Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: fundacje

Zwolnienia przedmiotowe

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 11.04.2003 r. w sprawie obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy pożyczki Urząd Skarbowy w Sandomierzu wyjaśnia: Umowy pożyczki podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.). Obowiązek podatko ...

Czy w świetle art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych dochód fundacji przeznaczony na prowadzenie kursów języków obcych oraz innych kursów dla dorosłych (w tym zawodowych dla bezrobotnych i absolwentów) podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych ?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w związku z Pana zapytaniem z dnia 09 stycznia 2004 r. w sprawie zapisu art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie informuje: Fu ...

Czy na podstawie statutu fundacji, której celem działalności jest: popieranie integracji Polski z Unią Europejską, pogłębianie wzajemnego zrozumienia społeczeństw, rozwijanie świadomości tożsamości europejskiej można sklasyfikować cele do jednej ze sfer działalności uprawniających do skorzystania ze zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt.4 ustawy o p.d.o.p.

W odpowiedzi na zapytanie Fundacji z dnia 06.10.2003 r. (wpłynęło do Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów w dniu 04.11.2003 r., przekazane do Urzędu Skarbowego Warszawa - Mokotów w dniu 15.11.2003 r. a następnie wpłynęło do tutejszego Urzędu Skarbowego w dniu 30.01.2004 r.) złożone w trybie artykułu 14 a § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm), ...

Czy świadczenie z tytułu pracy niewolniczwj i przymusowej wypłacone przez Fundację "Polsko-Niemieckie Pojednanie" korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie w oparciu o informacje zawarte w Pana piśmie z dnia 24.01.2004 r. (data wpływu 17.02.2004 r.) uprzejmie wyjaśnia. Stosownie do postanowień ustawy z dnia 21 września 2000 r. o zwolnieniu świadczeń z tytułu prześladowań przez nazis ...

Fundacja prosi o wydanie opinii czy przekazanie darowizny rzeczowej przez Fundację na rzecz osoby fizycznej podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Fundacja zakupiła instrument muzyczny i chce przekazać go w formie darowizny (na podstawie umowy darowizny) na rzecz studenta z gminy X. Pomoc studentom jest realizacją celów statutowych Fundacji.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 27.02.2004 r. (wpłynęło do tutejszego Urzędu Skarbowego w dniu 04.03.2004 r.) znak: L.dz. 52/2004 w sprawie zakresu stosowania ustawy o podatku od spadków i darowizn, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bełchatowie informuje: zgodnie z treścią art. 1 ust. 1 pkt 2 ...

Czy kwotę wypłaconą tytułem należności licencyjnych dla Fundacji typu-non profit mającej siedzibę w Stanach Zjednoczonych należy opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym - zgodnie z art. 26 ust. 1 updp

W odpowiedzi na zapytanie z dn. 08/03/2004 Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie działając na podstawie art. 14a ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż płatnik wypłaca należności licencyjne dla podatn ...

Zwolnienia przedmiotowe

Działając na podstawie art.14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), udzielam pisemnej informacji zakresie stosowana prawa podatkowego w sprawie zwolnienia przedmiotowego od podatku dochodowego. Ze złożonego pisma wynika, że Fundacja bierze udział w programie, którego celem jest aktywizacja osób niepełnosprawnych w warunkach euro ...

Z przedmiotowego pisma wynika, że fundacja prowadzi działalność charytatywną związaną z opieką i żywieniem dzieci specjalnej troski, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jedyną działalnością opodatkowaną prowadzoną przez fundację jest działalność apteki. Fundacja dokonuje zakupów żywności oraz towarów na rzecz dzieci pozostających pod jej opieką. Podatnik zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy ma prawo do odliczeniu podatku naliczonego od ww. zakupów dotyczących żywności i innych towarów kupowanych na rzecz dzieci?

Zgodnie z przepisem zawartym w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r. nr 11 poz. 50 ze zm.) podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Także przepis art. 20 ust. 2 ww. ustawy reguluje kwestię odliczenia podatku i stanowi, że podatnik może zmn ...

Czy w takim przypadku po stronie Fundacji powstanie zobowiązanie podatkowe?

Fundacja, której jednym z celów statutowych jest udzielanie chorym świadczeń finansowych i rzeczowych zamierza zakupić lekarstwa i przekazać je w formie darowizny rzeczowej osobie chorej na stwardnienie rozsiane. Stan prawny: Ustawa z dnia 06 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46, poz. 203 ze zm.) określa, że fundacje mogą być ustanawiane dla realizacji zgodnych z interesami Rzecz ...

Czy Fundacja dokonując wewnątrzwspólnotowego nabycia sprzętu medycznego, dla realizacji swoich celów statutowych, jest uprawniona do obniżenia podatku należnego od tego nabycia o kwotę podatku naliczonego z tytułu tego nabycia. Czy Fundacja jest zwolniona z podatku od towarów i usług w przypadku nieodpłatnego przekazania ( darowizny) szpitalom sprzętu medycznego uprzednio nabytego w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

W nawiązaniu do pisma z dnia 12.05.2004r. nr L.dz. 29450/2004 w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga informuje, iż dokonując wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o której mowa w art. 11 ustawy z dn. 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535) należy naliczyć i odprowadzić podat ...

Generowanie strony w 39 ms