Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: praca małżonka

Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

W związku z Państwa pismem z dnia 24.06.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje, co następuje: Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z 2000 r. ze zm.) nie uważa się za koszty uzyskania przy ...

- czy wydatki związane z zapłatą za usługi medyczne zakupione w Indywidualnej Specjalistycznej Praktyce Lekarskiej „ X” świadczone na rzecz Samodzielnego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Y” s.c., w której jest Pan wspólnikiem, będą stanowiły dla Pana koszty uzyskania przychodów, jeżeli Pani „X” jest żoną udziałowca spółki?

Pismem z dnia 03.10.2004 r. uzupełnionym pismem z dnia 29.10.2004 r. zwrócił się Pan z prośbą o wyjaśnienie czy wydatki związane z zapłatą za usługi medyczne zakupione w Indywidualnej Specjalistycznej Praktyce Lekarskiej „ X” świadczone na rzecz Samodzielnego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Y” s.c., w której jest Pan wspólnikiem, będą stanowiły dla Pana koszty uzyskania przychodów, jeżel ...

Czy żona jako osoba współpracująca w firmie męża może wykonywać na jego rzecz usługi, oraz w jaki sposób należy to zaewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?

Stan faktyczny: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zarządzania nieruchomościami, tłumaczeń i usług sekretarskich. Działalność opodatkowana jest na zasadach ogólnych, prowadzona jest podatkowa księga przychodów i rozchodów. W przypadku otrzymania zlecenia w zakresie tłumaczenia, powierzana jest ona czasami niepracującej żonie (jako osobie współpracującej), która wykonuje je dla po ...


Czy wydatek na wynagrodzenie wspólnika spółki jawnej może stanowić koszt uzyskania przychodów dla wspólników tej spółki?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 4 i art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów po rozpatrzeniu wniosku z dnia 6 maja 2005 r. (data wpływu do Urzędu: 12.05.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, stwierdza, że stanowisko wnios ...

Czy wynagrodzenie i składka z tytułu ubezpieczenia społecznego małżonki wspólnika spółki jawnej, zatrudnionej na umowę o pracę, stanowią koszt uzyskania przychodów ?

Wnioskiem z dnia 04.07.2005 r. wystąpiliście Państwo o interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że na podstawie umowy o pracę zatrudniona została przez waszą spółkę żona jednego ze wspólników. Nie jest zgłoszona do ubezpieczenia społecznego jako osoba współpracująca. Spółka uważa, że zarówno wynagrodzen ...

Czy stanowi koszt uzyskania przychodów wynagrodzenie wypłacane przez jednostkę żonie wspólnika spółki jawnej oraz świadczenia związane ze stosunkiem pracy zatrudnionej żony tj. ekwiwalent za pranie odzieży, szkolenia bhp, koszty wstępnych i profilaktycznych badań lekarskich oraz ubezpieczeń społecznych w części finansowanej przez spółkę ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubinie stwierdza, że stanowisko wspólników spółki jawnej - przedstawione we wniosku z dnia 04.04.2005 r., który wpłynął do tut. organu w dniu 05.04.2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowa ...

Czy współmałżonek wspólnika spółki będzie mógł świadczyć usługi kierowania pojazdem dla spółki jako zarejestrowany podmiot gospodarczy?

Stan faktyczny: Podatnik jest wspólnikiem spółki jawnej. Spółka będzie współpracowała z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, świadczącą usługi w zakresie wykonywania usług kierowania samochodem na terenie kraju i Unii Europejskiej. Działalność kontrahent będzie rozliczał na zasadach ogólnych (podatkowa księga przychodów i rozchodów). Działalność prowadzona będzie przez współmałżonka ...

Czy składki finansowane przez spółkę jawną na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wyliczone od wynagrodzenia żony jednego ze wspólników są kosztem uzyskania przychodów dla obu wspólników?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) – uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione przez Pana w piśmie z dnia 20 września 2005 r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Pana ...

Czy diety oraz inne koszty wypłacane w związku z podróżami służbowymi odbywanymi przez żonę jednego ze wspólników są kosztem uzyskania przychodów dla obu wspólników?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) – uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione przez Pana w piśmie z dnia 20 września 2005 r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Pana ...

Generowanie strony w 13 ms