Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: telefon

Pojęcie przychodu

W odpowiedzi na pismo znak: KF-3/32/42/2003 z dnia 17.04.2003 r. Urząd Skarbowy w Starachowicach na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przychodami ze stosunku służbowego, ...

Kiedy mogę zaliczyć wydatki za czynsz, energię elektryczną i telefon do kosztów uzyskania przychodów, tj.: z dniem, w którym otrzymuję fakturę lub rachunek, czy z dniem ich zapłaty ?

Na podstawie art. 22 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Ustawodawca nie definiuje pojęcia koszty poniesione, to oznacza, że nie jest wymagane faktyczne dokonanie zapłaty, bez znaczenia również pozostaje fa ...

Czy można uzwględnić w kosztach uzyskania przychodu w rozliczeniu rocznym: koszt telefonu, koszty przejazdu do domu w danym miesiącu?

W związku z pismem doręczonym osobiście w dniu 29.01.2004 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź – Górna działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze. zm.) informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiotowej sprawie. Dla rozwiązania podniesionej kwestii mają zastosowania przepisy ustawy z dnia ...

Czy można odliczyć podatek VAT z duplikatu faktury VAT za rozmowy telefoniczne?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 25 lutego 2004 r. w kwestii terminu dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przez nabywcę z duplikatu faktury, o której mowa w § 40 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektóryc ...

Czy można zaliczyć w koszty uzyskania przychodu z działalności gospodarczej, prowadzonej przez małżonków w formie spółki cywilnej, koszty telefonicznych rozmów służbowych prowadzonych z prywatnego telefonu domowego zgłoszonego na jednego z małżonków oraz możliwości odliczenia z tego tytułu podatku VAT w części dot. kosztów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą?

Na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) odpowiadając na pismo z dnia 25.02.2004 r. w sprawie zapytania dotyczącego zaliczenia w koszty uzyskania przychodu z działalności gospodarczej służbowych rozmów telefonicznych prowadzonych z prywatnego telefonu domowego zgłoszonego na jednego z małżonków (działalność prowa ...

Czy przyznany pracownikom ryczałt na prowadzenie rozmów służbowych z prywatnych telefonów komórkowych podlega zwolnieniu z podatku dochodowego oraz czywydatki z tytułu wypłacanych ekwiwalentów za te rozmowy były uznawane za koszt uzyskania przychodu u pracodawcy.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w związku z pismem z dnia 20 stycznia 2004 r. (wpływ – 26 styczeń 2004 r.), uzupełnionym pismem z dnia 30 stycznia 2004 r.(wpływ do Urzędu w dniu 5 lutego 2004 r.) oraz w dniu9 lutego 2004 r. o należną opłatę skarbową, Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy uprzejmie ...

Telefon stacjonarny znajdujący się w miejscu mojego zamieszkania zarejestrowany jest na moją firmę. Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć abonament telefoniczny oraz koszty połączeń?

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy. Z Pana zapytania wynika, że telefon stacjonarny zarejestrowany jest na ...

Czy wartość rozmów telefonicznych w ramach ustalonego limitu z udostępnionych przez firmę telefonów komórkowych, nie będących pracownikami jest nieodpłatnym świadczeniem w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zgodnie z art. 14 a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza w odpowiedzi na pismo z dnia 23.09.2003 r., które zostało uzupełnione o formę i treść zawieranych umów o dzieło opisanych w piśmie dnia 23.10.2003 r. wyjaśnia co następuje: Wartość rozmów telefonicznych w ramach ustalonego limitu z udostępniony ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym ekwiwalent pieniężny przeznaczony na wykup pakietów internetowych, wypłacany pracownikom korzystającym z internetu dla celów służbowych poprzez prywatny telefon stacjonarny?

Stosownie do treści art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 ...

Prowadzę działalność usługową – mechanika maszyn. Czy w świetle nowych przepisów wymagane jest posiadanie europejskiego NIP-u ? W przyszłości bowiem mogę świadczyć usługi dla kontrahentów zagranicznych. Czy mogę odliczyć podatek VAT za: uczestnictwo w Międzynarodowym Kongresie Diagnostycznym, którego tematyka związana jest z przedmiotem mojej działalności opłaty za telefon komórkowy zarejestrowany na mój zakład zakup ubrań roboczych i środków higieny zakup materiałów biurowych i wydawnictw specjalistycznych zakup samochodu na firmę zakup paliwa

1. Zgodnie z brzmieniem art. 97 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podat-ku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). Podatnicy, o których mowa w art. 15, podlegający obowiązkowi zarejestrowania jako podatnicy VAT czynni, są obowiązani przed dniem dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy lub pierwszego wewnątrzwspólnotowego nabycia zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w zg ...

Generowanie strony w 12 ms