Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: cena urzędowa

Począwszy od dnia 5 grudnia 1997 r., tzn. od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 ze zm.), Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki przysługuje kompetencja do wymierzania kar pieniężnych wobec podmiotów stosujących wyższe od zatwierdzonych ceny lub taryfy w odniesieniu do paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła (art. 56 ust. 2 i art. 56 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 72 Prawa energetycznego).

Urząd Skarbowy w Ł. decyzją z dnia (...), wydana na podstawie art. 270, art. 210, art. 21 § 1, art. 47 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1, ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195 ze zm.), nałożył na Spółdzielnię Mieszkaniową w K. obowiązek odprowadzenia do budżetu Państw ...

Zasady wystawiania faktur w przypadku stosowania cen urzędowych zawierających podatek VAT (należności za wodę i ścieki).

Zgodnie z § 15 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 971), w przypadku, gdy podatnik obowiązany jest do stosowania cen urzędowyc ...

Czy maksymalne stawki za usługi taxi uchwalone przez Radę Miasta Krakowa można traktować jak stawki netto i doliczyć do nich 3% podatek VAT?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z dn. 14.01.2005 r. Nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 17.01.200 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 20.01.2005 r.) uzupełnionego pismem z dnia 07.02.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i ...

- dotyczy wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz prowadzeniem badań technicznych pojazdów.

Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dopuszczalności stosowania opłat niższych od tych, które wynikają z tabeli ...

1. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że koszty podatku od czynności cywilnoprawnych, opłat sądowych i notarialnych związanych ze zmianą umowy Spółki nie stanowią kosztów podatkowych, natomiast skalkulowana w taryfie przez Prezesa URE wartość tych wydatków nie powinna stanowić przychodu Spółki na podstawie art. 12 ust.4 pkt 6a ustawy CIT z uwagi na niezaliczenie tych wydatków przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów? 2. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie pierwsze, Spółka wnosi o potwierdzenie stanowiska, że wydatki na podatek od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty sądowe i notarialne związane ze zmianą umowy Spółki powinna zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w latach 2008-2010 uznając je, jako koszty bezpośrednio związane z przychodami uzyskiwanymi z dystrybucji energii elektrycznej? 3. W przypadku negatywnej odpowiedzi na ww. pytania Spółka wnosi o potwierdzenie, czy prawidłowym jest stanowisko, iż koszty podatku od czynności cywilnoprawnych, opłat sądowych i notarialnych związanych ze zmianą umowy Spółki powinny zostać przez Spółkę potrącone w chwili ich uiszczenia, tj. w 2007 r., natomiast przychody otrzymywane w latach 2008 - 2010 uwzględniające w swojej kalkulacji kwotę ww. kosztów stanowią w całości przychód podlegający opodatkowaniu? 4. W przypadku negatywnej odpowiedzi na ww. pytania, Spółka wnosi o potwierdzenie, czy prawidłowym jest zatem stanowisko, iż koszty podatku od czynności cywilnoprawnych, opłat sądowych i notarialnych związanych ze zmianą umowy Spółki nie stanowią kosztów podatkowych, natomiast przychody otrzymywane w latach 2008-2010 uwzględniające w swojej kalkulacji kwotę ww. kosztów stanowią w całości przychód podlegający opodatkowaniu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Czy gratyfikacje i upominki takie mogą stanowić koszt uzyskania przychodu ? Czy podstawą określenia przychodu, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, będzie cena urzędowa, czy cena po uwzględnieniu rabatu ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Min ...

Czy podstawą naliczenia podatku od towarów i usług będzie cena urzędowa, czy rzeczywista cena po uwzględnieniu rabatu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając ...

Zainteresowany celem podniesienia konkurencyjności swoich usług może udzielać rabatów klientom.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 100 ms