Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sankcja pieniężna

Począwszy od dnia 5 grudnia 1997 r., tzn. od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 ze zm.), Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki przysługuje kompetencja do wymierzania kar pieniężnych wobec podmiotów stosujących wyższe od zatwierdzonych ceny lub taryfy w odniesieniu do paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła (art. 56 ust. 2 i art. 56 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 72 Prawa energetycznego).

Urząd Skarbowy w Ł. decyzją z dnia (...), wydana na podstawie art. 270, art. 210, art. 21 § 1, art. 47 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1, ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195 ze zm.), nałożył na Spółdzielnię Mieszkaniową w K. obowiązek odprowadzenia do budżetu Państw ...

Czy opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznych oraz opłaty za nielegalnie pobraną energię elektryczną podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r.?

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Naczelnika Warmińsko -Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie w piśmie z dnia 17.06.2004 r., znak: US.PPM/443-47/AN/04. Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę w piśmie z dnia 17.05.20 ...

Stan faktyczny: Przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób w komunikacji międzymiastowej. Jest upoważnione do kontroli dokumentów przewozu osób czyli tzw. biletów.W stosunku do podróżnych, którzy nie wykupili biletu uprawniającego do korzystania z usługi przewozowej oprócz właściwej należności za usługę przewozową pobierana jest opłata dodatkowa, która ma charakter sankcji finansowej, zgodnie z art. 33 a ustawy z dnia 15.11.1984 r. " Prawo przewozowe" i Rozporządzenia MT i GM z dnia 09.04.1999 r. w sprawie sposobu ustalania opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy. Ponieważ kwoty opłaty dodatkowej są wysokie, bardzo często podróżny nie uiszcza natychmiastowo opłaty dodatkowej, ale kontrolujący wystawia mu dokument zobowiązujący do uiszczenia tej opłaty. Podróżny wpłaca wtedy opłatę sanacyjną na konto Przedsiębiorstwa lub bezpośrednio do kasy firmy, a bardzo często są to kwoty trudne do wyegzekwowania. Pytanie: Na podstawie art. 14 a Ordynacji podatkowej Państwowe Przedsiębiorstwo zwraca się z prośbą o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. 1. Czy kwota opłaty dodatkowej staje się przychodem podatkowym w momencie wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty, czy kasowo w momencie wpływu pieniędzy do firmy? 2. Czy kwota opłaty dodatkowej podlega opodatkowaniu podatkiem V AT wg ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ? Jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania i wgjakiej stawki podatkowej ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.11.2004 r. (data wpływu do Urzędu 16.11.2004 r.) o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie informuje: Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usł ...

Czy przedmiotowe opłaty były zapłatą związaną z odpłatną dostawą towarów (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT w zw. z art 57 Prawa energetycznego) czy też z usługą wykonywaną przez Spółkę?

DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po rozpoznaniu zażalenia Spółki z dnia 5.03.2005 r. na postanowienie Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego z dnia 28.02.2005 r. nr PP2/443-67/OS/KH/12438 w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług nielegalnego poboru energii,działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity D ...

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług opłat za nielegalny pobór wody z sieci wodociągowej oraz nielegalne odprowadzanie ścieków.

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 11.04.2005r. znak DF/2204/2005, który wpłynął w dniu 14.04.2005r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej opodatkowania podat ...

1. Zarzut naruszenia przez WSA art. 141 § 4 p.p.s.a. jawi się jako całkowicie chybiony, skoro w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku Sąd zawarł wszystkie niezbędne elementy, w szczególności zaś wskazał podstawę prawną rozstrzygnięcia oraz jej wyjaśnienie. 2. Organy podatkowe powinny przy tym mieć na uwadze, że podmioty uczestniczące w obrocie prawnym mają, zgodnie z art. 3531 kodeksu cywilnego, szeroki zakres swobody w modelowaniu treści podejmowanych przez siebie czynności prawnych. Nie można zatem tym podmiotom stawiać zarzutu obejścia prawa podatkowego, gdy wykorzystują one możliwości obniżenia obciążenia podatkowego w granicach dozwolonych prawem, tj. przeprowadzają daną operację gospodarczą w sposób - z podatkowego punktu widzenia - najbardziej dla nich korzystny. Skoro WSA, podzielając prawna ocenę stanu faktycznego ustalonego przez organy podatkowe, uczynił to w sposób odpowiadający tym wymaganiom, w szerokim zakresie uzasadnił przy tym swoje stanowisko, nie można zgodzić się z twierdzeniem, iż nie ustalono zamiaru, jaki przyświecał stronie. Zamiar ów można przecież zrekonstruować jedynie w drodze analizy okoliczności obiektywnych, w których doszło do podjęcia zakwestionowanej czynności prawnej. Te ostatnie prowadzą zaś do wniosku, iż skarżąca stała się stroną tej czynności, podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, w celu uzyskania zwrotu podatku naliczonego. 3. O sytuacji opisanej w art. 27 ust. 8 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, mającego charakter szczególny w stosunku do unormowań zawartych w art. 27 ust. 5 i 6 ustawy, mogła być mowa jedynie wtedy, gdy podatnik otrzymał kwotę zwrotu różnicy podatku lub kwotę zwrotu podatku naliczonego. Nieotrzymanie tego zwrotu powodowało zatem, że dyspozycja analizowanego przepisu nie mogła zostać zrealizowana. W praktyce oznaczało to, że nie można było jedynie ustalić dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług, ponieważ prawidłową wysokość zobowiązania w tym podatku należało określić na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z 1993 r.

Wyrokiem z dnia 18.05.2004 r., sygn. akt I SA/Rz 2570/02, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie uchylił decyzję Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 18.11.2002 r., nr L.IS.II/2-4408/302/02, oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Urzędu Skarbowego w Jarosławiu z dnia 30.07.2002 r., nr US-VII/4400/99/02, w części ustalającej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością G. C. z siedzibą w J. dodatkowe zobowi ...

Opodatkowanie opłat naliczanych z tytułu nielegalnego poboru gazu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

1. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe, którego dotyczy spór nie posiada czterech charakterystycznych cech podatku VAT jak: powszechność, proporcjonalność, wielofazowość i neutralność. Dlatego też nie wprowadza ono podatku, cła lub opłaty, o której mowa w art. 33 ust. 1 VI Dyrektywy, lecz przewiduje sankcję administracyjną, która może być nałożona na podatnika podatku VAT w przypadku stwierdzenia, że zadeklarował on kwotę zwrotu różnicy podatku VAT lub zwrotu podatku naliczonego wyższą od kwoty należnej. Należy zatem stwierdzić, iż dodatkowe zobowiązanie podatkowe nie może być uznane za środek specjalny w rozumieniu art. 27 ust. 1 VI Dyrektywy, a zatem stosowanie przepisów art. 109 ust. 4 i 5 ustawy o VAT należy uznać za zgodne z regulacjami prawa wspólnotowego. 2. Z chwilą przystąpienia RP do UE prawo wspólnotowe stało się integralną częścią polskiego porządku prawnego. Wszystkie organy państwa mają obowiązek stosować je na równi z prawem krajowym, a w przypadku kolizji z pierwszeństwem stosować regulacje wspólnotowe. Uprzywilejowaną pozycję regulacji wspólnotowych w hierarchii źródeł prawa gwarantują też postanowienia art. 91 Konstytucji RP.

Wyrokiem z dnia 27 czerwca 2007 r., sygn. akt I SA/Bk 102/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku oddalił skargę P. Sp. jawna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku z dnia 5 grudnia 2006 r., Nr PPI/4407-144/BKL/06 w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2005 r. W wyroku Sąd wskazał stan faktyczny sprawy. Decyzją z dnia 8 września 2006 r. Dyrektor Urzędu ...

Opodatkowanie opłat naliczanych z tytułu nielegalnego poboru gazu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 11 ms