Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dowód księgowy

Koszty uzyskania przychodów

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.07.2003 r. dotyczące udzielenia informacji w zakresie możliwości prawnie skutecznego dokumentowania operacji na bankowym rachunku internetowym, Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia co następuje: Zarówno z informacji zawartej w piśmie jak i dokumentacji będącej w posiadaniu tut. Urzędu wynika, że wybraną przez podatnika formą opodatkowania są zasady ogólne, a for ...

Czy nota księgowa - wystawiona na zakup materiałów, może być dowodem, stanowiącym podstawę zaliczenia tegoż zakupu do kosztów uzyskania przychodów ?

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 30 stycznia 2004 r. (uzupełnione dnia 9 lutego 2004 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Maz. działając na podstawie art. 14a § 1 i art. 17 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) przy przyjęciu, że podane w powyższym piśmie dane są zgodne ze stanem faktycznym i nie toczy się postępowanie ...

Czy paragon fiskalny dotyczący zakupu paliwa poza granicami kraju jest dowodem księgowym upoważniającym do ujęcia go w księgach rachunkowych oraz czy ww. dokument jest podstawą do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, w związku z pismem z dnia 01.03.2004 r., adresowanym do Izby Skarbowej w Łodzi i przekazanym do tutejszego organu podatkowego w dniu 05.03.2004 r. oraz pismem z dnia 09.03.2004 r. (data wpływu 10.03.2004 r.) w sprawie uznania paragonu za dowód księgowy dokumentujący zakup paliwa do samochodu ciężarowego za granicą, po stwierdzeniu, że zapytanie do ...

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione za granicą na podstawie dowodów źródłowych nie spełniających wszystkich wymogów przewidzianych ustawą o rachunkowości?

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 12-12-2003 r. o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54 z 2000 r. ...

Podatniczka prowadząca działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych nabyła miesięczny abonament parkingowy. Właściciel parkingu Z. D i T za usługę wystawił dowód KP natomiast odmówił wystawienia faktury. W świetle powyższego, powstaje pytanie czy wydatki za korzystanie z parkingu mogą być udokumentowane tylko dowodem KP.

Odpowiadając na zapytanie z dnia 23.01.2004r., złożone w trybie art. 14a § 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), przesłane pismem Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź Śródmieście w dniu 2.02.2004r., Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź Polesie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 wyżej cytowanej ustawy informuje: W przedstawionym przez Panią stanie faktyc ...

1. Czy szkoła językowa w momencie otrzymania gotówki za lekcje winna wystawić jakiekolwiek pokwitowanie (parogon, dowód zapłaty, fakturę VAT) ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słubicach, na podstawie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), odpowiadając na pismo informuje: Na podstawie art. 32 ust. 1,2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) oraz z § 34 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002r. w spraw ...

Jak dokumentować koszty eksploatacji prywatnych samochodów używanych do działalności gospodarczej prowadzonej w spółce cywilnej przez poszczególnych wspólników. Czy faktury na zakup paliwa powinny być wystawiane na wspólników, czy na spółkę?

Sposób ewidencjonowania i dokumentowania wydatków związanych z używaniem prywatnego samochodu osobowego, nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych, do celów prowadzonej działalności gospodarczej przez podatnika zawarty jest w pkt 14 Objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów - załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finasów z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie prowadzenia podatko ...

1. Czy wydatki ponoszone w 2004r. przez spółkę z o.o. poza granicami Polski udokumentowane paragonami fiskalnymi stanowią koszt uzyskania przychodów w świetle ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy wydatek poniesiony w 2004r. dotyczący obowiązkowego ubezpieczenia granicznego naczepy nie będącej własnością spółki z o.o. stanowi koszt uzyskania przychodów w świetle ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

Ad. 1 Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w okresie sprawozdawczym.Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczych, którymi są między innymi obce dowody otrzymane od kontrahentów.Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy dow ...

Czy faktury Vat oraz wydruki z kasy fiskalnej stanowią podstawę dokonania wpisów do księgi podatkowej oraz ewidencji Vat, czy na podstawie zaewidencjonowania tych dokumentów można sporządzać deklarację Pit -5 i Vat - 7.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Pani ewidencjonuje obrót przy zastosowaniu kasy rejestrującej, a w związku z tym zgodnie z § 20 rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 z późń. zm.) ma Pani obowiązek ewidencjonować obrót na podstawie danych wynikających z raportów dobowych. W przypa ...

Czy wystawione przez administratora wynajmowanego lokalu „potwierdzenie wpłaty” z tytułu części należności za czynsz może być dowodem księgowym będącym podstawą do zaksięgowania ww. wydatku w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?

Zgodnie z § 4 przedłożonej kserokopii umowy najmu „najemca będzie płacił wynajmującemu czynsz w wysokości 6.000,00 zł miesięcznie za całą wynajmowaną powierzchnię”. Z kolei § 6 przedmiotowej umowy stanowi, że „na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) Wynajmujący nalicza podatek VAT od wartości czynszu za lokal zgodnie z ww. przepisami. Podatnikom VAT Wynajmuj ...

Generowanie strony w 4 ms