Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rachunek bankowy

Koszty uzyskania przychodów

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.07.2003 r. dotyczące udzielenia informacji w zakresie możliwości prawnie skutecznego dokumentowania operacji na bankowym rachunku internetowym, Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia co następuje: Zarówno z informacji zawartej w piśmie jak i dokumentacji będącej w posiadaniu tut. Urzędu wynika, że wybraną przez podatnika formą opodatkowania są zasady ogólne, a for ...

Ustalenie podstawy opodatkowania

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 15.09.2003 r. w sprawie odliczenia darowizny na budowę wodociągu, Urząd Skarbowy w Jędrzejowie wyjaśnia: Stosownie do art. 26 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), jeżeli przedmiotem darowizny są pieniądze, wysokość wydatków na cele wymienione w ust. 1 pkt 9 tego artykułu ustaw ...

W sprawie limitu bezpośredniego zwrotu podatku od towarów i usług na rachunek bankowy podatnika oraz momentu powstania obowiązku podatkowego w imporcie usług.

Przepis art. 21 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (DZ. U. Nr Nr 11/93, poz. 50 ze zm.) wprowadzony ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 153, poz. 1272) nakłada dodatkowe warunki, które podatnik musi spełnić, aby otrzymać bezpośredni zwrot podatku z urzędu skarbowego. Zgodnie z tym prze ...

Czy przysługuje prawo do stosowania stawki 0% na podstawie § 65 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) w przypadku kompensaty należności z kontrahentem zagranicznym.

Zgodnie z § 65 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym obniżoną do wysokości 0 % stawkę podatku stosuje się do sprzedaży towarów nabywanych przez nierezydentów, niebędących podatnikami, w przypadku gdy towary te są przeznaczone do przerobu, uszlachetnienia lub przetwo ...

Pytanie Banku dotyczy obowiązku sporządzenia i przesłania, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu na podstawie art. 42 ust. 2 w związku z art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 zE zm.) imiennej informacji o wysokości uzyskanego przez podatnika dochodu (przychodu) ze źródeł wymienionych w art. 30 a ust. 1 cyt. ustawy.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 zE zm.), odpowiadając na pisemne zapytanie złożone do Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawieo zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach, tj. „czy na podstawie art. 42 ust. 2 w związku z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznyc ...

Na którym banku – pośredniczącym w realizacji zlecenia, czy obsługującym rachunek beneficjenta – ciąży obowiązek płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku przelewów z tytułu emerytur i rent zagranicznych?

Z przedstawionego przez firmę stanu faktycznego wynika, że przelewy z tytułu rent i emerytur zagranicznych są ewidencjonowane bezpośrednio na rachunku beneficjenta, w banku, w którym ma on otwarty rachunek. W przypadku, gdy Bank realizuje zlecenie zagranicznego korespondenta, dotyczące płatności z tytułu rent i emerytur na rzecz osób fizycznych, posiadających rachunki rozliczeniowe w innych polski ...

- dotyczy zasad amortyzacji środków trwałych jak również zasad dokonywania rozliczeń za pośrednictwem rachunku bankowego.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 09 lutego 2004 r. o udzielenie informacji dot. zasad amortyzacji środków trwałych jak również zasad dokonywania rozliczeń za pośrednictwem rachunku bankowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Giżycku działając w oparciu o przepisy art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) - uprzejmie informuje: Zgodnie z art. ...

Czy dokument elektroniczny może być uznany jako potwierdzenie dokonania darowizny np. na szkołę, kościół?

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.04.2004 r. w sprawie udzielania informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego sprawie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzezinach, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zmianami) wyjaśnia: Stosownie do art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od ...

Zwracam się z prośbą o wskazanie, w jakim akcie prawnym znajdują się przepisy mówiące o tym, że podatek od odsetek na książeczkach PKO i rachunkach osobistych jest od dnia 01.01.2004r. pobierany w wysokości 19%.

Zgodnie z art.1 ust.27 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 202, poz.1956) od dnia 01.01.2004r.od uzyskanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dochodów z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwes ...

Czy spółka z.o.o. może przeprowadzić transakcję handlową z kontrahentem zagranicznym za pośrednictwem prywatnego konta pracownika?

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.02.2004 r. (data wpływu 01.03.2004 r.) znak: NB-190/04 Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Podgórze informuje, że zgodnie z art. 14 a § 1 i 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 poz. 926 ze zm.) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemn ...

Generowanie strony w 39 ms