Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kontrakt menedżerski

Nieograniczony obowiązek podatkowy

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.06.2003 r. znak: P/355/2003 (data wpływu – 06.06.2003 r.) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia: Zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 roku osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszk ...

Na podstawie zawartej umowy podatnik świadczyć będzie usługi zarządzania przedsiębiorstwem, będąc jednocześnie prokurentem w tej firmie - kontrakt menedżerski. Przedmiotowe usługi świadczone będą w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Przy realizacji tych usług podatnikowi pomagał będzie pracownik, który wykonywać ma niektóre z czynności realizowanych na podstawie umowy o zarządzanie (planowanie, sprawozdawczość, nadzór). Jak powinny być opodatkowane przedmiotowe usługi z tytułu podatku od towarów i usług?

Zgodnie z treścią § 67 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 268 ze zm.) zwalnia się od podatku od towarów i usług czynności, o których mowa w art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 p ...

Czy możliwe jest świadczenie usług o charakterze menadżerskim (członek zarządu osoby prawnej) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) w odpowiedzi na pismo z dnia 15.12.2003 r. dotyczące świadczenia usług menedżerskich uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 6 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. N ...


1. Czy wykonywanie usług zarządzania przez osoby posiadające wpis do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie świadczenia ww usług może być w 2004 r. traktowane jako prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej? 2. Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pierwsze pytanie osoby świadczące wyżej opisane usługi zobligowane są do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów? 3. Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pierwsze pytanie osoby świadczące wyżej opisane usługi mają prawo do skorzystania z opodatkowania według liniowej stawki 19%? 4. Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie pierwsze usługi świadczone przez osoby zarządzające opodatkowane są podatkiem VAT i dokumentowane fakturami VAT? 5. Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie pierwsze spółka prawa handlowego na rzecz której świadczone są usługi zarządzania ma prawo do rozliczania podatku naliczonego z podatkiem należnym? 6. W jaki sposób w przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytania mają postąpić zarządzający, którzy w 2003 r. prowadzili podatkową księgę przychodów i rozchodów i wystawiali faktury VAT?

Ad. 1 W 2004r. przychody uzyskiwane z tytułu wykonywania usług zarządzania nie stanowią przychodów z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (wpis do ewidencji działalności gospodarczej w tym przypadku nie ma żadnego znaczenia). Od 1 stycznia 2004r. ustawodawca w art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o z ...


Czy wynajem samochodu będącego środkiem trwałym firmy innemu podmiotowi gospodarczemu jest opodatkowany podatkiem dochodowym jako przychód z działalności gospodarczej? Czy wykonanie czynności o zarządzanie spółką objęte kontraktem menażerskim są opodatkowane jako przychód z działalności wykonywanej osobiście?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, na podstawie art. 14 a § 1 ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 19 grudnia 2003 r., uzupełnione pismem z dnia 13 stycznia 2004 r., w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowaniu prawa podatkowego w zakresie sposobu opodatkowania przychodów z działalności gospodarcz ...

Zasada opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej wykonywanej przez członka zarządu spółki prawa handlowego na podstawie kontraktu menadżerskiego lub umowy o podobnym charakterze, który wykonuje szerszą działalność niż określona w art. 13 ust.9 ustawy o pdof.

Osoby świadczące usługi w ramach działalności gospodarczej (z wyłączeniem usług o których mowa w art. 13 ust. 9 updf) mogą korzystać z opodatkowania na zasadach ogólnych i mają obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.08.2001r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów (Dz. U. Nr 152 poz.1475) oraz art. ...

W jaki sposób prawidłowo kwalifikować przychody z kontraktu menadżerskiego wykonywanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, czy jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, czy jako przychody z działalności wykonywanej osobiście ?

W odpowiedzi na Pana pisemne zapytanie z dnia 26.02.2004 r. (data wpływu 27.02.2004 r.) w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) dotyczących opodatkowania przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów mena ...

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług przychodów uzyskiwanych na podstawie kontraktu menadżerskiego

Zgodnie z paragrafem 67 ust.1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 27, poz.268 ze zm.) zwalnia się od podatku od towarów i usług czynności o których mowa w art. 13 ust.9 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 14 z 2000r., ...

Generowanie strony w 28 ms