Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przetwarzanie odpadów (śmieci) - recykling

Stawki podatku

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz, 926 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 22.05.2003 r. uzupełnionym w dniu 06.06.2003 r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego, Urząd Skarbowy w Starachowicach informuje, że usługi w zakresie wywozu i zagospodarowania śmieci i odpadów świadczone przez gminę w związku z przejęciem od właś ...

Jaką datę należy przyjmować z wystawionej faktury, za datę powstania przychodu należnego przy rodzaju prowadzonej działalnosci wg PKD 9000A - wywóz śmieci i odpadów.

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.01.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź –Widzew uprzejmie wyjaśnia, że: stosownie do art. 14 ust. 1g pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze. zm.), w przypadku rozliczeń z tytułu usług rozprowadzania wody, gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów - za datę powstania przychodu należnego, uważa s ...

Jaki jest moment powstania przychodu należnego dla usug w zakresie "wywozu i zagospodarowania odpadów"? Wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem czy świadcząc usługi polegające na wywozie i zagospodarowaniu odpadów może korzystać z uregulowań zawartych w art. 12 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54, poz. 654 ze zm.).

Za datę powstania przychodu należnego w przypadku rozliczeń z tytułu usług rozprowadzania wody, gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów związanych z działalnością gospodarczą zgodnie z art. 12 ust. 3d pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) uważa się wynikający z faktury termin płatności, a jeżeli termin nie jest określo ...

W 2003 roku Spółka z o.o. korzystała ze zwolnienia przedmiotowego dochodów od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. Nr 54/2000, poz. 654 ze zm.). Czy w 2004r. nadal są wolne od podatku dochody uzyskane z działalności gospodarczej, w której wykorzystuje się odpady wytworzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ?

Zgodnie z postanowieniami art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 12 listopada 2003 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 202 z 2003r., poz. 1957) w art. 17 ust. 1 uchylony został pkt 28. A zatem w wyniku nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - od 1 stycznia 2004r. nie będą wolne od podatku dochody uzyskane z działalności gospodar ...

Jak należy księgować koszty uzyskania przychodów w przypadku uzyskiwania przychodów z działalności gospodarczej polegającej na zbiórce i wywozie odpadów komunalnych stałych, zbiórce i przerobie odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne oraz zbiórce i przerobie odpadów niebezpiecznych, w związku ze zmianą art. 12 ust. 3d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z otrzymanym pismem (bez znaku) z dnia 10.03.2004 r. w sprawie interpretacji przepisów podatkowych dotyczących stosowania przepisu art. 15 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), w przypadku osią ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkowane są usługi utylizacji zużytych źródeł światła, tj. świetlówek, lamp wyładowczych, lamp rtęciowych, solaryjnych, świetlówek UV, świetlówek kompaktowych oraz przedmiotów zawierających rtęć, tj. termometry lekarskie, ciśnieniomierze, przełączniki i wyłączniki rtęciowe ?

W złożonym zapytaniu Spółka zwróciła się z prośbą o udzielenie informacji według jakiej stawki podatku VAT opodatkowane są świadczone przez nią usługi. Urząd Statystyczny w Łodzi Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych w piśmie znak: OK.-5672/KU-257/10-247/10-4283/2004 z dnia 18.06.2004 roku zakwalifikował je do następujących grupowań PKWiU: 37 „Usługi odzyskiwania materiałów z odpadów ...

dotyczy opodatkowania działalności polegającej na produkcji regranulatu polietylenowego z polietylenowych ścinków poprodukcyjnych, przy czym częściowo będzie to produkcja z materiału powierzonego przez zamawiającego, a częściowo produkcja z materiałów skupowanych z rynku

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany odpowiedzi udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Dębicy pismem z dnia 29.07.2004 r. (znak: PO I 415/17/04), gdyż jest ona nieprawidłowa: Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, że prowadzona przez poda ...

Podatnik sprzedaje przepracowane oleje odpadowe podmiotom posiadającym zgodę na zbiórkę i transport odpadów niebezpiecznych. Czy wobec tego sprzedaż ta jest obciążona podatkiem akcyzowym?

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11 z 1993r., poz. 50 wraz z późniejszymi zmianami), obowiązek podatkowy w zakresie akcyzy ciąży m.in. na sprzedawcy wyrobów akcyzowych. Wyrób staje się wyrobem akcyzowym z mocy samego prawa, jeżeli jest wyrobem (towarem) wymienionym w załączniku nr 6 do ustawy. W związku z wejściem w ...

Podatnik zakupuje oleje hydrauliczne, oleje smarujące i transformatorowe, zużywa je do pracy i konserwacji maszyn, czy stosownie do § 16 ust. 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002r. w sprawie podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 27, poz.269 z późniejszymi zmianami), podatnik ma prawo zwiększyć naliczony podatek VAT o kwotę podatku akcyzowego zawartego w cenie zakupu oleju i czy kwota podatku akcyzowego powinna wynikać z faktury? Czy sprzedaż odpadowego oleju przepracowanego jest obciążona podatkiem akcyzowym?

Zgodnie z § 16 ust. 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002r. w sprawie podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 27 poz. 269 wraz z późniejszymi zmianami), podatnicy nabywający wyroby, o których mowa w poz. 11, 11a i 13 załącznika nr 1 do wyżej cytowanego rozporządzenia, obciążone podatkiem akcyzowym (...) mogą zwiększyć naliczony podatek VAT o kwotę podatku akcyzowego zawartego w cenach zakupu. ...

Czy przetworzenie odpadu opakowaniowego PET – recyclat PET oraz płatki PET na reglanulat PET, będzie stanowić podstawę do obniżenia dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Podatnik wystąpił z pytaniem, czy przetworzenie odpadu opakowaniowego PET – recyclat PET oraz płatki PET na reglanulat PET, będzie stanowić podstawę do obniżenia dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? Zdaniem Podatnika wolna od podatku dochodowego jest część dochodu z działalności gospodarczej, w której wykorzystuje się odpady wytworzone na terytorium Rzeczyposp ...

Generowanie strony w 12 ms