koszty reprezentacji w sądzie?

W myśl art. 11 ust. 1 przychodami z zastrzeżeniem art.14-16, art. 17 ust.1 pkt 6, 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. W związku z powyższym otrzymanie kwoty w roku podatkowym na podstawie zawartej ugody , winny być wykaza ...

Generowanie strony w 35 ms