Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wkłady niepieniężne

Sprzedaż opodatkowana i zwolniona od podatku

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z wnioskiem Nr 412/05/2003 z dnia 20.05.2003 r. (uzupełnionym pismem Nr 452/06/2003 z dnia 10.05.2003 r., które zostało złożone w tut. urzędzie skarbowym w dniu 12.06.2003 r.) w sprawie interpretacji przepisów podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług, tj. czy działanie „ ...

uzupełnić

W odpowiedzi na pismo FHU „D.” sp. z o.o. z dnia 10.01.2004 r. (znak: Dż/21/04, data wpływu 22.01.2004), Naczelnik Pierwszego Urzędu, Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie wyjaśnia: Z dokumentów, tj. aktu notarialnego rep. A Nr 3971/03 będącego w posiadaniu tut. organu podatkowego wy ...

Czy wniesienie w 2003 r. przez wspólnika spółki z o.o. wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki, ktorego przedmiotem był samochód osobowy (w celu podniesienia kapitału zakładowego do niezbędnego minimum) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Wpis do rejestru podwyzszenia kapitału zakłądowego miał miejsce w grudniu 2003 r.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2003 r., za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż ...

W jaki sposób ustalić wartość firmy oraz łączną wartość początkową nabytych środków trwałych – w przypadku nabycia przedsiębiorstwa w drodze wniesienia do spółki na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), zmienia informację Naczelnika Urzędu Skarbowego w Dębicy z dnia 6.02.2004 r. (znak: PO IV-423/2/2004) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego udzieloną w związku z zapytaniem podatnika zawartym w piśmie z dnia 7.01.2004 r. (znak: PDM ...

Czy objęcie udziałów w spółce z o.o. w zamian za wkład w postaci prawa wieczystego użytkowania gruntu jest dochodem z kapitałów pieniężnych?

Prawo wieczystego użytkowania gruntu zamierza Pan wnieść aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wnosi Pan zatem do spółki majątek w postaci wartości niematerialnych i prawnych. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r., poz. 176 ze zm.) za przychód z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów objętych w zamian ...

Jak należy ustalić wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wniesionych aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Czy możliwa jest korekta odpisów amortyzacyjnych?

Zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) wartością początkową środków trwałych nabytych przez spółkę w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) jest ustalona przez podatnika na dzień wniesienia wkładu wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie ...

Koszty uzyskania przychodów

Zgodnie z przepisami art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 15.01.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.) kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16 a – 16 m, z uwzględnieniem art. 16. Stosownie do art. 16 a ww. ustawy ...

W jaki sposób należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych w 2004 r. przychód u nabywcy wierzytelności w drodze ich przelewu? W jaki sposób opodatkować nabycie udziałów w spółce z o. o. w zamian za wierzytelności?

Instytucja prawna zmiany wierzyciela jest określona w uregulowaniach zawartych w art. 509-518 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.). Przepisy te stanowią m.in., że wierzyciel może przenieść wierzytelność na osobę trzecią, co w konsekwencji oznacza zmianę wierzyciela. Przeniesienie to w prawie cywilnym jest określone jako przelew wierzytelności (cesja). Obr ...

-dotyczy wniesienia majątku firmy jako aportu do spółki cywilnej (rodzinnej).

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach w odpowiedzi na pismo z zapytaniem z dnia 09.09.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu 02.10.2003 r.) w sprawie wniesienia majątku firmy jako aportu do spółki cywilnej (rodzinnej) – zważył co następuje: I. wg przedstawionego stanu w/w piśmi ...

Czy obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych zostaje przesunięty w czasie do chwili odpłatnego zbycia akcji, objętych w podwyższonym kapitale akcyjnym spółki akcyjnej, w przypadku gdy objęcie to następuje w zamian za wniesiony do niej aport w postaci posiadanych przez podatnika akcji spółki akcyjnej objętych w 1999 r. w zamian za wkład niepieniężny (nieruchomość)?

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy z dn. 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizo ...

Generowanie strony w 3 ms