Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rehabilitacja

Stawki podatku

W odpowiedzi na zapytanie dot. stosowania przy sprzedaży materacy rehabilitacyjnych podatku VAT 0%, zgodnie, z art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) – Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje: Zgodnie z poz. 38 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatk ...

Zwolnienia przedmiotowe

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach na podstawie art. 14a § 1 i art. 14 b § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo Pani Marzeny K. Ośrodek Rehabilitacji Kompleksowej i Promocji Zdrowia, które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 18.09.2003 r. informuje, że z załączanej do pisma umowy zawartej przez Panią ze Świętokrzyską Reg ...

Jeżeli osoba niepełnosprawna, tj. pełnoletni syn osiągający własne dochody przebywał na turnusie rehabilitacyjnym wraz z opiekunem (również osobą niepełnosprawną posiadającą własne dochody), kto może odliczyć w zeznaniu podatkowym za 2003 rok opłatę za pobyt na tym turnusie opiekuna w sytuacji gdy rachunek wystawiony jest na syna ?

jDziałając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 ze .zm.) w oparciu o przedstawiony stan faktyczny w piśmie z dnia 14 stycznia 2004r tutejszy organ podatkowy udziela informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).j jW ...

Jak należy udokumentować poniesione wydatki z tyt. korzystanie z usług przewodników osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku zaliczonej do I grupy inwalidztwa?

Z przedstawionego we wniosku Strony stanu faktycznego wynika, że Strona posiada orzeczenie uznające inwalidztwo I grupy spowodowane stanem narządu wzroku i w związku z tym korzysta z usług przewodnika. Zgodnie z postanowieniami art. 26 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 7a pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), podsta ...

Czy mogę i w jakiej wysokości skorzystać z odliczenia od dochodu wydatków na rehabilitację. Posiadam II grupę inwalidzką przyznana ze względu na dyskopatię powiązaną z niedowładem stopy oraz choroby układu krążenia. Jestem właścicielem samochodu osobowego. W 2003r. korzystałem z 10 zabiegów rehabilitacyjnych w przychodni. Ponadto z samochodu korzystałem na dojazdy do lekarzy. Byłem sześciokrotnie na badaniach Holterowskich w L. Samochodem byłem dowieziony do sanatorium uzdrowiskowego w D.Z.

Zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 14 (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) od dochodu przed opodatkowaniem można odliczyć wydatki z tytułu używania samochodu osobowego,, stanowiącego własność osoby niepełnosprawnej zaliczanej do I lub II grupy inwalidzkiej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnospra ...

Czy na tle obowiązującego ustawodastwa "Świadectwo jakości wyrobu medycznego" stwierdzające właściwości rehabilitacyjne wydane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego łącznie z opinią medyczną jest równoważne atestowi w rozumieniu ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i uslug oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) ?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 09.01.2004 r. (wpływ do tut. organu za pismem Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi nr III-2/448-30/VAT/04/MM w dniu 12.02.2004 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew działając na podstawie przepisu art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony w piśmie uprzejmi ...

- w sprawie stawki podatku od towarów i usług właściwej dla sprzedawanych w 2003 r. przez Spółkę krzeseł biurowych obrotowych, sklasyfikowanych wg PKWiU w grupowaniu 36.11.11.55.0,

Odpowiadając na pismo z dnia 28.10.2003 r. (data wpływu do US 12.11.2003 r.), uzupełnione pismem z dnia 21.11.2003 r. (data wpływu do US 24.11.2003 r.) w sprawie stawki podatku od towarów i usług właściwej dla sprzedawanych w 2003 r. przez Spółkę krzeseł biurowych obrotowych, sklasyfikowanych wg PKWiU w grupowaniu 36.11.11.55.0, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, stosownie do art. 14 a § 1 i ...

Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy ryczałty samochodowe wypłacane niepełnosprawnym pracownikom na podstawie par. 2 pkt 12 lit. m rozporządzenia z 31.12.1998 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych są zwolnione z opodatkowania od podatku dochodowego od osób fizycznych?

W związku ze złożonym zapytaniem w dniu 25.02.2004 r. uzupełnionym 05.03.2004 r., Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosparawnych (Dz. U. z ...

Czy wydatek poniesiony w 2003 r. przez osobę niepełnosprawną z wadą słuchu na zakup baterii do aparatu słuchowego podlega odliczeniu od dochodu w ramach wydatków na cele rahabilitacyjne?

Art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. stanowi, że podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne ponoszonych przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne ...

Czy podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych wydatki poniesione na zakup aparatu do masażu dla osoby niepełnosprawnej?

Odpowiadając na pismo z dnia 15 stycznia 2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chrzanowie działając w oparciu o art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jedn. tekst Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) informuje, co następuje: Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 14, p ...

Generowanie strony w 9 ms