Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: import towarów

Koszty uzyskania przychodów

W odpowiedzi na zapytanie dot. odliczenia podatku VAT z dokumentu celnego, zgodnie z art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) – Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje jak niżej: Podstawową zasadą podatku od towarów i usług wyrażoną w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, ...

W związku z dokonanym importem towarów koszty transportu od granicy RP do pierwszego miejsca przeznaczenia w kraju zostały włączone do podstawy opodatkowania PTU w dokumencie SAD. Jednocześnie przewoźnik na w/w usługę wystawił fakturę VAT z zastosowaniem 22% stawki podatku VAT. Który z w/w dokumentów stanowi podstawę do pomniejszenia podatku należnego?

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.01.2004 r. bez znaku w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego uprzejmie informuję: Kwestia dotycząca podstawy opodatkowania w imporcie towarów została uregulowana przepisami art. 15 ust 4 do 4d ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.). W będącym przedmiotem zapytania temacie k ...

Jak opodatkować podatkiem VAT zakup na rynku wtórnym od firmy włoskiej używanej maszyny dziewiarskiej znajdującej się w depozycie firmy w Polsce?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 15.09.2003 r. (wpływ do tut. organu 03.11.2003 r.) w sprawie opodatkowania podatkiem VAT zakupu na rynku wtórnym od firmy włoskiej używanej maszyny dziewiarskiej znajdującej się w depozycie firmy w Polsce, Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew działając na podstawie przepisu art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 1 ...

Jaką stawką podatku ma być opodatkowana prowizja otrzymywana od firmy niemieckiej (zleceniodawcy) za wyszukiwanie klientów na terenie Polski. Jeżeli dojdzie do transakcji to prowizja podatnika będzie wliczona w wartość celną importowanych towarów.

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.03.2004 r. (data wpływu 09.03.2004 r.) w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie informuje: z treści pisma wynika, że zamierza Pani świadczyć usługi polegające na wyszukiwan ...

Czy Spółka ma prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony, wynikający z decyzji Naczelnika Urzędu Celnego (wydanej po weryfikacji zgłoszenia celnego) oraz, czy różnica pomiędzy wpłaconą kwotą podatku od towarów i usług wynikającą z dokumentu celnego SAD, a kwotą wynikającą z w/w decyzji należy wykazać w deklaracji VAT-7?

Zgodnie z art. 19 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Jednocześnie kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach stwierdzających ...

Zajmujemy sie marketingiem i reklamą produktów leczniczych i kosmetyków poprzez wyspecjalizowanych agentów w ramach umów agencyjnych podpisanych z firmami szwajcarskimi, które nie mają przedstawicielstw w Polsce. Wykonujemy więc usługi, które są eksportem i objęte są stawką 0% VAT. Prosimy o określenie należnej stawki podatku VAT za usługi marketingowe i reklamowe związane są ze sprzedażą towarów ?

W odpowiedzi na pismo bez znaku z dnia 22.01.2004r., uzupełnione w dniu 26.01.2004r. stanowiące zapytanie w przedmiocie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 4 pkt ...

Czy w przypadku wydania decyzji przez Naczelnika Urzędu Celnego zwiększającej kwotę podatku od towarów i usług od importu towarów objętych zgłoszeniem celnym należy dokonać korekty deklaracji VAT-7 za miesiąc, w którym odliczono kwotę podatku VAT zgodnie z dokumentem SAD, czy podatek VAT wynikający z ww. decyzji pomniejszony o wcześniej zadeklarowaną kwotę podatku należy odliczyć w deklaracji za miesiąc, w którym otrzymano decyzję?

Pisemna informacja w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o których stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). Pismem z dnia 19.02.2004 r. uzupełnionym pismem z dnia 27.02 ...

Dotyczy stawki opodatkowania importu usług transportowych

W odpowiedzi na wniosek złożony w dniu 11 grudnia 2003r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, działając zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz.. 926 z późn. zm. ) uprzejmie informuję. Jak wynika z opisu stanu faktycznego sprawy przedstawionego we wniosku,"..." dokonuje zakupów kartonu od dostawcy zagran ...

1. Czy przywóz metali na polski obszar celny w wykonaniu umowy leasingu/najmu jest importem towarów dla potrzeb VAT? 2. Czy podatek VAT zapłacony na granicy w związku z przywozem towarów na polski obszar celny w wykonaniu umowy leasingu/najmu podlega odliczeniu? 3. Czy opłaty z tytułu umowy leasingu/najmu należy traktować jako import usług?

Ad.1/ Zgodnie z art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r. Nr 11 poz.50 z późn.zm.) przez import towarów rozumie się przywóz towarów na polski obszar celny, w tym również w wykonaniu czynności określonych w art. 16. Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać, że przywóz metali na polski obszar celny w wykonaniu przedmiotowej um ...

W jakiej wysokości jest możliwe odliczenie podatku VAT z tytułu dokonania importu przyczepy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej- czy zgodnie z fakturą dokumentującą nabycie przyczepy czy zgodnie z decyzją organu celnego zwiększającego wartość celną przedmiotowej przyczepy?

W zaprezentowanym stanie faktycznym - import towarów dokonany na podstawie zgłoszenia celnego weryfikowanego następnie przez organy celne - zastosowanie znajduje przepis art. 11e w związku z art. 11 ust.2 usttawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) Mianowicie, w przypadku gdy w wyniku weryfikacji zgłoszenia celnego wydawana ...

Generowanie strony w 7 ms