Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zapis w księdze

Koszty uzyskania przychodów

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.07.2003 r. dotyczące udzielenia informacji w zakresie możliwości prawnie skutecznego dokumentowania operacji na bankowym rachunku internetowym, Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia co następuje: Zarówno z informacji zawartej w piśmie jak i dokumentacji będącej w posiadaniu tut. Urzędu wynika, że wybraną przez podatnika formą opodatkowania są zasady ogólne, a for ...

Pytanie dot. prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Czy dowody wewnętrzne stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem, powinny być sporządzone w sposób określony przepisem § 12 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 14.01.2004r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze informuje, iż zgodnie z § 14 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z ...

Czy możliwe jest uznanie za koszty uzyskania przychodów i ujęcie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów wydatków poniesionych przez podatnika na realizację projektu „Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2000”, które to wydatki w dniu wpływu na rachunek bankowy podatnika dotacji od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przeznaczonej na ich finansowanie byłyby wyksięgowane z kosztów do wysokości otrzymanej dotacji.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we ...

Czy opłaty za podatek od gruntu oraz opłaty za wyłączenie terenu z produkcji rolnej są zaliczane do kosztów uzyskania przychodu w działalności gospodarczej, czy poprawne jest udokumentowanie kosztów rachunkami wystawionymi na imię i nazwisko podatnika prowadzącego działalność gospodarczą.

Zgodnie z przepisami art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodu z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Z ustawowej definicji kosztu podatkowego wynika, że muszą być spełnione równocześ ...

Jak dokumentować zapisy w księdze przychodów i rozchodów dot. zakupu zużytych palet drewnianych od ludności?

Stosownie do zapisu § 14 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.) „na udokumentowanie zapisów w księdze, dotyczących niektórych kosztów (wydatków), mogą być sporządzone dokumenty zaopatrzone w datę i podpisy osób, które bezpośrednio dokonały wydatków (dowody wewnętrzne) ok ...


Czy podstawą zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w pozycji zakupy towarów handlowych jest dokument celny SAD czy faktura zagraniczna?W jakiej dacie należy zaksięgować fakturę z importu jeśli wystawiona została w dniu 1 lutego 2004 r., towar przekroczył granicę 3 lutego 2004 r., a odprawa ostateczna odbyła się w dniu 8 lutego 2004 r.?

Sposób prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz warunki jakim powinny odpowiadać dowody będące podstawą zapisów w księdze określają przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.). Zgodnie z § 26 cyt. rozporządzenia zapisy w księdze dotyczące wydatków (kosztów) są ...

dot. zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w związku ze zwrotem towarów handlowych udokumentowanym fakturą korygującą.

Osoby rozliczające się z podatku dochodowego od osób fizycznych w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów ewidencjonują zakup towarów handlowych w księdze po stronie kosztów w kolumnie 10 – Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu. Wydatki te stanowią koszt jako poniesione w celu osiągnięcia przychodu z ich odsprzedaży. Zwrot towarów sprzedawcy powoduje, że nie dojdzie do pows ...

Kiedy należy wpisac do księgi podatkowej zakup towaru handlowego: w momencie otrzymania towaru czy w momencie zapłaty faktury potwierdzającej zakup towaru?

Poruszony przez Pana w zapytaniu problem dotyczy momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionego wydatku na zakup towaru handlowego w dniu 29 czerwca br. (sprzedanego w tym samym miesiącu). Kwestię dotyczącą zasad księgowania reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 152, poz. 1475 z ...

1.Czy wystarczającym dokumentem na potwierdzenie uzyskanych przychodów z tytułu wykonywanych usług elektronicznych będzie kopia czeku bankowego, wystawionego po rozliczeniu przez usługobiorcę okresu rozliczeniowego? 2.Czy sprzedaż usług na rzecz podmiotów gospodarczych i osób fizycznych z krajów trzecich powinna być udokumentowana fakturami VAT? 3.Czy otrzymane wynagrodzenie można zakwalifikować jako sprzedaż usług elektronicznych do kraju trzeciego, a tym samym jako nie podlegające VAT? 4.W którym momencie powstanie obowiązek podatkowy z tytułu podatku VAT i dochodowego? 5.Czy za miejsce wykonania usługi webhostingowej należy uznać teren poza krajami Wspólnoty, a operacje najmu serwera za import usług? Czy księgując powyższą operację VAT należny należy potraktować jako naliczony i wykazać go w deklaracji VAT-7 do odliczenia? 6.Czy można odliczyć całość VAT zawartego np. w fakturach za usługi telekomunikacyjne, biurowe, w sytuacji gdy 100% wykonywanych usług to usługi elektroniczne na rzecz odbiorców z krajów trzecich? Czy można ubiegać się o zwrot VAT, w przypadku gdy VAT należny będzie zawsze niższy niż naliczony? 7.Czy wydatki poniesione na zakup elektronicznych plików fotograficznych, będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu na podstawie dowodów wewnętrzych, sporządzonych w oparciu o wydruki z ekranu komputera, potwierdzające przekazanie należności? Czy nie mogąc zidentyfikować dostawcy należy potraktować transakcje jako import usług?

Stan faktyczny: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług elektronicznych. Planuje sprzedaż usług polegających na publikacji w sieci internetowej bannerów reklamowych obcych witryn internetowych, i z tytułu wejść przez swój banner na stronę usługobiorcy, pobieranie stosownego wynagrodzenia. Ilość wejść za pośrednictwem bannerów podatnika zliczana będzie elektronicznie przez usługo ...

Generowanie strony w 9 ms