Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: samorząd terytorialny

Przychody z działalności wykonywanej osobiście

W nawiązaniu do pisma z dnia 05 luty 2003 r Nr Fn -336/002/2003 (data wpływu 17.02.2003 r., po uzupełnieniu w dniu 04.03.2003 r.), Urząd Skarbowy w Pińczowie stosownie do art. 14 a § 1 – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. ze zm.) udziela informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w opisanej sprawie. Zgodnie z art. 21 ust ...

Czy należy wystawiać fakturę Vat wewnętrzna ze stawką zwolnioną wyłączając prawo wieczystego użytkowania gruntu ? Czy ewidencjonować na podstawie aktu notarialnego i wewnętrznej noty księgowej w korespondencji z funduszem.

Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmianami) informuje, iż darowizny na rzecz samorządu terytorialnego podlegają - zgodnie z § 67 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 z późn. zmianami) – przedmiotowemu zwolnie ...

Czy w przypadku gdy Spółka prowadzi działalność handlową na terenie całego kraju a siedzibą jest miasto XXX a pracownicy Spółki mają wpisane w umowie o pracę jako miejsce świadczenia pracy obszary swojego działania np.: cała Polska lub np.: region północny to czy zapis taki należy uznać za oddział (zakład) Spółki i wpisać w CIT - ST/A.

W odpowiedzi na zapytanie Spółki z dnia 19.02.2004r. złożone w trybie artykułu 14a § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926, ze zm), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego informuje, iż: W myśl przepisu art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54 z 2000r., poz. 654 ze zm)Spółka jest zobowiąz ...

Urząd gminy zamierza dokononać sprzedaży;1. Lokali mieszkalnych na rzecz innych najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu przynaleznej do danego lokalu. Lokale mieszkalne w myśl art. 43 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku VAT, jako towar używany ( budynki w których się znajdują wybudowano w latach 70 ) są zwolnione z podatku.Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego grunt,na którym usytuowany jest budynek znajduje sie w terenach budowlanych.Czy ułamkowa część gruntu przynależna do danego lokalu oddana w użytkowanie wieczyste podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, czy też jako nierozelwalnie zweiązana z budynkiem jest zwolniona z tego podatku.Jeśli podlega opodatkowaniu, to na jakich zasadach- czy podatek należy naliczyć od pierwszej opłaty, a następnie opłat rocznych, czy tez jednorazowo za cały okres użytkowania wieczystego przy pierwszej czynności tj. w dacie ustanowienia użytkowania wieczystego i zapłacie pierwszej opłaty przez nowego użytkownika wieczystego.2. Nieruchomości zabudowanej budynkiem. Nieruchomość zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego położona jest w terenach budowlanych. Budynek jako towar używany, w stosunku do którego nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jest zwolniony z podatku. Wobec tego czy podatnikowi takiemu podlega grunt na którym znajduje sie budynek.

Odpowiadając na Wasze pismo z dnia 11.05.2004r. ( data wpływu do Urzędu Skarbowego 18.05.2004 ) w sprawie odpowiedniego stosowania przepisów ustawy VAT ( Dz.U. nr. 54 poz.535 z dnia 05.04.2004r.) a w szczególności dokonywania sprzedaży: a) lokali mieszkalnych na rzecz innych najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu przynależnej do danego lokalu, lokale mieszkalne w ...

Spółka zamierza dokonać darowizny na rzecz jednostki samorządu terytorialnego ( gminy mającej status miasta na prawach powiatu ). Przedmiotem będzie własność gruntu wraz ze znajdującymi się na tym gruncie budynkami, budowlami i urządzeniami, łącznie tworzącymi oczyszczalnię ścieków. W związku z powyższym powstały wątpliwości co prawidłowości oceny skutków podatkowych takiej umowy w świetle obowiązujących przepisów w podatku od towarów i usług VAT, podatku dochodowym od osób prawnych i opłacie skarbowej.

I. Zgodnie z art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 08 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz. U. Nr 11, poz. 50, z póżn. zm. ) darowizny towarów podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Przedmiotem darowizny będzie oczyszczalnia ścieków , na którą składają się : grunt wraz z budynkami , budowlami i urządzeniami. Ponieważ grunt nie jest towarem w rozumieniu art. 4 pkt ...

Czy Prezydent Miasta, jako wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, polegające na odpłatnym udostępnianiu i reprodukcji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jest podatnikiem podatku od towarów i usług?

Z przepisu art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) wynika, iż powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie geodezji, kartografii i katastru. Zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 ze zm.) organem ad ...

Czy dochody zakładu budżetowego utworzonego przez związek jednostek samorządu terytorialnego są wolne od podatku dochodowego o osób prawnych (art. 17 ust. 1 pkt 4g)?

Odpowiadając, w myśl art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) na pismo podatnika z dnia 6 lutego 2004 r. (data wpływu 19 lutego 2004 r.) w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego, czy dochody uzyskiwane przez Zakład Usług Wodnych we Wschowie są wolne od podatku dochodowego od osób prawnyc ...

Przychody

Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zmianami), „przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14, są w szczególności wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń oraz przychodów w naturze, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez zak ...

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych dotacje otrzymane od władz samorządowych? Czy do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej można zaliczyć wydatki sfinansowane bezpośrednio z otrzymanej dotacji, o której powyżej mowa?Czy do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej można zaliczyć wydatki związane z obsługą kredytu zaciagniętego na potrzeby Funduszu Pożyczkowego?

Z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1957) wynika między innymi, że do dnia 31 grudnia 2004 r. obowiązuje zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z poźn. ...

Jaki należy wystawić formularz w przypadku wypłacanego stypendium (niekorzystającego ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych) małoletnim uczniom?

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.12.2004r. (data wpływu do urzędu 08.12.2004r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje że: Jeżeli stypendium przyznawane jest przez jednostkę samorządu terytorialnego, to warunkiem przyznawania zwolnienia podatkowego jest, aby wysokość oraz ...

Generowanie strony w 2 ms