Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: internet

Koszty uzyskania przychodów

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.07.2003 r. dotyczące udzielenia informacji w zakresie możliwości prawnie skutecznego dokumentowania operacji na bankowym rachunku internetowym, Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia co następuje: Zarówno z informacji zawartej w piśmie jak i dokumentacji będącej w posiadaniu tut. Urzędu wynika, że wybraną przez podatnika formą opodatkowania są zasady ogólne, a for ...

Kasy rejestrujące

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.07.2003 r. skierowane przez podatnika do tut. urzędu w sprawie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kasy fiskalnej obrotu z tytułu świadczenia usług udostępniania zasobów sieci z całodobowym dostępem do Internetu osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej, za które to usługi formą zapłaty jest opłata abonamentowa dokonywana przelewem l ...

1. opodatkowanie nagród przekraczających zwolnioną kwotę 760, 00 zł wygranych w konkursach i grach, 2. wydatki na założenie internetu i abonament a ulga z tytułu wydatków na zakup przyrządów i pomocy naukowych.

Stosownie do postanowień art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie uprzejmie wyjaśnia. I. Wartość nagrody, którą otrzymuje uczestnik konkursu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Z tyt. wygranej powstaje u podatnika przychód w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 us ...

Czy opłata za korzystanie z łącza internetowego jako jedna z pozycji faktury za usługi telefoniczne może być uznana za fakturę na zakup wydawnictw fachowych uprawniający do odliczenia tego wydatku od podatku dochodowego?

W odpowiedzi na zapytanie złożone w tut. Urzędzie dnia 30.01.2004 r., na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy informuje o zakresie stosowania przepisów podatkowych w przedstawionym stanie faktycznym: Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób f ...

Moment powstania obowiazku podatkowego przy świadczeniu usług dostępu do sieci INTERNET oraz usług transmisji danych z wykorzystaniem łączy innych uprawnionych operatorów oraz eksploatowanej stacjonarnej sieci transmisji danych w celu świadczenia ww. usług.

Usługi zaliczane do grupowania statystycznego PKWiU 64.20.17-00.00 są usługami telekomunikacyjnymi. Jeżeli w umowie właściwej dla rozliczeń z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych został określony termin płatności, obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia przedmiotowych usług powstaje z chwilą upływu terminu płatności. Powyższe wynika z treści przepisu art. 6 us ...

Czy w związku z dokonywaniem opłat z tytułu przynależności do organizacji non profit, mającej siedzibę w Holandii, Podatnik, zgodnie z przepisami art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ma obowiązek pobrać (jako płatnik) zryczałtowany podatek dochodowy od tych opłat?

Spółka świadczy usługi dostępu do internetu przy użyciu modemów abonenckich i dwukierunkowej sieci telewizji kablowej. Podatnik jest członkiem organizacji typu non profit, która posiada swoją siedzibę w Holandii, gdzie zatrudnia osoby odpowiedzialne za koordynowanie i uporządkowanie rozwoju internetu na terenie Europy. Organizacja ta zrzesza lokalnych operatorów telekomunikacyjnych. Wszelkie bieżą ...

Czy korzystanie z internetu, po uprzednim przekazaniu należności w walucie obcej na rachunek podmiotu zagranicznego jest importem usług, a jeśli tak to jakiej stawce podatku VAT podlega ?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 23.02.2004 r. (wpływ do tut. organu 01.03.2004 r.) w sprawie opodatkowania podatkiem VAT obcych usług internetowych, Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew działając na podstawie przepisu art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony w piśmie uprzejmie ...

Opodatkowanie podatkiem VAT przychodów z tytułu świadczenia na rzecz firmy telekomunikacyjnej usługi polegającej na promowaniu jej przez reklamę, marketing i sprzedaż „programu lojalnościowego”

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza w odpowiedzi na pismo z dnia 23 października 2003 r. (data wpływu: 30 październik 2003 r.) uzupełnione opłatą skarbową oraz dodatkowymi informacjami w dniu 3 grudnia 2003 r. - w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkow ...

Zakres obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w przypadku odpłatnego wydawania kart sieciowych podczas podłączeń do sieci Internet.

Zgodnie z § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 234, poz. 1971 ze zm.) zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2004r. – czynności wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Pod pozycją 49 w/w załącznika zawierającego wykaz czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania zamieszczone jest świadczenie u ...

uzupełnić

W odpowiedzi na pismo jednostki z dnia 18.06.2003 r. (bez znaku) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje: Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, że jednostka ...

Generowanie strony w 3 ms