Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: infrastruktura

Ustalenie podstawy opodatkowania

W związku z Pana pismem z dnia 17.03.2003 r. w sprawie odliczenia od dochodu wpłat na Społeczny Komitet Budowy Gazociągu w G., jako darowizny Urząd Skarbowy w Skarżysku-Kam., w oparciu o dyspozycje art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.), uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z wykładnią przepisów podatkowych wpłaty na rzecz budowy gazociągu mogą być trakto ...

Czy wynajem garaży osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.01.2004 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynajmu garaży, Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew działając na podstawie przepisu art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia, że stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku ...

Czy spółdzielnia mieszkaniowa, która nieodpłatnie przejęła zasoby mieszkaniowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą, następnie przekazała nieodpłatnie sieć wodno-kanalizacyjną na rzecz gminy, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego – na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 f ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54 z 2000 r. poz. 654 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 r., w związku z art. 5 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202 z 2003 r. poz. 1957)?

Zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 4 f ww. ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. (Dz. U. Nr 54 z 2000 r. poz. 654 ze zm.) oraz w związku z art. 5 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202 z 2003 r. poz. 1957), z którego to przepisu wynika, że ...

Spółka prowadzi działalność polegającą na wynajmi powierzchni magazynowej. Czy Spólka może skorzystać z prawa do pomniejszenia kwot podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie towarów i usług związanych zbudową drogi dojazdowej oraz przebudową skrzyżowania?

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. Jednocześnie w art. 20 ust. 2 tej ustawy zawarte jest ograniczenie uprawnienia sformułowanego w art. 19 ust. 1 - podatnik może zmniejszyć podat ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkować sprzedaż usług w zakresie remontu dróg, służących mieszkańcom Gminy jako dojazd do ich posesji, będących przedmiotem zawartej umowy?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, udzielana w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 97, poz. 137 z późn. zm.). Pismem z dnia 7 maja 2004 r (doręczonym dnia 10 maja 2004 r), ...

Jaką stawkę podatku podatku od towarów i usług należy zastosować dla inwestycji pod nazwą „Budowa ul. XXX wraz z infrastrukturą-etap I”.

Realizowana ulica będzie ulicą lokalną w osiedlu YYY. W ponad 60% będzie służyła obsłudze mieszkańców ww. osiedla. Zakres robót obejmuje: budowę jezdni o nawierzchni asfaltowej, budowę trzech zatok autobusowych, zabezpieczenie kolizji z istniejącym uzbrojeniem, prace wstępne w zakresie budowy oświetlenia ulicznego i ulicy, wpusty uliczne, nasypy i wykopy, formowanie nasypów i wykopów i poszerzenie ...

Czy mogę stosować stawkę podatku VAT 7% dla usług w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji urządzeń gazowych w obiektach budownictwa mieszkaniowego ?

Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzys ...

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy wykonaniu przez Miasto nawierzchni dróg łącznie z kanalizacją deszczową? Ulice wg planu zagospodarowania przestrzennego znajdują się w strefach mieszkaniowo – usługowych. Nowobudowane drogi z siecią kanalizacyjną mają służyć jako dojazd do posesji poszczególnych mieszkańców i mają charakter publicznych dróg lokalnych.

Działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego przedstawia poniżej swoje stanowisko w sprawie: W myśl art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia ...

W sprawie interpretacji art. 51 ust. 1 pkt 2b i ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz. U. Nr 11 poz.50 z póź. zm./.

Według stanu prawnego obowiązującego w grudniu 2002 oraz w 2003r:Zgodnie z art. 51. ust.1 pkt.2b - opodatkowaniu podatkiem według stawki 7% podlega sprzedaż robót budowlano-montażowych oraz remontów związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.Przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b), rozumie si ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkowana winna być budowa: kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, dróg gminnych w obrębie wskazanych miejscowości oraz przebudowa przepustu ceglano-kamiennego na żelbetowy ?

Zgodnie z art. 41 ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535) stawka podatku od dostaw towarów i świadczenia usług na terytorium kraju wynosi 22%, z wyjątkiem dostaw towarów i świadczenia usług wymienionych w tej ustawie lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy jako zwolnione od opodatkowania lub jako opodatkowane niższą stawką podatkową W art. 146 ust. 1 pkt ...

Generowanie strony w 5 ms