Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: informacja podatkowa


Formułując zarzut naruszenia konstytucyjnych praw skarżącego, w szczególności zaś zasad zaufania obywatela do państwa (art. 2 Konstytucji) oraz zasady równości (art. 32 Konstytucji) nie wskazano bowiem orzeczenia, które wydane zostałoby na podstawie zaskarżonych w skardze przepisów ordynacji podatkowej. Takiego waloru nie posiadają w szczególności pisma Urzędów Skarbowych, formułowane w związku z treścią art. 14 § 4 i 5 ordynacji podatkowej. Zgodnie z przyjętym i utrwalonym w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego stanowiskiem, tego rodzaju wyjaśnienia dotyczące przyjętej w praktyce organów podatkowych interpretacji odpowiednich przepisów ustawowych nie noszą znamion jakiegokolwiek definitywnego i władczego rozstrzygnięcia o konstytucyjnych prawach, wolnościach lub obowiązkach skarżącego. Dopóki zaś działania organów władzy publicznej nie przybierają władczego charakteru określającego sytuację prawną konkretnego podmiotu, dopóty nie można mówić o wystąpieniu w sprawie ostatecznego orzeczenia o przysługujących skarżącemu konstytucyjnych wolnościach, prawach bądź obowiązkach.

W skardze konstytucyjnej z 6 czerwca 2001 r. pełnomocnik skarżącego Leszka S. zakwestionował zgodność art. 14 § 4 i 5 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa z art. 2, art. 7, art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 w związku z art. 184 Konstytucji RP. Zaskarżonym przepisom ordynacji podatkowej zarzucono, że naruszają one konstytucyjną zasadę zaufania obywatela do państwa ("kszt ...

Informacje podatkowe

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.02.2003 r. (uzupełniane pismami z dn. 18.02.2003 r. i z dn. 26.02.2003 r.) zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Starachowicach informuje, że zasady przekazywania środków płatniczych normuje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939 ze zm.). W ...

Czy w przypadku zaprzestania przez podmiot w ciągu roku podatkowego pełnienia obowiązków pracodawcy i równocześnie płatnika zaliczek na podatek dochodowy obowiązek sporządzenia za cały rok podatkowy imiennych informacji o wysokości dochodu oraz potrąconych przez płatnika w roku podatkowym składek, a także należnego i pobranego podatku, spoczywa na podmiocie wstępującym w te obowiązki?

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po zapoznaniu się z informacją Urzędu Skarbowego w Elblągu zawartą w piśmie z dnia 5 listopada 2003 r., udzieloną Oddziałowi Banku, w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w przypadku zaprzestania pełnienia obowiązków pracodawcy ...

Jak zmieniły się zapisy w znowelizowanej ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązującej od 1 stycznia 2004 r. dotyczące obowiązków płatnika w zakresie informowania urzędów skarbowych o osiąganych przez podatnika przychodach oraz dochodach?

W odpowiedzi na pismo z dn. 19.01.2004 r. (wpłynęło do Urzędu 20.01.2004 r.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie działając na podstawie art. 14a ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) wyjaśnia, że zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 p ...

Pytania Spółki dotyczą: 1. wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od odsetek wypłacanych nierezydentom; 2. obowiązku sporządzania przez Bank deklaracji PIT-8A i informacji podatkowych IFT-1/IFT-1R, PIT-11/8B.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie Banku. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Bank pełni funkcję płatnika zryczałtowanego poda ...

Jakie są od 1.01.2004r. obowiązki Spółki jako płatnika w związku z wypłatą wynagrodzenia z tytułu pracy w Radzie Nadzorczej osobie fizycznej nie mającej miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ?

Odpowiadając na pismo Spółki złożone do Łódzkiego Urzędu Skarbowego w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego informuje : w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fiz ...

Czy istnieje obowiązek składania informacji PIT-8B w celu odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne, potrącanej od wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia opłacanych w formie ryczałtu tj. poniżej kwoty 146 zł?

Zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) płatnicy, o których mowa w art. 41 w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w art. 41 ust. 1, oraz urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania po ...

Zgodnie z przepisem art. 28 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54, poz. 654 ze zm.) podatnicy posiadający wyodrębnione organizacyjnie zakłady poożone na terenie innych gmin niż gmina, na terenie której podatnik ma swoją siedzibę mają obowiązek załączania do deklaracji oraz zeznania o wysokości dochodu (straty) informacji o należnych gminom i województwom udziałach o podatku dochodowym (CIT-ST). W formularzu tym należy wypełnić m.in. następujące rubryki: D - dot. informacji o liczbie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę; F - dot. informacji o zakładach pracy na podstawie umowy o pracę. W związku z powyższym podatnik zwrócił się z zapytaniem do urzędu skarbowego: Czy w przypadku określenia w umowie o pracę miejsca świadczenia pracy ze wskazaniem na konkretny oddział wchodzący w skład Spółki, w pozycji D należy wpisywać ogólną liczbę zatrudnionych na umowę o pracę, a w pozycji F formularzas liczbę osób świadczących pracę na terenie gminy, w której znajduje się oddział? Czy w przypadku określenia w umowie o pracę miejsca świadczenia pracy ze wskazaniem na Spółkę lub teren całego kraju, bez wydzielenia i sprecyzowania w którym z oddziałów świadczenie pracy będzie się odbywać, w pozycji D należy wpisywać ogólną liczbę zatrudnionych na umowę o pracę, a w pozycji F nie zostaną ujęte osoby z zawartymi w powyższy sposób umowami o pracę? Czy niesprecyzowanie w umowach o pracę zawieranych z pracownikami przez Spółkę miejsca świadczenia pracy powodować będzie konsekwencję zmiany danych przedstawianych w załączniku CIT-ST? Czy dla potrzeb CIT-ST należy uznać za tożsame pojęcia miejsce wykonywania pracy i miejsce świadczenia pracy i jak należy rozumieć pojęcie miejsce świadczenia pracy wskazane w pozycji F formularza?

Zgodnie z art. 28 § 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) podatnicy posiadający zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla ich siedziby są obowiązani składać do urzędu skarbowego w terminie wpłat zaliczek miesięcznych w przypadku dokonywania tych wpłat w uproszcz ...

Pytanie dotyczy obowiązku sporządzania przez Dom Maklerski Banku informacji PIT-8 C w związku z osiąganiem przez klientów Banku przychodów z tytułu zbywania papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych będących w obrocie na zagranicznych rynkach regulowanych.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie Spółki. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Dom Maklerski Banku pośredniczy w dokonywaniu tran ...

Generowanie strony w 9 ms