Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ogólne zasady opodatkowania

Przychody z działalności gospodarczej

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 15 maja 2003 r. dot. formy opodatkowania przychodów z najmu części budynku, zakup, którego stanowił podstawę do ulgi mieszkaniowej oraz możliwości korzystania ze zwolnienia od podatku VAT, Urząd Skarbowy w Sandomierzu działając na podstawie art. 14 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: I. Pani przek ...

Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.09.2003 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach uprzejmie informuje. Z dokumentów będących w posiadaniu tut. Urzędu wynika, że rejestrując od 01.05.1999r. działalność gospodarczą w zakresie usług taksówkowych podatnik wybrał opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej. Z dniem 01.08.2003 r. utracił prawo do korzystania z op ...

Jak opodatkować podatkiem VAT zakup na rynku wtórnym od firmy włoskiej używanej maszyny dziewiarskiej znajdującej się w depozycie firmy w Polsce?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 15.09.2003 r. (wpływ do tut. organu 03.11.2003 r.) w sprawie opodatkowania podatkiem VAT zakupu na rynku wtórnym od firmy włoskiej używanej maszyny dziewiarskiej znajdującej się w depozycie firmy w Polsce, Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew działając na podstawie przepisu art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 1 ...

Czy przychody z wykonywania usług pośrednictwa ubezpieczeniowego na rzecz firmy ubezpieczeniowej należy zakwalifikować do przychodów z działalności gospodarczej, czy do przychodów z działalności wykonywanej osobiście?

W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 22.01.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego wyjaśnia. W świetle art. 5a ust. 6 znowelizowanej ustawy o podatku dochodowym pozarolniczą działalnością gospodarczą jest działalność zarobkowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzony we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze ź ...

Czy w przypadku uzyskiwania w roku 2004 dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanych podatkiem dochodowym według stawki 19% (podatek liniowy), a jednocześnie uzyskiwania dochodów ze stosunku pracy, dochody ze stosunku pracy mogą być opodatkowane według skali progresywnej przy zastosowaniu ulgi w podatku w wysokości 530,08 zł ?

Od dnia 1 stycznia 2004 r. podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą mogli wybrać nowy sposób opodatkowania, określony w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Przy tym sposobie opodatkowania podatek wynosi 19% podstawy jego obliczenia. Dochodów opodatkowanych liniową stawką 19% nie łączy się z doch ...

Pomiędzy małżonkami istnieje wspólność majątkowa. Jedno z małżonków likwidując firmę przekazuje drugiemu cały majątek firmy, "tj. materiały, towary wyposażenie i środki trwałe". Drugie z małżonków rozpoczyna działalność gospodarczą o tym samym profilu, przejmuje również pracowników zlikwidowanej firmy. Czy w związku z powyższym, w/w przekazanie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym lub podatkiem VAT ?

W związku ze złożonym dnia 14 stycznia 2004r. do tutejszego Urzędu pytaniem w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), dotyczącym przejęcia firmy prowadzonej na imię jednego małżonka – przez drugiego małżonka, Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew wyjaśnia, co następuje: Przekazanie nieruchomości używanej do prowadzenia działalności ...

Czy wykonywane usługi polegające na leczeniu chorych, za które to usługi Podatnik otrzymuje wynagrodzenie od podmiotów wykonujących usługi medyczne na podstawie zawartego z nimi kontraktu oraz sporadycznie od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej są działalnością gospodarczą czy też może noszą znamiona działalności wykonywanej osobiście oraz czy mogą być rozliczane na zasadach ogólnych?

W związku z Pana zapytaniem prawnym zawartym w piśmie z dnia 20 stycznia 2004 r. - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.– Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 9a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 1 ...

Czy w 2004 r. małżonkowie prowadząc wspólnie działalność gospodarczą mogą nadal rozliczać się na zasadach ogólnych i składać w ciągu roku na obydwojga małżonków deklaracje PIT-5 i VAT-7?

W odpowiedzi na pismo z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich działając w oparciu o art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z ...

Pod jaką datą należy zaewidencjonować przychód w podatkowej księdze przychodów i rozchodów wynikający z faktury wystawionej w styczniu 2004 r. dotyczącej usług wykonanych w grudniu 2003 r. oraz jaka data sprzedaży powinna widnieć na fakturze dokumentującej sprzedaż usługi?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), odpowiadając na pismo z dnia 23 lutego 2004 r. uzupełnione dnia 12 marca br. w sprawie momentu zaliczenia do przychodów faktury wystawionej w styczniu 2004 za usługi wykonane w grudniu 2003 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubartowie podziela przedstawione w piśmie stanowisko, że p ...

Dotyczy zaliczenia dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30 c.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Stare Miasto, działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 9 a ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz ...

Generowanie strony w 35 ms