Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: umowa

Zwolnienia przedmiotowe

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 11.04.2003 r. w sprawie obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy pożyczki Urząd Skarbowy w Sandomierzu wyjaśnia: Umowy pożyczki podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.). Obowiązek podatko ...

w sprawie opodatkowania renty cywilnej zasądzonej od Skarbu Państwa z tytułu odszkodowania za wypadek

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 28.10.2003 r. w sprawie opodatkowania renty cywilnej zasądzonej od Skarbu Państwa z tytułu odszkodowania za wypadek, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Iławie w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie wyjaśnia : Zgodnie z przedłożonymi dokumentami Pan Wojciech C. na mocy wyroku z dnia 26 ...

zakres stosowania następujących przepisów prawa podatkowego:-art. 3, art. 21 ust. 1 pkt 33 (obowiązujący w 2003r.), art. 27 ust. 9 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 16 umowy z dnia 18 września 1976 r. zawartej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 20.01.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania ...

Czy dochody uzyskane w kraju z działalności gospodarczej należy opodatkować łącznie z dochodami uzyskanymi we Francji z tytułu umowy o pracę?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, w odpowiedzi na pismo z dnia 28.01.2004 r., uzupełnione w dniu 09.02.2004 r., w sprawie opodatkowania dochodów uzyskanych w 2003 r. w kraju oraz za granicą, po stwierdzeniu, że zapytanie dotyczy indywidualnej sprawy podatnika, w której nie jest prowadzone postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, ...

w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia hipoteki przy zawarciu umowy o zniesienie współwłasności bądź darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

Odpowiadając na Pańskie pismo z dnia 17 grudnia 2003 r. (data wpływu do Urzędu - 22 grudnia 2003 r.) w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia hipoteki przy zawarciu umowy o zniesienie współwłasności bądź darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie stosowanie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - O ...

Czy umowa zawarta z Zakładem Obsługi Komunalnej na remont lokalu mieszkalnego i pomieszczeń strychowych, po zakończeniu którego zostanie zawarta umowa najmu lokalu przedmiotowych pomieszczeń, może stanowić tytuł prawny, o którym mowa w art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 167 ze zm.)?

Ustawą z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509 ze zm.), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2002 r., skreślono przepis stanowiący podstawę prawną do korzystania z tzw. dużej ulgi budowlanej. Jedynie dla podatników, któ ...

Czy zleceniodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wypłacone zleceniobiorcy kwoty z tytułu używania przez niego prywatnego samochodu dla potrzeb realizacji zawartej umowy ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź- Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 04.02.2004 r. (data wpływu) - udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola ...

Czy renta odszkodowawcza zasądzona wyrokiem sądowym a następnie podwyższona ugodą sądową i ugodą pomiędzy stronami korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych?

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.01.2004r Nr FF/01/40/04 Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście udziela odpowiedzi w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3c wyżej wymienionej ustawy w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2004r. odszkodowania w postaci renty otrzymane ...

- bezzwrotna pomoc zagraniczna a stawka podatku VAT.

Odpowiadając na pismo z dnia 24.10.2003 r. znak: FG-K-75-396/2003, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, stosownie do art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), wyjaśnia, co następuje. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego oraz z załączonych do pisma dokumentów wynika, że Fundacja w ramach programu pomocy zagranicznej udzieliła ...

1. Czy w przypadku odstąpienia od umowy leasingu pojazdu specjalistycznego można wystawić fakturę obciążającą kolejnego leasingobiorcę tego pojazdu o poniesioną opłatą wstępną liczoną proporcjonalnie do okresu korzystania z przedmiotu leasingu. 2. Czy w przypadku otrzymania ww. faktury podatnik ma prawo do zmniejszenia podatku należnego o naliczony w tej fakturze podatek od towarów i usług.

W myśl art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) zwanej w dalszej części Ordynacją podatkową- Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu stosownie do swojej właściwości, na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w któr ...

Generowanie strony w 23 ms