Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: badania techniczne

Stawki podatku

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z wnioskiem znak: TP-209/2003 z dnia 07.04.2003r. uzupełnionym w dniu 16.04.2003r. pismem znak: TP-233/2003 w sprawie interpretacji przepisów podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług, tj. ustalenia stawki podatku VAT na sprzedaż usług projektowych i badań technicznych do ...

Czy opłata ewidencyjna za wpisanie do dowodu rejestracyjnego, przez uprawnionego diagnostę, po stwierdzeniu pozytywnego wyniku badania, kolejnego terminu badania technicznego pojazdu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT ?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu w odpowiedzi na zapytanie z dnia 8 stycznia 2004 r. (data wpływu), informuje: Opłaty ewidencyjne od badania technicznego pojazdu nie są usługami w rozumieniu art. 4 pkt. 2 ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o pod ...

- w sprawie stawki podatku za usługi polegające na kontroli stanu technicznego budynków mieszkalnych i mieszkań.

Odpowiadając na zapytanie Spółki z dnia 10.10.2003 r. uzupełnione pismami z dnia 21.10.2003 r. znak: 10-IR/03 oraz z dnia 27.10.2003 r. tut. Organ podatkowy na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) wyjaśnia co następuje. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka świadczy usługi polegające na kontroli stanu techn ...

Jaką stawkę podatku VAT należy stosować do usług w zakresie badań i analiz składu i czystości substancji oraz badań i analiz właściwości fizycznych?

W odpowiedzi na pismo podatnika z dnia 22.05.2003 r. (znak: BU-158/1175/03) uzupełnionego w dniu 9.06.2003 r oraz uzupełnionego pismem z dnia 7.07.2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ...

Czy opłata pobierana na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. nr 227, poz. 2254) za wpisanie do dowodu rejestracyjnego przez uprawnionego diagnostę, po stwierdzeniu pozytywnego wyniku badania, kolejnego terminu badania technicznego pojazdu - jest przychodem przedsiębiorstwa ?

Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.) - przychodami są m.in. otrzymane pieniądze. Natomiast przepis § 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2003 r. nakłada na pobierającego obowiązek pobrania i comiesięcznego przekazania opłaty ewidencyj ...

Czy usługi w zakresie przeglądów technicznych pozostałe sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 74.30.15-00.00. nadal korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług?

Odpowiadając na zapytanie o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ełku, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) wyjaśnia. W zapytaniu z dnia 24 maja 2004 r., które wpłynęło do organu podatkowego w dniu 27 maja 2004 r., przedstawił Pan następujący s ...

Jaką stawką podatku VAT opodatkowane są usługi polegające na nadzorze warunków sanitarnych, technicznych i weterynaryjnych w zakładach wytwarzających produkty spożywcze, w tym pochodzenia zwierzęcego?

Zgodnie z art. 113 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego są zwolnieni od podatku z mocy prawa. Zwolnienie to (jeżeli podatnik przed rozpoczęciem działalności nie zrezygnuje z niego) obowiązuje do momentu przekroczenia w danym roku - w proporcji do okresu prowadzonej dzia ...


Jaką stawką VAT są opodatkowane usługi specjalistyczne związane z zagospodarowaniem odpadów, wykonanie pracy badawczej i usługi w zakresie pozostałych badań i analiz technicznych?

Działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu, odpowiadając na pana pismo z dnia 31.08.2004 r., które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 1.09.2004 r. w sprawie udzielenia informacji w zakresie stawki podatku VAT na wykonywane poszczególne czynności i usługi, tj. usługi specjalistyczne związane ...

Według jakiej stawki podatku od towarów i usług opodatkowane są usługi polegające na pomiarach instalacji elektrycznej i odgromowej?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 7.05.2004 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu: 11.05.2004 r.), uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr ...

Generowanie strony w 5 ms