Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rehabilitacja niepełnosprawnych


1. W sytuacji, gdy w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych skreślono regulacje, do których odsyłał art. 21 ust. 1 pkt 35 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepis ten utracił sens normatywny, co stanowi oczywistą konsekwencję zastosowanej w nim techniki odesłania dynamicznego. 2. Konstytucja nie przewiduje pośród źródeł prawa powszechnie obowiązującego szczególnej kategorii "ustaw podatkowych". Pojęciem takim nie posługuje się również art. 217 Konstytucji.

W skardze konstytucyjnej Zdzisława K. z 5 września 2001 r. zarzucono, iż art. 2 ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 95, poz. 1101) jest niezgodny z art. 2, art. 7, art. 31 ust. 2 oraz art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez to, iż wprowadza zmiany do art. 24 oraz art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji ...

Skala podatkowa

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 26.02.2003 r. uzupełnione w dniu 10.03.2003 r. w sprawie możliwości odliczenia wydatków poniesionych w 2002 r. na spłatę pożyczki udzielonej ze środków PFRON przeznaczonej na zakup samochodu osobowego wykorzystywanego dla potrzeb niepełnosprawnego dziecka, Urząd Skarbowy w Skarżysku-Kamiennej, na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatk ...

Ustalenie podstawy opodatkowania

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 12.03.2003 r. w sprawie ulgi na cele rehabilitacyjne, Urząd Skarbowy w Jędrzejowie informuje: Stosownie do postanowień art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r Nr 14, poz. 176 ze zm.) odliczeniu od dochodu przed opodatkowaniem podlegają wydatki na cele rehabilitacyjne, ponoszone przez podatnik ...

Jeżeli osoba niepełnosprawna, tj. pełnoletni syn osiągający własne dochody przebywał na turnusie rehabilitacyjnym wraz z opiekunem (również osobą niepełnosprawną posiadającą własne dochody), kto może odliczyć w zeznaniu podatkowym za 2003 rok opłatę za pobyt na tym turnusie opiekuna w sytuacji gdy rachunek wystawiony jest na syna ?

jDziałając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 ze .zm.) w oparciu o przedstawiony stan faktyczny w piśmie z dnia 14 stycznia 2004r tutejszy organ podatkowy udziela informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).j jW ...

Czy jako opiekunowi prawnemu, mającym na utrzymaniu osobę niepełnosprawną (będącą inwalidą I grupy ze względu na głęboki niedorozwój umysłowy) i posiadającą również wrodzoną zaćmę, przysługuje mi odliczenie od dochodu wydatku dotyczącego zakupu okularów dla w/w osoby ?

Na podstawie art. 14a § 1, art. 17 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) przy przyjęciu, że podane w piśmie z dnia 16 stycznia 2003 r. dane są zgodne ze stanem faktycznym i nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Maz. uprzejmie informuj ...

Czy mogę i w jakiej wysokości skorzystać z odliczenia od dochodu wydatków na rehabilitację. Posiadam II grupę inwalidzką przyznana ze względu na dyskopatię powiązaną z niedowładem stopy oraz choroby układu krążenia. Jestem właścicielem samochodu osobowego. W 2003r. korzystałem z 10 zabiegów rehabilitacyjnych w przychodni. Ponadto z samochodu korzystałem na dojazdy do lekarzy. Byłem sześciokrotnie na badaniach Holterowskich w L. Samochodem byłem dowieziony do sanatorium uzdrowiskowego w D.Z.

Zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 14 (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) od dochodu przed opodatkowaniem można odliczyć wydatki z tytułu używania samochodu osobowego,, stanowiącego własność osoby niepełnosprawnej zaliczanej do I lub II grupy inwalidzkiej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnospra ...

Czy osobie niepełnosprawnej przysługuje prawo do odliczenia wydatków poniesionych na tomografię komputerową kregosłupa ?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach w odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 09.01.2004r. uzupełniony w dniu 22.01.2004r. wyjaśnia: Przepis art. 26 ust. 7a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) stanowi, że za ...

Czy można skorzystać z odliczeń w 2003 roku z tytułu wydatków poniesionych na dojazdy rehabilitacyjne niepełnosprawnego dziecka?

Podatniczka wyjśnia, iż ma na utrzymaniu syna niepełnosprawnego, który korzysta z niezbędnych zabiegów i badań lekarskich i musi być dowożony samochodem. Ponadto Podatniczka nadmienia, iż nie posiada własnego samochodu, w związku z tym korzysta z samochodu znajomego ponosząc przy tym koszty związane z dowożeniem syna. Tutejszy organ podatkowy wyjaśnia, iż zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 13 lit. b us ...

Czy jako osoba zaliczona do I grupy inwalidztwa podatnik ma prawo skorzystać z ulgi w wysokości 2.280 zł za używanie samochodu osobowego dla potrzeb związanych z przemieszczaniem się w sytuacji gdy samochód został sprzedany w trakcie roku podatkowego?

Z przedstawionego we wniosku Strony stanu faktycznego wynika, że posiada ona orzeczenie uznające inwalidztwo I grupy i do dnia 13.08.2003 r. (tj. dnia sprzedaży) była właścicielem samochodu osobowego. Zgodnie z postanowieniami art. 26 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 7a pkt 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), podsta ...

Generowanie strony w 3 ms