Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: spółki handlowe

Podatek od towarów i usług

Urząd Skarbowy w Sandomierzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia25.05.2003 roku informuje: Zgodnie z § 67 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr ...

Czy pośredni udział nierezydenta w kapitale spółki powoduje, że spółka będzie podlegać właściwości „dużych urzędów skarbowych”? Co należy rozumieć przez udział bezpośredni lub pośredni w zarządzaniu ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 19.01.2004r. informuje: stosownie do zapisów art. 5 ust. 9b pkt 7c ustawy z dnia 21.06.1996r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 106, poz. 489 ze zm.), wyznaczenie terytorialnego zasięgu działania określoneg ...

Jakie konsekwencje wystąpią w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku od towarów i usług w przypadku wniesienia w formie aportu do spółki z o.o przedsiębiorstwa prowadzonego przez osobę fizyczną oraz czy nowo powstała spółka z o.o może odliczyć stratę wniesionego przedsiębiorstwa?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 26.02.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku informuje: W przypadku wniesienia w postaci aportu firmy do spółki z o.o. zgodnie z art. 24 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 ze zm.) nie ustala się dochodu na dzień likwidacji, jeżeli w wyniku zmiany formy prawnej lub połączenia przedsiębiorstw s ...


w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług wkładów niepieniężnych (aportów) wnoszonych do spółki prawa handlowego.

Odpowiadając na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 12.03.2004 r., znak: NF/1150/2004 r., uzupełnione pismem z dnia 02.04.2004 r., znak: NF/1499/04 (data wpływu do US 06.04.2004 r.) w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług wkładów niepieniężnych (aportów) wnoszonych do spółki prawa handlowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, stosownie do art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.19 ...

Czy można odliczyć od dochodu z działalności gospodarczej, nie objętej zwolnieniem, straty powstałej w okresie, w którym podatnik korzystał ze zwolnienia dochodu od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 34 ww. ustawy?

Działając stosownie do treści art. 14a § 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 26.01.2004r (wpł. 04.02.2004r, uzupełnione wyjaśnieniami z dnia 16.03.04r i 27.04.04r) dotyczące możliwości odliczenia straty osiągniętej w 2000r z działalności objętej zwolnieniem przedmiotowym od dochodu osiągniętego w latach następnych podle ...

Jakiemu opodatkowaniu podlegają rzeczy będące przedmiotem aportu do spółki prawa handlowego w sytuacji gdzie wnoszącym jest podatnik od wartości dodanej z innego państwa członkowsiego Unii Europejskiej. Przedmiotem aportu maja byc ciągniki siodłowe na okres nie przekraczający dwóch lat.

W sytuacji gdy przedmiotem aportu do Spółki prawa handlowego są towary /ciągniki siodłowe/ wnoszone przez podatnika z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, gdy czynność ta prowadzi do przeniesienia prawa do rozporządzania tymi towarami przez Spółkę jak właściciel i które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa c ...

Jakie wynikną z przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z o.o. obowiązki rejestracyjne w podatku VAT, jakie będą skutki sukcesji praw i obowiązków w zakresie podatku VAT i podatku od czynności cywilnoprawnych?

Jak wynika z pisma Strony – wspólnicy spółki cywilnej zamierzają dokonać przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. w zakresie sukcesji praw i obowiązków z tytułu podatku od towarów i usług Kwestię przekształcenia formy prawnej spółki cywilnej w spółkę z o. o. reguluje art. 551 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z ...


Przy osiągnięciu jakich obrotów istnieje obowiązek przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną w myśl przepisów Kodeksu spółek handlowych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, działając na podstawie przepisów art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 14.12.2004 r. (data wpływu do Urzędu 16.12.2004 r.) informuje: stosownie do przepisów art. 26 § 4 ustawy z dnia 15-09-2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze ...

Generowanie strony w 4 ms