Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wystawca faktury

Kasy rejestrujące

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.05.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących obowiązani są podatnicy sprzedający towary i świadczący usługi, w tym również w ...

Podatek od towarów i usług

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.08.2003 r. (data wpływu 02.09.2003 r.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, iż zgodnie z § 35 ust. 1 pkt 1 - 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 216, poz. 1828 ze zm.) faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży po ...

Małżonkowie wybrali formę opodatkowania przychodów z tytułu najmu składników majątku objętych wspólnością majątkową małżeńską – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, przy czym jednocześnie złożono oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodów u żony. Od początku roku podatnicy wynajmują lokal mieszkalny. Żona podatnika nie prowadzi działalności gospodarczej. Podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jest także czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Obecnie podatnicy zamierzają wynająć (nie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) lokal użytkowy objęty wspólnością majątkową małżeńską. W związku z tym nasunęły się podatnikowi następujące wątpliwości: 1. Czy w odniesieniu do w/w lokalu użytkowego podatnik może wybrać formę opodatkowania podatkiem dochodowym - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i opodatkować całość przychodów uzyskanych z najmu lokalu użytkowego u siebie? 2. Czy limit 4.000 euro z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U.Nr 144, poz. 930 ze zm.) dotyczy oddzielnie każdego z małżonków? 3. Czy podatnik może skorzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług z tytułu wynajmowania przedmiotowego lokalu w związku z przewidywanymi obrotami z tego tytułu w 2004 roku w wysokości 22.000 zł? W przypadku, gdyby w/w kwoty uzyskiwane z tytułu najmu nie były zwolnione od podatku od towarów i usług podatnik pyta, czy faktury dla najemcy ma wystawiać, jako osoba fizyczna?

Stosownie do treści art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z wniesionym zapytaniem dotyczącym opodatkowania przychodów z najmu w zakresie podatku dochodowego i podatku od towarów i usług Naczelnik Urzędu Skarbowego w Biłgoraju uprzejmie informuje. Jak ustalono na 2004 rok małżonkowie wybrali formę opodatkowania przychodów z tytułu ...

Czy w opisanej poniżej sytuacji możliwe jest refakturowanie usług hotelowych? Zgodnie z podpisaną umową w imieniu producenta sprzedaję wyprodukowane przez niego towary na terenie całego kraju. Producent płaci mi za sprzedany towar oraz zwraca koszty noclegów. Korzystanie z noclegów dokumentowane jest fakturą wystawioną na moją firmę. Ja, aby otrzymać zwrot kosztów powinienem wystawić fakturę na mojego zleceniodawcę. Mam wątpliwość czy może być to refaktura ze stawką taką samą jak w fakturze pierwotnej czy faktura ze stawką podstawową 22%.

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.02.2004r. (data wpływu: 06.02.2004r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach informuje: Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnicy wystawiają faktury w przypadku sprzedaży towarów lub/i świadczenia usług. W opisanej sytuacji nie świadczy Pan przedmiotowych usług ...

Wystawianie dokumentów sprzedaży

W odpowiedzi na pismo znak: KFF z dnia 16.07.2003 r. (data wpływu do urzędu 17.07.2003 r.), sprecyzowane pismem z dnia 06.08.2003 r. Urząd Skarbowy w Starachowicach działając na podstawie art. 14 a § l i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że zgodnie z przepisem art. 32 ust. l ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług ora ...

Czy komornik dokonując, w ramach egzekucji, sprzedaży jest uprawniony do wystawienia w imieniu podatnika faktury VAT? Jak należy zaewidecjonować w/w fakturę w przypadku kiedy została ona przesłana pzrez komornika z kilkumiesięcznym opóźnieniem. Czy nabywca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w takiej fakturze?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo w sprawie udokumentowania sprzedaży dokonanej przez Komornika Sądowego informuje, że zgodnie z § 51 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów us ...

W jaki sposób podatnik podatku od towarów i usług powinien obliczać kwotę podatku należnego na wystawianych fakturach VAT ?

Zasady dokumentowania sprzedaży dokonywanej przez podatników podatku VAT określają aktualnie przepisy Ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r. nr 11, poz. 50 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy, tj. m.in. przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku ...

Jaką stosować nazwę podatnika i numer NIP po 1 maja 2004 r na fakturach sprzedaży w przypadku wystawiania ich w oddziałach firmy, które dotychczas były jednostkami wyodrębnionymi i samodzielnie sporządzającymi bilans oraz posługiwały się odrębnymi numerami NIP ?

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług / Dz.U. Nr 54 poz.535 / podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Natomiast w rozumieniu art.160 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy osoba ...

Jakie elementy powinna zawierać faktura wystawiona przez spółkę cywilną?

W związku z pismem z dnia 29.03.2004 w sprawie podatku od towarów i usług Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) informuje, że: Zgodnie z § 35 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 22 marca 2002 r w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o po ...

Czy jednostka postępuje prawidłowo odliczając podatek naliczony zawarty w fakturach VAT dokumentujących zakup usług zarządzania oddziałami jednostki przez przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, którzy w celu wykonania tych usług zatrudniają pracowników?

W odpowiedzi na pismo z dnia 8.03.2004 r. (z datą wpływu 10.03.2004 r., bez znaku), w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego informuje: Zgodnie z § 67 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i ...

Generowanie strony w 42 ms