Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: forma opodatkowania

Przychody z działalności gospodarczej

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 15 maja 2003 r. dot. formy opodatkowania przychodów z najmu części budynku, zakup, którego stanowił podstawę do ulgi mieszkaniowej oraz możliwości korzystania ze zwolnienia od podatku VAT, Urząd Skarbowy w Sandomierzu działając na podstawie art. 14 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: I. Pani przek ...

Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.09.2003 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach uprzejmie informuje. Z dokumentów będących w posiadaniu tut. Urzędu wynika, że rejestrując od 01.05.1999r. działalność gospodarczą w zakresie usług taksówkowych podatnik wybrał opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej. Z dniem 01.08.2003 r. utracił prawo do korzystania z op ...

Zwolnienia przedmiotowe

Pismem z dn. 20.02.2003 r. zwrócił się Pan do Urzędu Skarbowego w Opatowie o interpretację przepisów prawa podatkowego w następującym zakresie: 1. Czy hodowla psów rasowych jest rodzajem działalności gospodarczej? 2. Czy hodowla psów rasowych powinna być zarejestrowana w Urzędzie Miasta i Gminy? 3. Czy sprzedaż psów będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług? Z pisma wynika, że obecnie prowa ...

Karta podatkowa

W związku z Pana pismem z dnia 8.09.2003 r. działając na podstawie art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św. informuje, co następuje: Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 9 ...

Czy podatnik świadczący usługi menadżerskie będzie mógł skorzystać z płacenia podatku według liniowej 19% stawki?

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 23.12.2003 r., działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze informuje: Zgodnie z przepisem art. 9 a ust. 2 i 3 oraz art. 30 c ustawy z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. ...

Czy podatnik prowadzący działalność gospodarczą m.in. w zakresie świadczeń usług najmu będzie mógł wybrać sposób opodatkowania dochodów w pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30 c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 05.01.2004 r. (data wpływu 07.01.04 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.97 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14 poz. 176 ze zm.) w rozdziale 2, art. 10 wymienia taksatywnie źr ...

Czy działalność w zakresie pozostałych zabiegów kosmetycznych wg. PKD 9302z może być opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym, według jakiej stawki należy opłacać podatek?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 199 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej w zakresie pozostałych zabiegów kosmetycznych (nr PKD 9302 z) zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewid ...

Osiąga Pani przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej samodzielnie oraz w spółce cywilnej, polegającej na prowadzeniu apteki. W odniesieniu do dochodów z ww. działalności gospodarczej, na rok 2004 wybrała Pani 19-procentowy podatek liniowy. Jednocześnie uzyskuje Pani przychody z najmu lokalu, w którym działalność prowadzi spółka której jest Pani wspólnikiem i dla tych z kolei przychodów wybrała Pani w 2004r. opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Wątpliwości Pani budzi prawidłowość ww. wyborów.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn.zm.), w odpowiedzi na Pani zapytanie z dnia 16.01.2004r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łukowie uprzejmie wyjaśnia: Uchwalona w dniu 12 listopada 2003r. ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956), wprowadza z dniem ...

Czy art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) wyklucza z opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c cytowanej ustawy podatnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego i najmu w sytuacji, kiedy na podstawie umowy o pracę podatnik ten zarządza spółką z o.o., dla której to spółki w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej świadczy usługi najmu?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), odpowiadając na pismo z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubartowie informuje: Po ...

Czy podatnik osiągający dochody z tytułu usług projektowych świadczonych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej może skorzystać z ich opodatkowania w 2004 r. 19 % podatkiem liniowym oraz czy prowadzona przez niego działalność nie nosi znamion działalności wykonywanej osobiście?

W związku z Pana zapytaniem prawnym zawartym w piśmie z dnia 16.01.2004 r. (data wpływu 20.01.2004 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. ...

Generowanie strony w 24 ms