Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi menedżerskie

Przedmiot opodatkowania

Urząd Skarbowy w Opatowie działając na podstawie art. 14 § 4 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) odpowiada na pismo z dnia 30.04.2003 r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących przychodów uzyskiwanych z tytułu wykonywania osobiście usług menedżerskich świadczonych na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz w sprawie opodatkowania poda ...

Czy usługi menedżerskie i marketingowe wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz jednego podmiotu (spółki z o.o.) należy zakwalifikować do przychodów uzyskiwanych z działalności wykonywanej osobiście, o ktorych mowa w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych czy też jako przychody z prowadzenia działalności gospodarczej, o ktorych mowa w art. 14 w/w ustawy.

W odpowiedzi na Pana pismo, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie wyjaśnia, że zgodnie z art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000r., poz. 176 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2004r. - za przycho ...


Czy podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie zarządzania apteką może w 2000 r. korzystać z opodatkowania podatkiem dochodowym wg stawki liniowej 19 %?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, na pisemne zapytanie z dnia 9.01.2004 r., udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w oparciu o aktualnie obowiązujący stan prawny i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przestawił stan faktyczny, z którego wyni ...

Zasada opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej wykonywanej przez członka zarządu spółki prawa handlowego na podstawie kontraktu menadżerskiego lub umowy o podobnym charakterze, który wykonuje szerszą działalność niż określona w art. 13 ust.9 ustawy o pdof.

Osoby świadczące usługi w ramach działalności gospodarczej (z wyłączeniem usług o których mowa w art. 13 ust. 9 updf) mogą korzystać z opodatkowania na zasadach ogólnych i mają obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.08.2001r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów (Dz. U. Nr 152 poz.1475) oraz art. ...

Jak należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychody uzyskane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, udokumentowane fakturą VAT, wystawioną w oparciu o zawartą umowę z dnia 01.12.2003r.? Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem według zaświadczenia o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej jest m.in. doradztwo w zakresie działalności związanej z prowadzeniem interesów, zarządzaniem, kierowaniem działalnością gospodarczą. Na podstawie umowy z dnia 01.12.2003r. podatnik wystawił fakturę VAT dokumentującą świadczenie usług będących przedmiotem umowy. Zgodnie z treścią umowy z dnia 01.12.2003r. charakter wykonywanych na jej podstawie usług polega na doradztwie w następującym zakresie:zarządzania operacyjnego i nadzoru nad następującymi obszarami spółki:-kwestie techniczne, sprzedaż bezpośrednia,-kontakty z partnerami handlowymi spółki (np. kontakty z nadawcami programów, spółdzielniami, organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, itp.), -funkcjonowanie spółki zgodnie z istniejącymi przepisami prawa,-inne wynikające z bieżących problemów funkcjonowania spółki.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Ośrodek Zamiejscwy w Radomiu w zwiazku z udzieloną przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu odpowiedzią z dnia 29.03.2004r. US 24/2150/4/2004 na zapytanie dotyczące stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych- na podstawie art. 14b par. 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.)do ...

Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych oraz nie korzystam ze zwolnienia z podatku VAT (jestem zarejestrowanym podatnikiem VAT). Jednocześnie wykonuję usługi na podstawie kontraktu menedżerskiego w XYZ, umowa została zawarta w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, która obejmuje także usługi wydawnicze, szkoleniowe i doradztwo. Czy z punktu widzenia art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w brzmieniu nadanym od 1 stycznia 2004 roku przez ustawę nowelizującą z dnia 12 listopada 2003 r. (opublikowaną Dz.U. z 2003 r. Nr 202 poz. 1956) świadczenie usług menedżera na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej może być uznawane za pozarolniczą działalność gospodarczą? Czy na w/w usługi menedżerskie mogę nadal wystawiać faktury VAT ze stawką zwolnioną od podatku od towarów i usług oraz w jaki sposób mam rozliczać w/w usługi w deklaracji PIT-5 czy PIT-52. Moim zdaniem przychody z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej powinny być doliczane innych przychodów uzyskiwanych w ramach tej działalności i wykazywane w deklaracji PIT-5.

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.03.2004 roku (data wpływu do Urzędu 22.03.2004 roku) działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuję, że zgodnie z art. 5a ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 roku Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2004 rok ...

Opodatkowanie podatkiem VAT usług zarządzania wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w 2003 roku.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieluniu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 27.02.2004 roku w sprawie zarządzania Spółką w roku 2003 na podstawie zawartych umów o zarządzaniu uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od os ...Generowanie strony w 13 ms