Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dostawca

Moment powstania obowiązku podatkowego

Na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 09.05.2003 r. znak: L.dz./94/2003 Urząd Skarbowy w Starachowicach informuje, że zgodnie z przepisem art. 6 ust. 8b pkt 1 lit. a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) obowiąz ...


Czy postąpiła prawidłowo naliczając w wystawionych notach do kwot należnych od Wspólnot podatek od towarów i usług wg stawki 22% - na zasadzie art. 2 ust. 3 pkt 5 ustawy po VAT.

Działając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 37, poz. 926 ze zmianami), w odpowiedzi na pytanie zawarte w piśmie nr 218/KJ/04 z dnia 23 lutego 2004 roku, które wpłynęło do tut. Organu w dniu 25 lutego 2004 roku w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego wyjaśnia się co następuje. Z przedstawionego w złożonym piśmie stanu faktycznego wynik ...

Czy sprzedaż budynku trafostacji ( oddanego do użytku w roku 1976 ) wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółdzielnia w dniu 30.08.2004 r. sprzedała innemu podmiotowi budynek trafostacji ( niemieszkalny ) wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu. Budynek był oddany do użytkowania w roku 1976 Spółdzielnia dokonując sprzedaży zastosowała stawkę podatku od towarów i usług – 22%, zarówno do sprzedaży budynku jak i do sprzedaży prawa użytkowania wieczyste ...

od 1 maja 2004 uległy zmianie przepisy celne w zakresie dokumentów potwierdzających eksport . Nie ma na nich pieczatki z napisem VAT i data przekroczenia granicy umozliwiajacej zastosowanie stawki VAT 0%.Nowe przepisy celne dopuszczają aby wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty: -transportem samochodowym z zastosowaniem karnetu TIR, transportem kolejowym z listem miedzynarodowym CIM lub SMGS, potwierdzal wewnętrzny urząd celny. czy dokument jest dokumentem potwierdzającym eksport towarów i daje mozliwość zastosowania 0% stawki VAT w deklaracji VAT-7?

Przez eksport towarów zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) rozumie się potwierdzony przez urząd celny wyjścia wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-4, jeżeli wywóz dokonywany jest przez:a) dostawcę lub w jego imieniu, lubb) nabywcę ...

Czy premia pieniężna wypłacona przez Spółkę dostawcom (rolnikom ryczałtowym) stanowi koszt uzyskania przychodów w rozumieniu podatku dochodowego od osób prawnych.

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.02.2005 r. (data wpływu 11.02.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów premi ...

Zakres i sposób zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie z zakresu ujęcia w deklaracji VAT-UE za I kwartał 2005 r. faktury z dnia 31.03.2005 r. wystawionej przez dostawcę z Hiszpanii w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w dniu 31.03.2005 r. została wystawiona przez dostawcę z Hiszpanii faktura dotycząca transakcji trójstronnej w ramach procedury uproszczonej. Wszystkie pozostałe elementy transakcji tj. faktura sprzedaży Spółki, potwierdzenie odbioru, dokument CMR itp. zostały potwierdzone w miesiącu kwietniu. Zgodnie ze stanowiskiem Strony przedmiotowa faktura nabyci ...

Jakie są zasady wystawiania faktur w świetle uregulowań zawartych w paragrafie 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z 27.04.2004 r. (Dz. U 97, poz. 971) w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania?

Naczelnik xxx Urzędu Skarbowego w xxx w odpowiedzi na zapytanie złożone w piśmie z dnia 24.05.2004 r. - doręczone w dniu 27.05.2004 r. - w sprawie interpretacji przepisów dotyczących zakresu stosowania § 13 ust. 2, pkt 1 lit. b Rozporządzenia Min.Finansów z 27.04.2004 r. - w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywan ...

Podatnik ma wątpliwości, czy obciążenie dostawcy materiałów, zarówno krajowego, jak i dostawców z innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej, kosztami złej jakości materiału, a co z tego wynika utraconych korzyści, czy też kosztami złomowania wyrobów stanowi czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu stwierdza, że stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku, który do tut. organu wpłynął dnia 1 grudnia 2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywid ...

Pytanie podatnika W którym momencie należy zaliczyć do przychodów podatkowych wartość otrzymanej premii pieniężnej (bonusu) z tytułu dokonanych zakupów u dostawców lub wielkości sprzedaży na rzecz odbiorców ?.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie jest prawidłowe. UZASADNIENIE Pismem z dnia 16 lutego 2007 r. (data wpływu ...

Generowanie strony w 7 ms