Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kara

Począwszy od dnia 5 grudnia 1997 r., tzn. od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 ze zm.), Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki przysługuje kompetencja do wymierzania kar pieniężnych wobec podmiotów stosujących wyższe od zatwierdzonych ceny lub taryfy w odniesieniu do paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła (art. 56 ust. 2 i art. 56 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 72 Prawa energetycznego).

Urząd Skarbowy w Ł. decyzją z dnia (...), wydana na podstawie art. 270, art. 210, art. 21 § 1, art. 47 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1, ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195 ze zm.), nałożył na Spółdzielnię Mieszkaniową w K. obowiązek odprowadzenia do budżetu Państw ...

Czy mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej karę pieniężna nałożona przez Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego?

W związku ze złożonym przez Panią w dniu 28.01.2004 r. zapytaniem dotyczącym zaliczenia do kosztów prowadzonej firmy kary pieniężnej nałożonej przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Na podstawie pr ...

Czy wydatki poniesione w związku z realizacją ugody zawartej w celu uniknięcia odpowiedzialności cywilno prawnej za nielegalne korzystanie z oprogramowania komputerowego stanowią koszty uzyskania przychodów?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29-08-1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiadając na pismo z dnia 14-11-2003 r. (bez numeru) (uzupełnione pismem z dnia 01-12-2003 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego tut. Urząd informuje: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że korzystano z programów ko ...

W 2003 r. na Spółkę nałożone zostały kary pieniężne za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, które zostały następnie umorzone przez gminę. Spółka uznała kary wraz z odsetkami na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 18 za nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów i jednocześnie w oparciu o art. 12 ust. 1 pkt 3 uznała wartość umorzonych zobowiązań za przychód podatkowy w dacie wydania decyzji o umorzeniu. W konsekwencji powyższego nastąpiło podwójne opodatkowanie: raz w wyniku wyłączenia kosztów kar wraz z odsetkami z kosztów uzyskania przychodu, drugi raz w związku z uznaniem umorzenia wierzytelności za przychód podatkowy. Czy zastosowana interpretacja jest prawidłowa. Spółka sprzedaje energię cieplną. W ostatnim dniu miesiąca wystawia faktury dokumentujące faktyczne zużycie energii cieplnej za dany miesiąc wg odczytów wskazań liczników za okres jednomiesięczny. Na fakturach określone są 14-to lub 21-dniowe terminy płatności od daty wystawienia faktury. Spółka zamierza za datę przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 3 ustawy o p.d.o.p. przyjąć dzień wystawienia faktur będący jednocześnie ostatnim dniem miesiąca, w którym dokonano dostawy energii cieplnej.

Ustawodawca wyłączył możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów strat wynikających z poniesionych opłat sankcyjnych. Można wśród nich wymienić między innymi: grzywny i kary pieniężne orzeczone w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetki od tych grzywien i kar (art. 16 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym ...

Spółka pyta: - czy opłaty pobierane za czynności: 1) poboru przez odbiorcę mocy przekraczającej moc umowną i zastosowanie w związku z tym opłaty w wysokości dwukrotności składnika stałego stawki sieciowej i: a) sumy maksymalnych wielkości nadwyżek mocy pobranej ponad moc umowną 15- sto minutową, wyznaczonych w cyklach godzinowych lub b) maksymalnej wielkości nadwyżki mocy pobranej ponad moc umowną 15-sto minutową, o ile urządzenia pomiarowe nie pozwalają na zastosowanie sposobu wskazanego w pkt. a, zwane opłatą za przekroczenie mocy, 2) nie dotrzymania warunków umowy, przez odbiorcę energii elektrycznej, poprzez pobór energii biernej ponad ilość umowną, zwane opłatą za energię bierną, 3) nielegalnego pobierania energii elektrycznej, zdefiniowanego zgodnie z pkt 7 Taryfyi Prawem Energetycznym, zwane opłatą za nielegalny pobór energii elektrycznej, 4) sprawdzenia stanu technicznego układu pomiarowo - rozliczeniowego i założenia nowych plomb, w miejsce zerwanych lub uszkodzonych, z winy odbiorcy, na zabezpieczeniu głównym i w układzie pomiarowo -rozliczeniowym, 5) ponownej legalizacji urządzenia pomiarowo - rozliczeniowego z powodu zerwania lub naruszenia plomb legalizacyjnych, z winy odbiorcy, 6) wymiany uszkodzonego lub zniszczonego, z winy odbiorcy, urządzenia pomiarowo - rozliczeniowego, będą podlegały pod przepisy ustawy o VAT od dnia 1 maja 2004 roku ? Czy też, jako mające charakter opłat sankcyjnych, w dalszym ciągu nie będą objęte podatkiem VAT?- Jeśli w/w opłaty będą od 1 maja 2004 roku podlegały pod ustawę VAT, to: 1) Jakie stawki VAT należy stosować przy ich pobieraniu? 2) Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu ich pobierania? 3) Kiedy należy wystawiać faktury z tytułu tych opłat? - czy opłaty pobierane za czynności: 1) przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, 2) dokonaną na wniosek odbiorcy przebudowę, stanowiącej własność Przedsiębiorstwa Energetycznego, linii elektroenergetycznejbędą podlegały od dnia 1 maja 2004 roku opodatkowaniu podatkiem VAT?- Jeśli tak, to: 1) Jakie stawki VAT należy stosować przy pobieraniu w/w opłat? 2) Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu ich pobierania? 3) Kiedy należy wystawiać faktury? 4) Jak należy postąpić, w zakresie wystawiania faktur i powstania obowiązku podatkowego, z wpłaconymi przez kontrahentów przed 1 maja 2004 roku, zaliczkami pokrywającymi wartość całej opłaty bądź jej część, jeśli przyłącze lub przebudowa będą wykonane w terminie późniejszym, tj. po 30 kwietnia 2004 roku? 5) Czy faktury VAT można wystawiać przed przyłączeniem odbiorcy do sieci elektroenergetycznej lub otrzymaniem zaliczki na poczet należności z tego tytułu?

Spółka pyta:- czy opłaty pobierane za czynności wymienione pod literą A będą podlegały pod przepisy ustawy o VAT od dnia 1 maja 2004 roku ? Czy też, jako mające charakter opłat sankcyjnych, w dalszym ciągu nie będą objęte podatkiem VAT?- Jeśli w/w opłaty będą od 1 maja 2004 roku podlegały pod ustawę VAT, to: 1) Jakie stawki VAT należy stosować przy ich pobieraniu? 2) Kiedy powstaje obowiązek podat ...

Czy inkasowane podczas kontroli kary z tytułu przejazdu bez biletów stanowią przedmiot opodatkowania podatkiem VAT (jeżeli tak, to jaką stawką podatku byłyby opodatkowane), czy też obciążenie firmy inkasującej kary za przejazd bez ważnego biletu winno odbywać się poprzez wystawienie przez MZK noty obciążającej na kwotę zainkasowanych kar?

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. W opisanej sytuacji świadczenie usług stanowi przeprowadzenie kontroli przez zlec ...

Czy kary pieniężne za zajęcie bez zezwolenia pasa drogowego lub ustawienie reklam podlegą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Zgodnie z przedstawioną interpretacją Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi przy ul. Suwalskiej 29, usługa wykonana przez jednostkę zarządzającą drogami i obiektami mostowymi na terenie powiatu, polegająca na naliczaniu kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia oraz za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia, które nie jest związane z funkc ...

Stan faktyczny: Przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób w komunikacji międzymiastowej. Jest upoważnione do kontroli dokumentów przewozu osób czyli tzw. biletów. W stosunku do podróżnych, którzy nie wykupili biletu uprawniającego do korzystania z usługi przewozowej oprócz właściwej należności za usługę przewozową pobierana jest opłata dodatkowa, która ma charakter sankcji finansowej, zgodnie z art. 33 a ustawy z dnia 15.11.1984 r. " Prawo przewozowe" i Rozporządzenia MT i GM z dnia 09.04.1999 r. w sprawie sposobu ustalania opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy. Ponieważ kwoty opłaty dodatkowej są wysokie, bardzo często podróżny nie uiszcza natychmiastowo opłaty dodatkowej, ale kontrolujący wystawia mu dokument zobowiązujący do uiszczenia tej opłaty. Podróżny wpłaca wtedy opłatę sankcyjną na konto Przedsiębiorstwa lub bezpośrednio do kasy firmy, a bardzo często są to kwoty trudne do wyegzekwowania. Zapytanie: 1. Czy kwota opłaty dodatkowej staje się przychodem podatkowym w momencie wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty, czy kasowo w , momencie wpływu pieniędzy do firmy?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 , poz. 926 ze zm. ), w związku z zapytaniem Przedsiębiorstwa z dnia 09. 11. 2004 r. (data wpływu do Urzędu 16.11.2004 r.) –– Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie przedstawia stanowisko w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 15. 02. 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( tek ...


Czy należy opodatkować podatkiem od towarów i usług czynności polegające na pobieraniu opłat oraz pobieraniu wymierzanych kar pieniężnych, pobór których wynika z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 ze zm.)?

Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialn ...

Generowanie strony w 9 ms