Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: cudzoziemiec

Nieograniczony obowiązek podatkowy

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.06.2003 r. znak: P/355/2003 (data wpływu – 06.06.2003 r.) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia: Zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 roku osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszk ...

Czy pojęcie "miejsca zamieszkania lub czasowego pobytu na terytorium RP" powyżej 183 dni w danym roku podatkowym, w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 1991 r. w brzmieniu sprzed zmiany, która weszła w życie 01.01.2003 r. obejmuje również pobyt nielegalny?

Zapłata podatku dochodowego w Polsce jest uzależniona od istnienia obowiązku podatkowego. Zgodnie z art. 4 Ordynacji podatkowej pod pojęciem obowiązku podatkowego należy rozumieć nieskonkretyzowaną powinność poniesienia przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w ustawie. Dopiero z obowiązku podatkowego wynika zobowiązanie podatkowe, tj. konkretn ...

Czy dochody uzyskane przez obywatela Austrii z tytułu działalności wykonywanej osobiście na podstawie kontraktu menedżerskiego - podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ? Czy wszelkie świadczenia na rzecz obywatela Austrii wynikające z zawartego kontraktu należy doliczyć do jego przychodu?

Przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991r.o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz.U. 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) rozróżniają nieograniczony ( art. 3 ust. 1 ) i ograniczony obowiazek podatkowy ( art. 3 ust. 2a ) . W myśl cyt. wyżej art.3 ust. 1 i 2a - nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu podlegają osoby fizyczne , które mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski . Natomiast oso ...

Czy dochody uzyskane przez amerykańskiego pastora z tytułu zwrotu kosztów pobytu w Polsce z funduszy pochądzących ze Stanów Zjednoczonych - podlegają opodatkowaniu na terytorium Polski ? Czy zmieni się sytuacja podatkowa pastora, jeżeli jego stałe miejsce zamieszkania będzie znajdowało się w Polsce ?

Ze stanu faktycznego opisanego w piśmie wynika, iż pytający jest obywatelem Stanów Zjednoczonych przybyłym do Polski na pobyt czasowy. Jako pastor amerykańskiej misji religijnej Greater Europe Mission został skierowany do działalności misyjnej w Polsce w ramach działalności charytatywnej. W Polsce nie osiąga żadnego wynagrodzenia, otrzymuje jedynie zwrot kosztów pobytu w Polsce z funduszy pochodzą ...

Czy od należności z tytułu umowy zlecenia wypłacanych w 2003 r. osobie fizycznej mającej miejsce zamieszkania w Turcji płatnik zobowiązany jest pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych?

Zgodnie z art.3 ust.2a ustawy z dnia 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów z pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunk ...

Czy dochody cudzoziemca uzyskiwane z tytułu świadczenia pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym? Stan faktyczny: Uchwałą Zgromadzenia Wspólników został powołany prezes zarządu spółki , który jest cudzoziemcem zatrudnionym na stałe w spółce węgierskiej. Na podstawie kontraktu menedżerskiego zawartego ze spółką węgierską świadczy on również usługi zarządcze dla spółki polskiej. Całość wynagrodzenia wypłacona jest przez spółkę węgierską.Jednocześnie pomiędzy spółką polską a spółką węgierską zostaje zawarta umowa o świadczeniu usług, zgodnie z którą w/w cudzoziemiec świadczy usługi dyrektora zarządzającego dla spółki polskiej za które spółka węgierska wystawia miesięcznie faktury. Ponadto z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że: - cudzoziemiec będzie przebywał w Rzeczypospolitej Polskiej przez okres ok.100 dni w roku 2004, - spółka węgierska, która wypłaca wynagrodzenie nie ma siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej,- spółka węgierska nie posiada zakładu ani stałej placówki w Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz,U.z 2000r. Nr 14, poz.176 z późn. zm.) osoby fizyczne, jeżeli nie mają` na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów z pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego lub stosunku pracy , be ...

Wydawnictwo ma zamiar zlecić tłumaczenie wydawanych przez siebie książek na język rosyjski na podstawie umowy o dzieło przez tłumacza z Instytutu Polskiego w Grodnie. Czy podatek z tytułu ww. umowy powinien być zapłacony w Polsce oraz jaką deklarację w związku z tym należałoby złożyć.

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) po zapoznaniu się z informacją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Elblągu z dnia 16.04.2004 r. Nr PD3/415/40/04 zmieniam udzieloną przez Naczelnika odpowiedź w zakresie powołanych przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 200 ...

Sposób opodatkowania dochodów otrzymanych z tytułu pracy wykonywanej na terenie Polski przez osobę zamieszkującą w Niemczech.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami/, w odpowiedzi na pismo z dnia 9 lutego 2004 r. , dotyczące sposobu opodatkowania dochodów otrzymanych z tytułu pracy wykonywanej na terenie Polski przez osobę zamieszkującą w Niemczech, wyjaśnia. Kwestię opodatkowania dochodów z ...

Jaka jest właściwość organu podatkowego w przypadku zawarcia umowy sprzedaży udziałów polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w przypadku gdy zbywca i nabywca mają stałe miejsce zamieszkania w Niemczech?

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.06.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży udziałów w polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zawartej pomiędzy osobami posiadającymi obywatelstwo niemieckie i stałe zameldowanie na terenie Niemiec Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katow ...

Czy dochody uzyskane w Polsce z tytułu nauczania (umowa o pracę) przez osobę zamieszkałą w Szwecji podlegają opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Ze stanu faktycznego opisanego w piśmie wynika, że podatnik od 13 lat pracuje i mieszka w Szwecji, gdzie opodatkowuje swoje dochody. Podatnik, profesor matematyki zatrudnionym na Uniwersytecie w Szwecji, dostał propozycję zatrudnienia na 1/2 etatu w Wyższej Szkole w Polsce od stycznia 2005r. Zakres obowiązku podatkowego osób nie mających w Polsce miejsca zamieszkania, wykonujących pracę w Polsce, ...

Generowanie strony w 6 ms