Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: gospodarka komunalna

Stawki podatku

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz, 926 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 22.05.2003 r. uzupełnionym w dniu 06.06.2003 r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego, Urząd Skarbowy w Starachowicach informuje, że usługi w zakresie wywozu i zagospodarowania śmieci i odpadów świadczone przez gminę w związku z przejęciem od właś ...

Czy dodatkowa opłata za przekroczenie stężeń ścieków wynikająca z umowy pomiędzy zakładem a MPWiK stanowi koszt uzyskania przychodu?

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kar, opłat i odszkodowń oraz odsetek od tych zobowiązań między innymi z tytułu nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska. W sytuacji przedstawionej przez podatnika mamy do czynienia natomiast z od ...

Jaka obowiązuje stawka podatku VAT, na najem lokali mieszkalnych -stanowiacych własność Gminy, z którą Spółka zawarła umowę o administrowanie jej zasobami .

Pismem z dnia 20 kwietnia 2004r. Ldz. 2338/04, Spółka zwróciła się do tut. organu podatkowego z zapytaniem w sprawie możliwości korzystania ze zwolnienia z podatku VAT od usług polegających na najmie lokali komunalnych w sytuacji gdy lokale te stanowią własność Gminy, z którą Spółka zawarła umowę o administrowanie jej zasobami mieszkaniowymi. Stan faktyczny: Spółka zawarła z Gminą umowę o adminis ...

Opodatkowanie podatkiem VAT robót dotyczac ych czyszczenia i remontu sieci kanalizacji sanitarnej?

Stosownie do pisma z 23.06.2004r. nr RPI/0717/17/04 w sprawie opodatkowania podatkiem VAT robót dotyczących czyszczenia, filmowania i remontu istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, w trybie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm. ), uprzejmie informuję : W celu udzielenia interpretacji w zakresie zastosowania prawidłowej stawki VAT dla da ...

Opodatkowanie podatkiem VAT świadczenie usług pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego a jednostkami organizacyjnymi tej samej gminy oraz opodatkowanie dotacji przekazywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na wykonanie zadań statutowych.

Działając w oparciu o art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29. 08. 1997 r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku w odpowiedzi na pismo z dnia 2004.05.11 nr FN 3119/1/2004 (data wpływu do urzędu 2004.05.13) w sprawie udzielenia informacji na temat opodatkowania podatkiem VAT świadczenia usług pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego a jednostkami organ ...

Przychody

Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zmianami), „przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14, są w szczególności wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń oraz przychodów w naturze, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez zak ...

1.Czy świadczenie usług zgodnie ze statutem Zakładu Komunalnego polegających na: utrzymaniu czystości ulic, chodników , placów, zieleńców oraz zimowe oczyszczanie, budowie i konserwacji dróg i ulic w mieście i gminie, eksploatacji wodociągu i instalacji sanitarnej w mieście i wodociągów wiejskich, utrzymaniu, remontów i konserwacji budynków stanowiących własność gminy, eksploatacji i utrzymaniu miejsko-gminnych wysypisk śmieci, nadzorze nad utrzymaniem nieczynnego cmentarza żydowskiego, nadzorze nad czystością posesji prywatnych, państwowych i spółdzielczych, nadzorze nad targowicą i kąpieliskiem, zarządzie innym majątkiem gminnym, organizacji robót publicznych i prac interwencyjnych, wywozie nieczystości płynnych i stałych z nieruchomości stanowiących własność Urzędu Miasta i Gminy, dowozie dzieci do szkół, usługach transportowych, budowlanych i innych, innej działalności na rzecz użyteczności publicznej i potrzeby gminy - podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie § 8 ust.1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ? 2.Czy świadczenie działalności statutowej podlega zwolnieniu przedmiotowemu od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Zakład Komunalny w ... jest zakładem budżetowym i powołany został w celu realizacji zadań gminy o charakterze użyteczności publicznej uchwałą Rady Miejskiej z dnia 2 lutego 1995r. Nr VII/38/95, nie ma osobowości prawnej i rozlicza się całością dochodów i wydatków z budżetem gminy. Po wykonaniu poszczególnych zadań podatnik obciąża fakturami VAT Urząd ...

1. Czy usługi wykonywane przez jednostkę w ramach umów cywilnoprawnych na rzecz jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, z wyjątkiem usług wymienionych w poz. 138 i 153 załącznika nr 3 do ustawy o VAT oraz usług komunikacji miejskiej podlegają od dnia 25.06.2004 r. zwolnieniu w podatku VAT? 2. Czy można dokonać korekty faktur za usługi wykonane po 25.06.2004 r. w przypadku, gdy jednostka wystawiła fakturę VAT/MP, w której naliczyła podatek VAT dla ww. jednostek w stawce 22-procentowej?

W odpowiedzi na pytania jednostki zawarte w piśmie z dnia 3.08.2004 r. (znak: FK-0604/66/2004), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie wyjaśnia, co następuje: Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. ...

Pytanie Podatnika dotyczy zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do możliwości uzyskania zwrotu podatku naliczonego VAT z tytułu realizacji inwestycji komunalnej współfinansowanej przy udziale środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Specjalnego Funduszu Akcesyjnego na rzecz Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD)?

Działając na podstawie art.14a § 1 i 3 ustawy z dna 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa /Dz.U.Nr 137, poz.926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo znak Or. IV.0717-21/2004 z dnia 24.11.2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do możliwości uzyskania zwrotu podatku naliczonego VAT z tytułu realizacji inwestycji komunalnej współfinansowanej ...

Zwolnienia przedmiotowe

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Spółka ma wątpliwości, czy w sytuacji spisania wierzytelności czynszowych, przedawnionych można je uznać za wydatki na cele mieszkaniowe. Dochody komunalnych zakładów gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i z innych źródeł przychodów, w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych ...

Generowanie strony w 4 ms