Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sieć

Kasy rejestrujące

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.07.2003 r. skierowane przez podatnika do tut. urzędu w sprawie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kasy fiskalnej obrotu z tytułu świadczenia usług udostępniania zasobów sieci z całodobowym dostępem do Internetu osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej, za które to usługi formą zapłaty jest opłata abonamentowa dokonywana przelewem l ...

Czy podatnik sprzedający usługi polegające na: • montażu urządzeń domofonowych, telefonicznych i zintegrowanych systemów domofonowo-telefonicznych, • konserwacji i naprawie instalacji z wymienionymi urządzeniami,wykonywanych w: • budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, • lokalach użytkowych znajdujących się w budynkach mieszkalnych oraz • w obiektach o symbolach: 1130, 1212, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, oraz 1272 według PKOB,powinien stosować stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 7 % ?.

Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej (tj. od dnia 1 maja 2004 r.) do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7 % w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictw ...

Czy usługi reemisji programów RTV przez sieć kablową są zwolnione z obowiązku ewidencji za pomocą kasy fiskalnej?

Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późniejszymi zmianami ) , Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Podatnika przedstawione w piśmie z dnia 25 stycznia 2005r. jest prawidłowe. UZASADNIENIEPismem z dnia 25.01.2005 r. Podatnik zwrócił się do tut. organu po ...

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budowli.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek Spółki E. znak: z dnia 13.12.2004r. (data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno 30.12.2004r.) o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lu ...

Czy możliwe jest wystawienie klientom indywidualnym jednej faktury VAT na dostęp do internetu za sześć miesięcznych okresów rozliczeniowych „z góry” a obowiązek podatkowy dotyczący wykonania tych usług w poszczególnych miesiącach będzie powstawał co miesiąc z chwilą upływu terminu płatności za dany okres, czyli siódmego dnia każdego miesiąca zgodnie z podpisaną umową miedzy klientem a firmą?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Krowodrza działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 10 lutego 2005 r. (data wpływu: 15 luty 2005 r.) uzupełnionego pismami z dnia 10.03.2005 r. (data wpływu 11.03.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakr ...

dotyczy momentu powstania przychodu należnego w przypadku świadczenia przez podatnika usług polegających na obsłudze sieci telekomunikacyjnych, niemających charakteru usług telekomunikacyjnych

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, po rozpatrzeniu zażalenia spółki z o.o. "Ł." z siedzibą w R. z dnia 9.05.2005 r. na postanowienie Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 29.04.2005 r. (znak: PUS.I/423/26/05) stanowiące pisemną interpretację co do za ...

Czy koszty budowy infrastruktury technicznej, niezbędnej do prowadzenia i zakończenia procesu inwestycyjnego, przede wszystkim przyłączy energetycznych, wodociągowych, odprowadzania ścieków i kanalizacji deszczowej, ciepłowniczych, gazowych, telekomunikacyjnych są kosztem uzyskania przychodu?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spraw ...

Czy są kosztem uzyskania przychodu wydatki na organizację i obsługę programu, wydatki na sfinansowanie gratyfikacji (bony towarowe lub kwoty pieniężne) Uczestnikom, tj. pracownikom Agentów-niezależnych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą, pośrednicząc w zawieraniu usług telekomunikacyjnych przez Podatnika. Między Spółką a Uczestnikami nie istnieje i nie będzie żadnej umownej więzi prawnej.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spr ...

Czy jest kosztem uzyskania przychodów Spółki wynagrodzenie wypłacane sieci sklepów / punktom handlowym za realizację odpowiedniej wysokości obrotów produktami Spółki oraz, na podstawie porozumień o współpracy, za usługi reklamowe i promocyjne (zapewnienie odpowiedniej ekspozycji produktom Spółki w sklepach, stałe zapełnianie półek produktami, sprawne wprowadzanie nowych produktów w sklepach, wydawanie gazetek reklamowych, umieszczanie materiałów reklamowych w placówkach, akcje promocyjne, otwarcie nowych sklepów i budżet powiększenia, konkursy, degustacje)?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przeds ...

Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż jej uczestnictwo w realizacji zadań „sieci naukowej” nie podlega hipotezie art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym opodatkowaniu tym podatkiem.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 30 października 2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie – biorąc po ...

Generowanie strony w 26 ms