Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przerób

Obowiązki podatników i płatników

Zgodnie z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. w odpowiedzi na pismo z dnia 27.05.2003 r. L.dz.145/03 informuje, zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959) z 2000 roku nabywcy rzeczy przeznaczonych do przerobu lub sprzedaży, jako płatnicy ...

Jaką datę należy przyjmować z wystawionej faktury, za datę powstania przychodu należnego przy rodzaju prowadzonej działalnosci wg PKD 9000A - wywóz śmieci i odpadów.

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.01.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź –Widzew uprzejmie wyjaśnia, że: stosownie do art. 14 ust. 1g pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze. zm.), w przypadku rozliczeń z tytułu usług rozprowadzania wody, gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów - za datę powstania przychodu należnego, uważa s ...

dotyczy stosowania dla opodatkowania usług 0-procentowej stawki podatku VAT zgodnie z § 65 rozporządzenia Ministra Finansów z 22.03.2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.)

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie weryfikuje niniejszym treść informacji udzielonej przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie pismem z dnia 20.02.2004 r. (znak: I US-II/443/8/2004) w zakresie stosowania przepisów podatku od towarów i usług: W zapytaniu podatnik ...

W jaki sposób – w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług – opodatkować i rozliczyć wykonane w miesiącu kwietniu 2004 r. usługi przerobu uszlachetniającego, na rzecz polskiego zleceniodawcy, który dokonał wywozu wyrobów przed dniem 1 maja 2004r.?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, w odpowiedzi na pismo z dnia 20 lipca 2004 r., w sprawie udzielenia informacji w przedmiocie opodatkowania i rozliczenia wykonanych w miesiącu kwietniu 2004 r. usług przerobu uszlachetniającego, na rzecz polskiego zleceniodawcy, który dokonał wywozu wyrobów przed dniem 1 maja 2004 r., po sprawdzeniu że spełnione zostały warunki określone w art. 14 ...

W sprawie udzielenia informacji o stawce podatku od towarów i usług dla usług polegających na przerobie uszlachetniającym w ramach czynności wewnątrzwspólnotowych zgodnie z nowymi przepisami ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług obowiązującymi od dnia 01.05.2004r.

Określając stawkę podatku od towarów i usług przy świadczeniu usług, należy określić – miejsce świadczenia dla danej usługi. Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 11,03,2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U nr 54 poz. 535), który mówi, iż w przypadku świadczenia usług na ruchomym majątku rzeczowym , miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone ...

Czy dokonywana sprzedaż pochodzących z własnego gospodarstwa rolnego produktów roślinnych ( ogórki i kapusta ) przerobionych sposobem przemysłowym ( przerób polega na kiszeniu, paczkowaniu w woreczki foliowe i zamykaniu próżniowym przy użyciu maszyny próżniowej ) jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych w myśl art.21 ust.1 pkt 71 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Z art.2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.z 2000r. Nr 14 poz. 176 z późn.zm) wynika, iż przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej z wyjątkiem działów specjalnych produkcji rolnej. Zgodnie z art.2 ust.2 ww. ustawy ,działalnością rolniczą jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych w stanie ni ...

Czy przychodem podatkowym dla spółki jest wartość otrzymanego nieodpłatnie materiału do przerobu, czy też wartość wykonanej usługi przerobu?

Z przedstawionego przez „A...” Spółkę z o.o. w piśmie z dnia 22.09.2004 r. (bez znaku), uzupełnionym pismem z dnia 01.10.2004 r., stanu faktycznego wynika, że Spółka na podstawie umowy zawartej z zagranicznym kontrahentem świadczy usługi w zakresie wyrobu produktów z powierzonego do przerobu materiału.Po wytworzeniu zamówionych wyrobów Spółka wysyła je zleceniodawcy wystawiając fakturę za wykonaną ...

Jaka stawka obowiązuje w zryczałtowanym podatku dochodowym z prowadzonej działalności w zakresie handlu ? Działalność polega na nabyciu maszyn używanych i po uprzednim ich przygotowaniu - mycie, wymiana oleju, zużytych części następuje ich sprzedaż.

Wnioskiem z dnia 05.04.2005 r. wystąpiła Pani o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie określenia stawki zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z prowadzonej działalności w zakresie handlu. Zgodnie z przepisami art. 4 ust. 3 pkt 3 ustawy z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) za działalność usł ...

Prośba o wskazanie właściwej interpretacji przepisów w zakresie art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm).

W dniu 28.02.2005 r., do Naczelnika tutejszego Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek o udzielenie informacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja Podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60). Przedmiot żądania stanowi prośba o wskazanie właściwej interpretacji przepisów w zakresie art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d usta ...

Czy dokonana dostawa towarów do kontrahenta krajowego, który po przerobie tych towarów wyseła je do odbiorcy niemieckiegi jest opodatkowana stawka VAT 0%?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1-5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt. 1, art. 42 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U., Nr 54, poz. 535 ze zm.) stwierdzam, że przedstawione we wniosku z dnia 02.06.2005r. Pani stanowisko, iż opodatkowaniu stawką podatku od towarów ...

Generowanie strony w 6 ms