Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: właściwość rzeczowa

Począwszy od dnia 5 grudnia 1997 r., tzn. od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 ze zm.), Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki przysługuje kompetencja do wymierzania kar pieniężnych wobec podmiotów stosujących wyższe od zatwierdzonych ceny lub taryfy w odniesieniu do paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła (art. 56 ust. 2 i art. 56 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 72 Prawa energetycznego).

Urząd Skarbowy w Ł. decyzją z dnia (...), wydana na podstawie art. 270, art. 210, art. 21 § 1, art. 47 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1, ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195 ze zm.), nałożył na Spółdzielnię Mieszkaniową w K. obowiązek odprowadzenia do budżetu Państw ...

Przedmiot opodatkowania

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.08.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podlegają czynności sprzedaży i importu towarów wymienionych w załączniku nr 6 do ustawy. Pod pozycją 21 powyższego załącznika ujęto gaz wy ...

Wydawanie zaświadczeń za zgodą podatnika

W odpowiedzi na pismo z dnia 12 sierpnia 2003 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, iż zgodnie z art. 306h § 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) organy podatkowe za zgodą podatnika wydają zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych na żądanie wspólników spółki cywilnej jawnej, partnerskiej oraz komplementarius ...

Czy jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która uzyskała w ostatnim roku podatkowym przychód netto powyżej 5 mln euro, jestem zobowiązany do zmiany właściwości urzędu skarbowego, o którym mowa w art. 5a ustawy o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów do spraw finansów publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1302).

Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), odpowiadając na pismo z dnia 20.01.2004r. (bez numenru), uzupełnione o własne stanowisko w dniu 12.02.2004r. Urząd Skarbowy Łódź-Widzew wyjaśnia: zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 9b ustawy z dnia 21.06.1996r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 106, poz. 489 ...

Czy Spółka ma obowiązek zawiadomienia o zmianie właściwości Naczelnika urzędu skarbowego na podstawie art.5a ust.3 znowelizowanej ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz w jakim terminie zawiadomienie powinno nastąpić?

Na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w odpowiedzi na pisemne zapytanie o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje: Ze stanu faktycznego wynika, że Spółka jest spółką prawa niemieckiego prowadzącą na terytorium Polski działalność obejmującą świadczenie usług geologicznych. Spółka nie ...

Pytanie podatnika dotyczy wykładni przepisów ustawy o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz ogranizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwiemu do spraw finansów publicznych (Dz. U. Nr 137, poz. 1302) tj. dokonanie oceny, czy zamiarem ustawodawcy było objęcie właściwością przez powołane na mocy w/w ustawy urzędy skarbowe określonych kategorii podatników od dnia 1 stycznia 2004 roku, czy też od dnia 1 stycznia 2005 roku?

Spółka z analizy ustawy o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych wywodzi wniosek, iż właściwym dla niej urzędem skarbowym w 2004 r. pozostaje nadal dotychczasowy Urząd Skarbowy i prosi o zajęcie stanowiska, czy ten pogląd jest słuszny. Zgodnie z art. 14 a § 1 Ordynacji podatkowej stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego ma obowiązek udzielić informacji o zakresie stosowania ...

W jaki sposób należy ewidencjonować w księgach rachunkowych faktury VAT za paliwo, z których kwota naliczonego podatku od towarów i usług nie podlega odliczeniu od kwoty podatku należnego i stanowi koszt uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)?

W nawiązaniu do pisma Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Kraków Nr PD-3/423/10/04 z dnia 30.08.2004 r., stanowiącego pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wydaną w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając na podstawie art. 14 b § 2 wymienio ...

Czy w sytuacji przekazania na reprezentację i reklamę własnych wyrobów alkoholowych koszt wytworzenia, o którym mowa w dotyczącym podstawy opodatkowania art. 29 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług, obejmuje podatek akcyzowy ?

Na wstępie należy zauważyć, iż dla udzielenia odpowiedzi, czy od przekazanych na cele reprezentacji i reklamy wyrobów alkoholowych należy naliczać podatek akcyzowy, właściwy jest naczelnik urzędu celnego, a nie naczelnik urzędu skarbowego - na podstawie art. 14 a ustawy Ordynacja podatkowa w związku z art. 13 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257). Odnośnie p ...

Dotyczyło sposobu potwierdzania przez urząd celny wyjścia wywóz towarów niewspólnotowych z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty.

Na podstawie art. 14b paragraf 5 pkt 2 i art. 207 w związku z art. 15 paragraf 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) z urzędu uchylam postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego , w którym udzielono interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Stosownie do art. 14b paragraf 5 pkt 2 Ordynacji po ...

Który urząd skarbowy od miesiąca stycznia 2005 roku jest własciwy dla podatnika miejscowo i rzeczowo w zakresie podatku od towarów i usług ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31-08-2005 r. postanawił uznać, iż stanowisko podatnika dotyczące właściwości miejscowej i rzeczowej podatnika w zakresie podatku od towarów i usług, jest prawidło ...

Generowanie strony w 46 ms