Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: nabywca

Obowiązki podatników i płatników

Zgodnie z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. w odpowiedzi na pismo z dnia 27.05.2003 r. L.dz.145/03 informuje, zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959) z 2000 roku nabywcy rzeczy przeznaczonych do przerobu lub sprzedaży, jako płatnicy ...

Czy jest dopuszczalne prawem podatkowym wystawienie jednej faktury zakupu na kilku włascicieli nieruchomości i następnie zaliczenie kosztów z tejże faktury odpowiednio do ich udziałówn w nieruchomości zarówno do kosztów uzyskania przychodu w podatku dochodowym oraz stosunkowego rozliczenia podatku VAT ?

W związku ze złożonym przez Pana w dniu 17.02.2004r. zapytaniem dotyczącym rozliczenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu najmu nieruchomości, której współwłaścicielami są osoby fizyczne oraz stosunkowego rozliczenia podatku od towarów i usług, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 ...

uzupełnić

Działając na podstawie art. 14b § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Izba Skarbowa w Rzeszowie dokonuje zmiany (uzupełnienia) udzielonej przez Urząd Skarbowy w Brzozowie w dniu 31.12.2003 r. interpretacji (znak: PP/443-8/03) w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług: Stosownie do treści § 67 ust. 1 pkt 1 lit. e ...


Czy mam prawo do odliczenia od dochodu odsetek od kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po rozpatrzeniu pana zapytania z dnia 15.12.2003 r. uzupełnionego o dodatkowe dokumenty w dniu 8.01.2004 r. w sprawie korzystania z ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wydatków na własne potrzeby mieszkaniowe, tj. spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na własne ...

Spółka jawna w 2002 r. zakupiła nowy lokal mieszkalny (w wyniku rozliczeń za świadczone usługi budowlane), w którym jak dotąd nikt nie zamieszkał. Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować w momencie sprzedaży tego mieszkania?

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku dostawę obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyjątkiem obiektów i ich części, które mają być zasiedlone lub zamieszkane po raz pierwszy, przy czym zwolnienie nie dotyczy części budynków przeznaczonych na cele inne niż mieszkaniowe. Według art. ...

Opracowuję zestawienia i pliki komputerowe dla firm zagranicznych z poza Unii Europejskiej - najcześciej z USA. Wynik mojej pracy przy pomocy internetu jest przekazywany do USA gdzie jest wykorzystywany w dalszej pracy serwerów komputerowych w USA. Zapłate otrzymuję przelewem z USA na konto bankowe. Czy do świadczonych usług od 1 maja 2004 r. nadal właściwa jest stawka 0% ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 kwietnia 2004r. stanowiące zapytanie w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: W przypadku świadczenia usług - zgodnie z art. 27 ust. 1 w/w ustawy - miejscem świadczenia jest miejsce, ...

Wyjaśnienie kwestii dotyczącej opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych w przypadku, gdy jej firma, która jest podatnikiem podatku VAT i zajmuje się handlem używanymi samochodami, zawiera umowę kupna-sprzedaży z osobą nie prowadzącą działalności gospodarczej.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chełmnie działając na podstawie art. 14 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) udziela wyjaśnień: Pani ... zwróciła się do tutejszego organu podatkowego z prośbą o wyjaśnienie kwestii dotyczącej opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych w przypadku, gdy jej firma, która jest podatnikiem podatku VAT i ...

dotyczy stosowania zerowej stawki podatku od towarów i usług przy dostawie wewnątrzwspólnotowej, w przypadku gdy dane nabywcy nie zostały zidentyfikowane w systemie VIES

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.05.2004 r. (znak: NF/05/2004/2, z datą wpływu 11.05.2004 r.), w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego informuje: I. Wątpliwości podatnika dotyczą stosowania zerowej stawki podatku od towarów i usług przy dostawie wewnątrzwspólnotowej, w przypadku gdy dane ...

Jak z przedmiotowego pisma wynika, podatnik wykonuje usługi polegające na wykonywaniu różnego rodzaju rysunków technicznych na zlecenie kontrahenta niemieckiego. Głównie są to schematy elektryczne, elektroniczne, wodne, blokowe i obrazowe oraz różnego rodzaju wykresy będące częścią dokumentacji danego wynalazku-projektu. Wątpliwości dotyczą opodatkowania omawianych usług podatkiem od towarów i usług w stanie prawnym po 01.05.2004 r.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: 1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju 2) eksport towarów 3) import towarów 4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju 5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. W myśl ...

Generowanie strony w 28 ms