Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: licencja

Podatnik nieuprawniony z patentu lub licencji, które miałyby być wdrożone (zastosowane) przy pomocy zakupionej maszyny, nie ma prawa do podwyższonej ulgi inwestycyjnej, o której mowa w § 3 ust. 2a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1994 r. w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego (Dz. U. Nr 18, poz. 62 ze zm.), niezależnie od tego czy przedmiotem ochrony patentowej jest proces technologiczny, czy też część urządzenia.

Izba Skarbowa w Toruniu decyzją z dnia 15 stycznia 1998 r. utrzymała w mocy decyzję inspektora kontroli skarbowej Urzędu Kontroli Skarbowej w Toruniu z dnia 10 grudnia 1997 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych, należnego od Danuty i Włodzimierza N. za 1994 rok. Organ podatkowy ustalił, że w dniach od 26 maja do 13 sierpnia 1997 r. inspektor kontroli skarbowej Urzędu Kontroli Ska ...

Czy opłaty z tytułu licencji za oprogramowanie oraz opłaty z tytułu dodatkowych usług związanych z oprogramowaniem mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie działając zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr. 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo Spółki z dnia 17.12.2003 r., dotyczące zaliczenia opłat poniesionych z tytułu licencji za oprogramowanie oraz opłat z tytułu dodatkowych usług związanych z oprogramowaniem (m.in. wynagrodzenia i ...

Spółka pyta czy prawidłowo wykazuje przychody z tytułu udzielonych licencji w deklaracji CIT - 2 i jednocześnie wykazuje podatek potrącony od tego przychodu przez stronę zagraniczną oraz jak ma postąpić gdy infornację o potrąceniu podatku przez stronę zagraczną otrzyma w następnym roku podatkowym, a nie w tym w którym otrzyma płatność.

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego odpowiadając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08. 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) na zapytanie Spółki z dnia 03 grudnia 2003r. (uzupełnione w dniu 19.02.2004r) informuje, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 54 z 2000r. poz 654 ze zm.) jeż ...

zakres stosowania przepisów art. 4 pkt 2 e ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym

Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie w odpowiedzi na pismo z dnia 16.01.2004 r. (data wpływu – 21.01.2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 26.02.2004 r., w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), dotyczącej ...

Czy Spółka prawidłowo zakwalifikowała wypłacane niemieckiemu kontrahentowi (będącemu oddziałem firmy mającej siedzibę we Francji) należności w związku z zakupem oprogramowania komputerowego, do którego prawa autorskie posiada francuska firma - w celu dalszej dystrybucji?

Zgodnie z powszechnie przyjętym stanowiskiem wyrażonym w Komentarzu do Modelowej Konwencji OECD (wersja z 2000r.) oprogramowanie komputerowe, o ile ustawodawstwo wewnętrzne dotyczące praw autorskich bezpośrednio tego nie stanowi, ma być traktowane jako utwór literacki, artystyczny czy naukowy, przy czym jeżeli ustawodawstwo wewnętrzne nie stanowi inaczej, najbardziej realistyczne jest traktowanie ...

Czy udzielenie licencji w odniesieniu do programu komputerowego na podstawie umów zarejestrowanych we właściwym urzędzie skarbowym przed wejściem w życie ustawy z dnia 15.02.2002 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, o zmianie ustawy o Policji oraz o zmianie ustawy – kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 19, poz 185) z terminem wygaśnięcia licencji po 25.03.2004 r. podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?

Z dyspozycji art. 4 pkt 2 lit e) ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, ze zm.) wynika, że udzielanie licencji w odniesieniu do programu komputerowego podlega opodatkowaniu VAT jako świadczenie usług. Zauważyć jednak należy, że zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usłu ...

Podatnik zawarł umowę z firmą niemiecką na dystrybucję oprogramowania komputerowego wydawanego w formie licencji. Dystrubutor kupuje produkty umowne i sprzedaje je w swoim imieniu i na własny koszt. Dystrybutor nie jest właścicielem oprogramowania. Czy wyżej wymienione usługi są importem usług i jak należy traktować serwisowanie oprogrmowania.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm) w odpowiedzi na pismo z dnia 04.12.2003 r. w sprawie stosowania przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, stosownie do swojej właściwości Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Ursynów informuje iż: Zgodnie z art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i u ...

uzupełnić

Działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy w Mielcu, odpowiadając na zapytanie spółki z dnia 19.02.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu 24.02.2003 r.), uzupełnione wyjaśnieniem, które wpłynęło do tut. Urzędu 17.03.2003 r. w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, uprze ...

Czy zakup licencji w odniesieniu do programu komputerowego od zagranicznego kontrahenta, a następnie jej sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz eksport i import towarów lub usług. Nowelizacja tejże ustawy z dnia 15.02.2002 r. rozszerzyła katalog usług podlegających opodatkowaniu ...

Spółka pyta o zakres stosowania art.21 ustawy o p.d.o.p w kontekście realizowanego przez spółkę obrotu oprogramowaniem komputerowym. Spółka zajmuje się dystrybucją programów komputerowych, nie nabywając na swoją rzecz jakichkolwiek uprawnień licencyjnych i bez prawa do udzielania sublicencji innym podmiotom.

Działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr poz. 926 ze zmianami/ w odpowiedzi na wniosek z dnia 29.01.2004r., /wpływ do tut. urzędu dn.02.02.2004/ o udzielenie pisemnej informacji w zakresie stosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania należności wypłacanych w związku z udostępnieniem systemu komputerowego, Naczelnik Drugiego Mazowie ...

Generowanie strony w 70 ms