Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: gmina

Stawki podatku

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz, 926 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 22.05.2003 r. uzupełnionym w dniu 06.06.2003 r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego, Urząd Skarbowy w Starachowicach informuje, że usługi w zakresie wywozu i zagospodarowania śmieci i odpadów świadczone przez gminę w związku z przejęciem od właś ...

Czy podatnik, będący jednostką budżetową gminy może być, w świetle przewidywanych zmian statutu podatnika, odrębnym od gminy podatnikiem podatku od towarów i usług.Ze złożonego wniosku wynika, że zmiany statutu przewidują zarządzanie przez podatnika powierzonymi w zarząd nieruchomościami gminy poprzez m.in. zawieranie umów z podmiotami gospodarczymi o utrzymanie zasobu (konserwacje, remonty), wybór i podpisywanie umów z podmiotami zarządzającymi nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami za pomocą własnych komórek organizacyjnych podatnika, wybór najemców lokali użytkowych i podpisywanie z nimi umów najmu, zawieranie umów najmu z najemcami lokali mieszkalnych, a także czasowe zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym przejmowanym do obsługi na podstawie zarządzeń Prezydenta. Strona wskazała, iż majątek stanowiący zasoby komunalne jest powierzony jej w zarząd. Zgodnie z nowym statutem, sprawowanie zarządu zasobem komunalnym przez podatnika polegać ma na dysponowaniu majątkiem w zakresie zawierania przez niego umów najmu lokali użytkowych i mieszkaniowych, zawierania umów dzierżawy na pozostały zasób, sprawowanie zarządzania bezpośrednio przez swoje komórki organizacyjne lub przez licencjonowanych zarządców, wyłonionych przez podatnika w wyniku postępowania w ramach ustawy o zamówieniach publicznych, przeprowadzanie postępowań z zakresu zamówień publicznych i zawieranie przez podatnika z wyłonionymi w ich wyniku wykonawcami umów o utrzymanie zasobu (usługi z zakresu eksploatacji, konserwacji i utrzymania w czystości) a także umów o wykonywanie robót remontowych. Strona wskazała ponadto, że zarząd powierzonym majątkiem sprawować będzie również poprzez windykację należności gminnych od najemców i dzierżawców dotyczących zarządzanego zasobu za cały okres zwłoki. Zdaniem wnioskującego zmieniony statut upoważnia go do dysponowania powierzonym majątkiem oraz do zawierania umów dotyczących zarządzanego zasobu, gdzie stroną umowy jest podatnik. Ponadto strona wskazała, iż jako jednostka budżetowa gminy, sporządza jednostkowy bilans, gdzie w aktywach zawarta jest wartość powierzonego w zarząd majątku, a pozostałe pozycje bilansowe wynikają z operacji związanych z uzyskiwanymi wpływami z najmu oraz dzierżawy powierzonego majątku oraz ponoszonymi wydatkami na jego utrzymania i zarządzanie.

Odpowiadając na postawiony przez podatnika problem, należy wskazać, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne mające siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytor ...

uzupełnić

Działając na podstawie art. 14b § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Izba Skarbowa w Rzeszowie dokonuje uzupełnienia udzielonej przez Urząd Skarbowy w Lesku Naczelnika w dniu 6.01.2004 r. interpretacji (znak: US-PP/443/1/04) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług: Uzupełnienie sprowadza się do odpowiedzi na ...

Czy istnieje możliwość prowadzenia przez Gminę ewidencji sprzedaży wyłącznie opodatkowanej podatkiem od towarów i usług oraz ewidencji zakupów związanych wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną tym podatkiem?

dot. zapytania Gminy z dnia 24.02.2003 r. nr F II-3020/15/2003 skierowanego do Urzędu Skarbowego w Wieliczce w sprawie prowadzenia ewidencji dla celów podatku od towarów i usług. Izba Skarbowa w Krakowie działając na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: 1. Ewidencjonowanie dla potrzeb podatku od towarów i usług w ...

Urząd Gminy będący podatnikiem podatku od towarów i usług zwraca się z zapytaniem o prawidłowość interpretacji naliczonego podatku VAT dla części umorzonej pożyczki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji związanej z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej i rozliczenia jej z urzędem skarbowym. Inwestycja została rozpoczęta w 2003r. a zakończona na początku 2004r. Na częściowe pokrycie nakładów otrzymaliśmy pożyczkę z WFOŚ i GW. Prace zostały już zakończone i rozliczone tzn.: zapłacono za faktury wystawione przez wykonawców w kwocie brutto, sporządzono deklarację dla podatku VAT i wystąpiono o jego zwrot z tytułu naliczonego podatku od towarów i usług, a inwestycję przyjęto jako środek trwały w kwocie netto. W związku z tym, iż spłata pożyczki przebiega zgodnie z warunkami umowy urząd gminy korzystając z możliwości wystąpi z wnioskiem o umorzenie jej części. W związku z powyższym nasuwa się pytanie czy umorzenie pożyczki spowoduje dokonanie korekty dotychczas sporządzonej deklaracji VAT-7 i zwrot naliczonego podatku wraz z odsetkami? Czy złożone deklaracje uznane będą za prawidłowe?. Naszym zdaniem umorzenie części pożyczki nie spowoduje zwrotu otrzymanego od urzędu skarbowego podatku.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radomsku w odpowiedzi na pisma znak: 3029/3/2004 i 3029/4/2004 z dnia 27.02.2004r., uzupełnione pismem 3029/5/2004 z dnia 15.03.2004r., informuje: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 1 ...

Czy usługi w zakresie remontów dróg i ulic gminnych świadczonych przez zakład budżetowy na rzecz gminy są zwolnione z podatku VAT?

Na podstawie przepisu art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 05-01-2004 roku ( data wpływu do Urzędu 09-01-2004 r.) w sprawie udzielenia informacji odnośnie zwolnienia z podatku od towarów i usług, usług w zakresie remontów dróg i ulic gminnych świadczonych przez zakład budżetowy na rzecz gminy, Naczelnik U ...

Czy w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) urząd gminy zobligowany jest do wystawiania faktur VAT dla mieszkańców za przyłącze do kanalizacji sanitarnej w gminie, gdzie wykonawcą usługi jest osoba trzecia, która wystawia fakturę na urząd gminy?

Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego wynika, iż Urząd Gminy nie dokonał na rzecz mieszkańców sprzedaży usług ani też sprzedaży towarów w związku z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami oraz przyłączami do budynków. Między gminą a jej mieszkańcami miało nastąpić jedynie rozliczenie kosztów wykonania przyłącza, stosownie do postanowień Regulaminu odprowadzania ścieków o ...

Kiedy powstaje dla Spółki obowiązek składania deklaracji CIT-ST?

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2003 r. podatnicy posiadający wyodrębnione organizacyjne zakłady (oddziały) położone na terenie innych gmin niż gmina, na terenie której podatnicy mają swoją siedzibę, są obowiązani załączać do deklaracji oraz zeznania o wy ...

Gmina jest udziałowcem w spółce. Spółka po podziale zysku przez Walne Zgromadzenie Udziałowców wypłaca dywidendy potracając podatek w wysokości 19%. Czy Spółka powinna wypłacić Gminie dywidendę w kwocie brutto (bez potrącania podatku)?

Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) od podatku zwolnione są jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Jednostkami samorządu terytorialnego są gminy, powiaty oraz województwa. Dochody jednostek ...

Czy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002r. w sprawie określenia powiatów (gmin) zagrożonych strukturalną recesją i degradacją społeczną, w których stosuje się szczególne instrumenty ekonomiczno - finansowe i inne preferencje, obowiązujące od 6 czerwca 2002r. opublikowane w Dz. U. z 2002r Nr 62, poz. 560 obowiązywało w roku 2003 i czy obowiązuje aktualnie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.01.2004r. (wpływ do urzędu 26.01.2004r.) , w sprawie wątpliwości dotyczących okresu obowiązywania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002r. w sprawie określenia powiatów (gmin) zagrożonych strukturalna recesją i degradacją społeczną, w których stosuje się szczególne instrumenty ekonomiczno – finansowe i inne preferencje (Dz. U. Nr 62, poz. 560) będąceg ...

Generowanie strony w 6 ms