Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: linia energetyczna

Stawki podatku

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.01.2003r. w sprawie udzielenia informacji, dotyczącej stosowania stawki podatkowej w zakresie: - usług wymiany opraw oświetleniowych w ramach konserwacji oświetlenia ulicznego na istniejących liniach wysokiego napięcia na terenie miasta, - dowieszania opraw oświetleniowych, przewodu wraz z osprzętem na istniejących liniach niskiego napięcia na terenie miasta, - dobu ...

Czy podatnikowi przysługuje prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony związany z zakupami materiałów zużytych do likwidacji uszkodzenia linii energetycznych spowodowanych przez osoby trzecie.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną, tak, więc przy zakupie towarów związanych ze sprzedażą opodatkowaną, tj. słupów energetycznych oraz innych elementó ...

Jaka jest obecnie stawka podatku od towarów i usług w zakresie wykonania linii napowietrznej oświetlenia 1000m 25 stanowisk oświetleniowych na słupach wzdłuż drogi, przy której jest zabudowa jednorodzinna?

Zgodnie z przepisem zawartym w art. 6 ustawy z dnia 4 grudnia 2002r. zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawę o oznaczeniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy oraz ustawę - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2002r. Nr 213 poz. 1803), w przypadku gdy po dniu wejścia w życie tej ustawy wprowadzone zmiany do ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzo ...

- w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług usług w zakresie budownictwa specjalistycznego w obiektach użytkowanych.

Odpowiadając na pismo z dnia 22.01.2004 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług usług w zakresie budownictwa specjalistycznego w obiektach użytkowanych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z póż. zm. ) wyjaśnia, co następuje. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, ...

Jakie stawki podatku VAT obowiązują w przypadku świadczenia usług wykonywania remontów, konserwacji, modernizacji linii i sieci energetycznych niskich, średnich i wysokich napięć, wykonywania remontów, konserwacji, modernizacji stacji transformatorowych (bez transformatorów)?

Pismem z dnia 20.10.2003 r. (znak: GK/60/2003) podatnik zwrócił się do tutejszego organu podatkowego z zapytaniem, jakie stawki podatku od towarów i usług obowiązują w przypadku świadczenia niżej wymienionych usług: 1. wykonywanie remontów, konserwacji, modernizacji linii i sieci energetycznych niskich, średnich i wysokich napięć, - KWiU 45.21.3 - „roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostał ...

Dotyczy opodatkowania jednorazowego wynagrodzenia uzyskanego w 2003 r. na podstawie umów zawartych w formie aktów notarialnych z tytułu ustanowienia służebności gruntowej.

Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, działając na podstawie przepisu art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) zmienia informację udzieloną Państwu w piśmie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 8 kwietnia 2004 r. nr PDII/415-19/DCH/04, dotyczącą interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania jednorazowego w ...

Uprzejmie prosimy o wydanie opinii na temat wysokości stawki podatku VAT stosowanego do usług związanych z wycinką drzew, krzewów, przycinania gałęzi drzew pod liniami elektroenergetycznymi NN, ŚN, WN oraz nn. Według Urzędu Statystycznego w Łodzi usługa ta podlega pod symbol PKWiU 01.41.12-00.00. Naszym zdaniem ww. usługa powinna być opodatkowana w wysokości 3%.

Działając na podstawie art. 14a paragraf 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radomsku w odpowiedzi na pismo z dnia 09.07.2004r., informuje: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że zakład świadczy usługi związane z wycinką drzew, krzewów, przycinania gałęzi drzew pod liniami elektroenergetycznymi: NN, ŚN, WN, któr ...

Czy dochód uzyskany ze sprzedaży linii energetycznej w roku 2004 podlega opodatkowaniu, jeżeli w zeznaniu rocznym o osiągniętych dochodach za 1999r. dokonałem odliczeń od podatku zakupu elementów do budowy ww linii elektrycznej w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej.

Działając na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 24.02.2005 r. o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie i przedstawionym stanie faktycznym, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź - Górna postanawi ...

W sprawie opodatkowania podatkiem VAT robót związanych z budową linii energetycznej na osiedlu domków jednorodzinnych.

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 216 §1, art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29.08.1997r. -Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr137 z 1997r. poz.926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu uznaje za prawidłowe stanowisko Gminy zawarte w piśmie z dnia 13.06.2005r. (15.06.2005r. - data wpływu do tutejszego organu podatkowego) w sprawie 7% stawki podatku od towarów i usług na roboty związ ...


Generowanie strony w 5 ms