Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: energia

Począwszy od dnia 5 grudnia 1997 r., tzn. od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 ze zm.), Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki przysługuje kompetencja do wymierzania kar pieniężnych wobec podmiotów stosujących wyższe od zatwierdzonych ceny lub taryfy w odniesieniu do paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła (art. 56 ust. 2 i art. 56 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 72 Prawa energetycznego).

Urząd Skarbowy w Ł. decyzją z dnia (...), wydana na podstawie art. 270, art. 210, art. 21 § 1, art. 47 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1, ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195 ze zm.), nałożył na Spółdzielnię Mieszkaniową w K. obowiązek odprowadzenia do budżetu Państw ...

Czy koszty poniesione przez podatnika w miesiącu styczniu 2004 r. stanowią w całości koszty uzyskania miesiąca stycznia, w sytuacji gdy zgodnie z art. 12 ust. 3d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, część przychodu (obejmującą całą opłatę zmienną), którego te koszty dotyczą zostanie wykazana, na podstawie terminów zapłaty na fakturach, dopiero w miesiącach lutym i marcu?

Zgodnie z treścią art. 12 ust. 3d pkt. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2004 r. za datę powstania przychodu należnego, w przypadku rozliczeń z tytułu dostaw energii cieplnej uważa się wynikający z faktury termin płatności, a jeżeli termin nie jest określony, ostatni dzień ...

W którym miesiącu wydatki poniesione w styczniu 2004r. Spółka powinna była zaliczyć jako koszty uzyskania przychodów?

Spółka z o.o. – zajmująca się w swojej podstawowej działalności wytwarzaniem energii cieplnej – faktury za produkcję energii cieplnej za styczeń 2004r. wystawiała w okresie od 30-31 stycznia 2004 r.. Termin płatności należności określonych w tych fakturach wynosił 14 dni. W świetle obowiązującego od 01 stycznia 2004 r. zapisu art. 12 ust. 3d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychód na ...

W 2003 r. na Spółkę nałożone zostały kary pieniężne za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, które zostały następnie umorzone przez gminę. Spółka uznała kary wraz z odsetkami na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 18 za nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów i jednocześnie w oparciu o art. 12 ust. 1 pkt 3 uznała wartość umorzonych zobowiązań za przychód podatkowy w dacie wydania decyzji o umorzeniu. W konsekwencji powyższego nastąpiło podwójne opodatkowanie: raz w wyniku wyłączenia kosztów kar wraz z odsetkami z kosztów uzyskania przychodu, drugi raz w związku z uznaniem umorzenia wierzytelności za przychód podatkowy. Czy zastosowana interpretacja jest prawidłowa. Spółka sprzedaje energię cieplną. W ostatnim dniu miesiąca wystawia faktury dokumentujące faktyczne zużycie energii cieplnej za dany miesiąc wg odczytów wskazań liczników za okres jednomiesięczny. Na fakturach określone są 14-to lub 21-dniowe terminy płatności od daty wystawienia faktury. Spółka zamierza za datę przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 3 ustawy o p.d.o.p. przyjąć dzień wystawienia faktur będący jednocześnie ostatnim dniem miesiąca, w którym dokonano dostawy energii cieplnej.

Ustawodawca wyłączył możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów strat wynikających z poniesionych opłat sankcyjnych. Można wśród nich wymienić między innymi: grzywny i kary pieniężne orzeczone w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetki od tych grzywien i kar (art. 16 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym ...

Podatnik zwrócił sie z zapytaniem odnośnie opodatkowania podatkiem od towarów i usług po dniu 01.05.2004r opłat przyłączeniowych do sieci energetycznej, opłat za plombowanie liczników oraz opłat za nielegalny pobór energii.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego informuje, że w myśl przepisów art 8 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535), przez świadczenie usług o którym ...


Sposób rozliczenia i dokumentowania sprzedaży wytworzonej energii cieplnej.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze, działając w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 97, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 31 marca 2004 r., uzupełnione dnia 8 kwietnia 2004 r., dotyczące zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie rozliczenia kosztów energii cieplnej przez zarządcę nieruchomości na rzecz wspóln ...

Czy postąpiła prawidłowo naliczając w wystawionych notach do kwot należnych od Wspólnot podatek od towarów i usług wg stawki 22% - na zasadzie art. 2 ust. 3 pkt 5 ustawy po VAT.

Działając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 37, poz. 926 ze zmianami), w odpowiedzi na pytanie zawarte w piśmie nr 218/KJ/04 z dnia 23 lutego 2004 roku, które wpłynęło do tut. Organu w dniu 25 lutego 2004 roku w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego wyjaśnia się co następuje. Z przedstawionego w złożonym piśmie stanu faktycznego wynik ...

Przychody

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że występująca z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień spółka akcyjna, powstała z dniem 01.05.2004 r. w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego, ma wątpliwości w jaki sposób rozliczyć przychody z tytułu sprzedaży energii cieplnej udokumentowane w fakturach wystawionych w kwietniu 2004 r. z terminem płatności przypadającym w maju 2004 r. Z ...

Czy w przypadku, gdy odbiorca energii cieplnej dokonuje wpłat, które nie wynikają z zawartej umowy, jak również z wystawionych faktur VAT powstaje obowiązek podatkowy?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). Pismem z dnia 15 czerwca 2004 r. nr ES/1687/2004, Spółka zw ...

Generowanie strony w 4 ms