Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: korzyści

Pojęcie przychodu

W odpowiedzi na pismo znak: KF-3/32/42/2003 z dnia 17.04.2003 r. Urząd Skarbowy w Starachowicach na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przychodami ze stosunku służbowego, ...

1. Czy wartość przedawnionej kwoty niespłaconej pożyczki z Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego stanowi przychód podatnika? 2. Czy wartość przedawnionych należności wobec przedsiebiorstwa z tytułu niespłaconego czynszu oraz opłat za media stanowią dla tych osób przychód?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 03.04.2003r. Urząd Skarbowy w Żarach wyjaśnia co następuje: Z opisanego przez Państwa w piśmie stanu faktycznego wynika, iż w obu przedstawionych przypadkach została odniesiona korzyść materialna przez byłego pracownika z tytułu niespłaconej pożycz ...

Czy przyznany pracownikom ryczałt na prowadzenie rozmów służbowych z prywatnych telefonów komórkowych podlega zwolnieniu z podatku dochodowego oraz czywydatki z tytułu wypłacanych ekwiwalentów za te rozmowy były uznawane za koszt uzyskania przychodu u pracodawcy.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w związku z pismem z dnia 20 stycznia 2004 r. (wpływ – 26 styczeń 2004 r.), uzupełnionym pismem z dnia 30 stycznia 2004 r.(wpływ do Urzędu w dniu 5 lutego 2004 r.) oraz w dniu9 lutego 2004 r. o należną opłatę skarbową, Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy uprzejmie ...

dotyczy możliwości zaliczenia do usług nabytych dla bezpośredniej korzyści turysty określonych wydatków

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2004 r., dokonuje zmiany interpretacji przepisów prawa podatkowego udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli w piśmie z dnia 1.12.2004 r. (znak: US.III-443/90/2004): Z przedstawionego stanu ...

Czy możliwe jest zastosowanie art. 86 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) do korekt deklaracji podatkowych VAT-7 złożonych na gruncie obowiązywania ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) ?

DECYZJA Na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit. a) w związku z art. 239, art. 14a § 4, art. 14b § 5 pkt 1, art. 81 w związku z art.70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 07.03.2005r., nr 1471/NTR2/443-9/05/MJ dotyczące możliwości za ...

Czy wydawanie bezpłatnej gazety podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od sprzedaży?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U z 2005 roku Nr 8, poz. 60, ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04 lipca 2005 roku, uzupełnionego pismami z dnia 29 sierpnia 2005 roku i 26 września 2005 roku "A." s.c M. K. - R., B. K. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim udzielając pisemnej interpretacji co ...

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług nieodpłatnego świadczenia usług pocztowych na rzecz osób ociemniałych, których obowiązek nieodpłatnego świadczenia wynika z odrębnych przepisów.

DECYZJA Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239, art. 14a § 4, art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 5 ust.1 pkt 1, art.8 ust.1, art.29 ust.1, art.43 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 03.03 ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych odszkodowanie przyznane na podstawie ugody zawartej przed sądem ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione przez Pana w złożonym w dniu 30 maja 2006 r. wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkow ...

Czy wypłacony pracownikom ryczałt na zakpu kart doładowujących do prywatnych telefonów stanowi koszt uzyskania przychodów?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.06.2006 r., złożonego przez Spółdzielnię X, dotyczącego udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie ...

Zapytanie dotyczy zwolnienia od podatku otrzymanego w 2006 roku zasądzonego odszkodowania od byłego pracodawcy. Na mocy wyroku Sądu Rejonowego otrzymałem od swojego pracodawcy odszkodowanie w wys. 84.000,00 zł. Odszkodowanie wypłacone zostało w 2006 roku. W pozwie sądowym złożonym w Sądzie Okregowym dnia 21 lutego 2000 roku Podatnik wnosił o: 1) przywrócenie do pracy lub zasądzenie odszkodowania w wysokości 3 miesięcznego wynagrodzenia z powodu bezprawnego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, 2) zasądzenie od strony pozwanej odszkodowania w kwocie 72.000,00 zł z ustawowymi odsetkami.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.09.2006 r., który wpłynął do tut. Urzędu w dniu 12.09.2006 roku w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego postanawiam: - ocenić stanowisko Strony jako nieprawidłowe. UZASADNIEN ...

Generowanie strony w 10 ms