Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: istotne warunki umowy (essentialia negotii)

Opodatkowanie stron umowy leasingu

W związku z Pana pismem z dnia 22.05.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje, co następuje: Zgodnie z art. 23b ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z 2000 r. ze zm.) opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone pr ...

Zwolnienia przedmiotowe

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 11.04.2003 r. w sprawie obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy pożyczki Urząd Skarbowy w Sandomierzu wyjaśnia: Umowy pożyczki podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.). Obowiązek podatko ...

Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów jednorazowej prowizji przygotowawczej oraz pierwszej raty leasingowej przed używaniem przedmiotu leasingu.

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po zmianie informacji udzielonej przez Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie pismem z dnia 16.01.2004 r. Nr PD.423/01/04 dotyczącej stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów jednorazowej prowizji przygotowawczej oraz pier ...

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług udostępniania specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgłaszającym się do przedargu uczestnikom.

Działając na podstawie art.14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku w odpowiedzi na pismo Waszej Spółki z dnia 2004.07.07 nr L.dz/1567/2004 w sprawie udzielenia odpowiedzi na temat opodatkowania podatkiem od towarów i usług udostępniania specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgłaszającym się do przetargu uczes ...

Czy w przypadku otrzymania częściowej zapłaty za noty księgowe wystawione zleceniobiorcy i zaksięgowane w 2004 r. z tytułu poniesionej szkody przez zleceniodawcę (dopłaconej różnicy w cenie), zapłacona cześć będzie przychodem podatkowym 2004 r., natomiast pozostała część stanie się przychodem podatkowym w roku otrzymania faktycznej zapłaty?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Po ...

Jak wynika z treści pisma, Spółka z o.o. zawarła z inną spółką prawa handlowego umowę pożyczki pieniężnej, przy czym umowa została zawarta pod warunkiem zawieszającym. Według przedstawionego stanowiska nie powstał obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych z racji nieziszczenia się warunku zawieszającego.

Obowiązek podatkowy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych obciąża osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które występują, jako strony czynności cywilnoprawnej. Przedmiotem podatku od czynności cywilnoprawnych są czynności cywilnoprawne wymienione enumeratywnie w ustawie z dnia 09.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jed ...

Czy na podstawie art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, uwzględniając odpowiednie zapisy Umowy Spółki, słusznie stwierdza się, iż MMMMM nie osiągnęła w 2004r. żadnych przychodów ani kosztów z tytułu udziału w spółce komandytowej SSSSSSS a wpłacone przez spółkę w okresie czerwiec - sierpień 2004r. zaliczki na PDOP stanowią nadpłatę w rozumieniu art. 72 §1 Ordynacji podatkowejczy przychody i koszty osiągnięte przez SSSSSSS w okresie czerwiec-sierpień 2004r. stanowią odpowiednio przychody i koszty wspólników obecnych w spółce na dzień 31 grudnia 2004r.

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj.:czy na podstawie art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, uwzględniając odpowiednie zapisy Umowy Spółki, słusznie stwierdza się, iż MMM ...

Dotyczy wpływu na podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych działania polegającego na ustawieniu w sklepach ekspozytorów prezentujących wyroby Spółki, stosownie do przepisów ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654, ze zm.).

Działając na podstawie przepisów art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie wpływu na podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych działania polegają ...

Czy są przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej i w jakiej dacie raty wpłacone zgodnie z umową za realizacje kolejnych stanów zaawansowania budowy lokalu mieszkalnego, na które wystawiane są faktury, jeżeli ostateczne rozliczenie i przekazanie lokali mieszkalnych ich nabywcom nastąpi w następnym roku podatkowym, wg stanu prawnego obowiązującego do 31.12.2006 r?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1, ust. 1c, ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) – po rozpatrzeniu wniosku strony z dnia 23.11.2006r. (data wpływu – 24.11.2006r.) uzupełnionego pismami z dni ...


Generowanie strony w 74 ms